logo yeni

SINAVDAN SONRA BOŞALACAK KADROLARA ATAMA YAPILMASI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

SINAV AÇILMAYAN, SINAVDAN SONRA BOŞALAN YA DA BOŞALACAK OLAN KADROLARA ATAMA YAPILMASINA HUKUKEN OLANAK BULUNMADIĞI HK.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 08.11.2005 tarihli ve E:2004/1756, K:2005/5009 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Ankara Üniversitesi Rektörlüğü - ANKARA
Vekili : Av. ?
Karşı
Taraf : ?
Vekilleri : Av. ?
İsteğin Özeti : Ankara 10. İdare Mahkemesi'nce verilen 18.12.2003 günlü, E:2003/1131, K:2003/1831 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Işın Aka Delice
Düşüncesi : Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı : Kemal Bilecen
Düşüncesi : Davalı, Ankara 10. İdare Mahkemesi'nce verilen 18.12.2003 günlü,E:2003/1131, K:2003/1831 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği'nin 11. maddesinde; "Birimler tarafından personel dairesi başkanlığına gönderilen başvuru dilekçeleri, başvuru inceleme kurulunca, başvuruda bulunanların gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının saptanması amacıyla incelenir. İnceleme yapılırken bu görevler için gerekli olan, sırasıyla öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin şartlarına haiz olma durumları dikkate alınır. İnceleme sonuçları adaylara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazı ile bildirilir. Yapılan inceleme neticesi, şartları uygun bulunanların sayısının, boş kadro sayısının iki katından fazla olması halinde, eğitime alınacaklar hizmet süresi, sicil ve disipline ilişkin değerlendirmeye tabi tutularak, bu sayı kadro sayısının iki katına indirilir." hükmüne yer verilmiştir.
İncelenen dosyadan; görevde yükselme eğitim ve sınavının yapılacağının duyurulduğu tarihte boş olan bir adet şef kadrosu için başvurular kabul edilmiş ve boş kadro sayısının iki katı olan iki kişi eğitime tabi tutulmuş ve sınava kabul edilmiş bulunduklarından, daha sonra boşalan kadro için yapılan sınavda başarılı olan davacının atanma talebinin uygun görülmemesi yolundaki işlemde fırsat eşitliği yönünden hukuka aykırılık görülmemiştir. Açıklanan nedenle, davalı idarenin temyiz isteğinin kabulüyle, temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ? Fakültesi Dekanlığı'nda Dekan Sekreteri olarak görev yapan davacı, tarafına şeflik kadrosu verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin ? günlü, ? sayılı işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.
Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 18.12.2003 günlü, E:2003/1131, K:2003/1831 sayılı kararıyla; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği'nin 20. maddesi uyarınca kadro boşalmalarında bir sonraki sınav yapılıncaya kadar eski sınav sonuçlarının geçerli sayılarak, kazanan adaylar arasından sırayla atama yapılacağı kurula bağlandığından davacının sınavdan sonra boşalan bir adet şeflik kadrosuna atanması gerektiği, bu nedenle işlemin hukuka aykırı olarak kurulduğu gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare; davacının atanmasını talep ettiği kadronun sınavdan sonra boşaldığını, davacının bu kadroya atamasının yapılmasının sınava katılmak isteyen diğer adayların hak kaybına neden olacağını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 11. maddesinde "Birimler tarafından personel dairesi başkanlığına gönderilen başvuru dilekçeleri, başvuru inceleme kurulunca, başvuruda bulunanların gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının saptanması amacıyla incelenir. İnceleme yapılırken bu görevler için gerekli olan, sırasıyla öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin şartlarına haiz olma durumları dikkate alınır.
İnceleme sonuçları adaylara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazı ile bildirilir. Yapılan inceleme neticesi, şartları uygun bulunanların hizmet süresi, sicil ve disipline ilişkin değerlendirmeye tabi tutularak, bu sayı kadro sayısının iki katına indirilir." hükmü yer almakta olup, aynı Yönetmeliğin 16. maddesinde ise Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmek için görevde yükselme sınavına katılarak 100 tam puan üzerinden 70 puan alarak başarılı bulunmaları şartı getirilmiş, 20. maddesinde de " Sınavı kazananlar, başarı sırasına göre atamaya yetkili amir tarafından boş kadrolara atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde, atamada hizmet süresi fazla olan personel öncelik kazanır. Kadro boşalmalarında da müteakip sınav yapılıncaya kadar kazanan adaylar arasından sırayla atama yapılır. Sınav sonuçları aynı unvan için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir." hükmüne yer verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden; Ankara Üniversitesi ? Fakültesi Dekanlığı tarafından görevde yükselme eğitimi ve sınavı sonucunda atama yapılacak için bir adet şef kadrosunun boş olduğunun Rektörlüğe bildirildiği, ilgili Yönetmelik uyarınca bir kadro için en fazla iki aday eğitime alınabileceğinden, davacı ile birlikte iki kişinin bu kadro için görevde yükselme eğitimine ve sınavına alındığı, yapılan sınav sonucunda davacıdan daha yüksek puan alan personelin şef kadrosuna atamasının yapıldığı, sınavdan sonra 1 adet şef kadrosunun daha boşalması nedeniyle davacının bu kadroya atanma istemiyle yaptığı başvurunun, idarece daha sonra açılan boş kadro için başvuruda bulunma hakkı elde edecek diğer iki adayın hakkını zedeler nitelikte görüldüğünden reddedildiği anlaşılmaktadır.
Gerek Genel Yönetmeliklerde gerekse Kurum Yönetmeliğinde yer alan boş kadrolardan kasıt, davacının ileri sürdüğü gibi mevcut tüm boş kadrolar olmadığı açık olup, bu düzenlemelerde yer alan boş kadroların, kurumun sınav açılmasını uygun gördüğü kadrolar olarak anlaşılması gerekir. Dolayısıyla, sınavı açılmayan, sınavdan sonra boşalan ya da boşalacak olan kadrolara, bu sınav sonucuna göre atama yapılması hukuken mümkün değildir. Bu nedenle, davalı idarece görevde yükselme sınavı sonucunda davacının sınavına girdiği unvan için ilan edilen boş kadro karşılığı atama yapılacağının önceden duyurulması ve bu çerçevede yapılan sınav sonucunda başarı sırasına göre ilan edilen boş kadro sayısı kadar kişinin atamasının yapılması karşısında, davacının görevde yükselme sınavında başarılı olduğundan bahisle atamasının yapılması yolundaki başvurusunun reddedilmesine dair işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.Öte yandan, davacı söz konusu sınavda başarılı sayılmışsa da, ilan edilen kadro dışındaki mevcut boş kadrolara atama yapılması noktasında davalı idare takdir yetkisine sahip bulunduğu gibi, yargı kararıyla atama yapılması yolunda zorlanması mümkün değildir.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 10. İdare Mahkemesi'nce verilen 18.12.2003 günlü, E:2003/1131, K:2003/1831 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 8.11.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.