logo yeni

TAŞRA TEŞKİLATI İÇİN AÇILAN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA MERKEZ TEŞKİLATI PERSONELİNİN GİRMESİ

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

Özeti : Taşra adalet komisyonu başkanlıkları nezdinde görevde yükselme eğitimi ve sınavı sonucunda atama yapılacak kadrolara, Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı personelinin başvuruda bulunamayacağı hakkında.

Danıştay 5. Dairesinin 21.01.2014 tarih ve Esas No : 2013/4169, Karar No : 2014/312 sayılı Kararı.

KARAR

Temyiz Eden (Davacı) : ...

Karşı Taraf (Davalılar) :

1- Adalet Bakanlığı

2- İskenderun Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı

Müdahil(Davalılar Yanında) : ...

İsteğin Özeti : Hatay İdare Mahkemesinin 15.11.2012 günlü, E:2012/398, K:2012/1508 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevapların Özeti  : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Serap Erkan

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği

düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Dava, İskenderun 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde zabıt katibi olarak görev yapan davacının, Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı sekreteri ...'nin İskenderun Yazı İşleri Müdürlüğüne atamasının yapılması için teklifte bulunulmasına ilişkin İskenderun Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının 13.02.2012 günlü, 2012/43 sayılı işlemi ile söz konusu atamanın yapılmasına dair Adalet Bakanlığının 02.03.2012 günlü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Hatay İdare Mahkemesince verilen kararla; Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde, görev yeri esas alınarak başka adalet komisyonlarında görev yapanların görevde yükselme eğitimi başvurularının kabul edilemeyeceği düzenlenmekle birlikte, bu konuda başvuru yapamayacakları yönünde kısıtlayıcı bir kural bulunmayan Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında çalışanların görevde yükselme eğitimine başvurularının kabul edilmemesinin söz konusu olamayacağı, yapılan sınavda başarılı olan personelin yazı işleri müdürlüğü görevine atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemlerin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

25.03.2004 günlü, 25413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Görevde yükselme eğitimi ve eğitime çağrılacak personelin seçimi" başlıklı 10. maddesinde; görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine sınava katılmak isteyenlerin ilgili sınav kuruluna başvuracakları, başvuruların görevde yükselme eğitimi istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılacağı, başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının sınav kurulunca inceleneceği, görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısının, atama yapılacak sınav kurulunda her mahal için ilan edilen boş kadro sayısının üç katını geçemeyeceği, ilgili sınav kuruluna yapılan başvurularda duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli olması veya üç katı kadar aranan şartları taşıyan aday bulunmaması halinde bu oranın aranmayacağı ve başvuranlardan şartları tutanların tamamının eğitime alınacağı, başka adalet komisyonlarında görev yapanların başvurusunun kabul edilmeyeceği, ancak, herhangi bir mahal için duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli olması veya aranan şartları taşıyan üç katı kadar aday bulunmaması ve Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde; bu mahallerin bağlı olduğu adalet komisyonunun bulunduğu ilin mülki hudutları içerisindeki diğer adalet komisyonlarında görev yapanlardan, kendi komisyonuna başvurup üç katı aday arasına giremeyenlerin müracaatlarının ek başvuru ile alınabileceği, bu adayların ek başvuru yoluyla sadece bir mahal için başvurabilecekleri ve başvurdukları mahalde üç katlık kontenjandan dolmayan kısım için kendi aralarında beşinci fıkradaki usûle göre sıralanacakları hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; İskenderun 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde zabıt katibi olarak görev yapan ve İskenderun Adliyesine 6 adet yazı işleri müdürlüğü kadrosu için yapılan görevde yükselme sınavında 7. sırada başarılı olan davacı, anılan kadroya 3. sırada başarılı olan Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı sekreteri Zahide Taşkın Tekeli'nin atanmasına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle dava açmıştır.

Uyuşmazlık, Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı personelinin, farklı adalet komisyonlarında ilan edilen kadrolar için yapılacak görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılıp katılamayacağına ilişkindir.

Yukarıda bahsi geçen Yönetmelik hükmünün değerlendirilmesinden; adalet komisyonlarına bağlı olarak görev yapan personele yalnızca kendi komisyonunda ilan edilen kadrolara başvurma hakkı verildiği; ancak yeteri kadar başvurunun bulunmaması durumunda, Bakanlık tarafından izin verilmek kaydıyla, ilgili adalet komisyonunun bulunduğu ilin mülki hudutları içerisindeki diğer adalet komisyonlarında ilan edilen kadrolara başvurup da sıralamaya giremeyenlere başvuru hakkı tanındığı, bununla da görevde yükselme eğitimi sonucunda atama yapılacak kadroların, kadronun bulunduğu mahalde görev yapan personel tarafından doldurulmasının amaçlandığı sonucuna varılmıştır.

Merkez teşkilatı içerisinde yapılacak görevde yükselme eğitimine katılma hakları bulunan Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı personeline, İl ve İlçe adalet komisyonlarınca ilan edilen tüm kadrolara başvuru hakkının tanınması ilgili Yönetmelik hükmünün amacı dışındadır.

Bu durumda, taşra adalet komisyonu başkanlıkları nezdinde görevde yükselme eğitimi ve sınavı sonucunda atama yapılacak kadrolara Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı personelinin başvuruda bulunması yukarıda yer verilen Yönetmeliğin amacına aykırılık teşkil ettiğinden; Bakanlık merkez teşkilatı personeli değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle yazı işleri müdürlüğü kadrosu için oluşturulacak kesin liste sonucuna göre yapılan sınavdaki başarı sırasına göre atama yapılması gerektiği açık olup; bu haliyle davalı idarelerce bu hükümlere uyulmaksızın, söz konusu kadroya başvuru hakkı bulunmayan merkez teşkilatı personeli Zahide Taşkın Tekeli'nin atamasının yapılmasına ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Hatay İdare Mahkemesince verilen 15.11.2012 günlü, E:2012/398, K:2012/1508 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, kullanılmayan 40,00 TL yürütmeyi durdurma harcının istemi halinde davacıya verilmesine, 21.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.