logo yeni

EMEKLİ HAKİMİN YÖK DENETLEME KURULU ÜYESİ OLMASI HALİNDE EMEKLİ AYLIĞININ KESİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Emeklilik

Özeti : Danıştay tetkik hakimi olarak görev yapmakta iken, 2547 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca, Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi olarak atanması üzerine 29.12.2009 tarihinde emekliye ayrılarak, 04.01.2010 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulundaki görevine başlayan davacının, 5535 sayılı Kanun’un 30. maddesi uyarınca emekli aylıklarının ödenmemesine ve aylıklarının geri alınmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

Danıştay 11. Dairesinin 5.4.2012 tarihli ve E:2011/2575, K:2012/1446 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davacı) : Yükseköğretim Denetleme Kurulu

İstemin Özeti : Danıştay Tetkik Hakimi olarak görev yapmakta iken 2547 sayılı Kanun'un 8. maddesi uyarınca Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi olarak atanması üzerine 29.12.2009 tarihinde emekliye ayrılarak 4.1.2010 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu'ndaki görevine başlayan davacı tarafından, emekli aylıklarının ödenmemesine ve aylıklarının geri alınmasına ilişkin işlemin iptali ile geri alınan 8.581,61-TL birikmiş aylıkları ile 2010 yılı Nisan ayına ilişkin aylığının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; 5335 sayılı Kanun'un 30. maddesinde, sadece toplantı ve huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler ile özel kanunlarla emeklilik ya da yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar ile Bakanlar Kurulu Kararı ile müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilen Sandık emeklilerinin, aylıkları kesilmeksizin çalıştırılabileceğinin kurala bağlandığı, Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca cari usulle atanmakla birlikte, yapılan ödemelerin ücret olduğu ve bu görevin kadrolu görev olmayıp belirli sürelerle sınırlı bir görev olduğu dikkate alındığında, davacının durumunun Kanunda sayılan istisnalar kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldığından, hakkında tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptali, geri alınan 8.581,61 TL birikmiş aylık ile 2010 yılı Nisan ayına ilişkin aylığın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi yolunda verilen Ankara 14. İdare Mahkemesinin 15.12.2010 tarihli ve E: 2010/594, K: 2010/1782 sayılı kararının, davalı idare tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Nigar Dilimen

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Şenol Bolat

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare Mahkemesince verilen karar ve dayanağı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 5.4.2012 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

AZLIK OYU

Dava, Danıştay Tetkik Hakimi olarak görev yapmakta iken 2547 sayılı Kanun'un 8. maddesi uyarınca Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi olarak atanması üzerine 29.12.2009 tarihinde emekliye ayrılarak 4.1.2010 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu'ndaki görevine başlayan davacı tarafından, emekli aylıklarının ödenmemesine ve aylıklarının geri alınmasına ilişkin işlemin iptali ile geri alınan 8.581,61-TL birikmiş aylıkları ile 2010 yılı Nisan ayına ilişkin aylığının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin (h) bendinde; özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananların, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenlerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenlerin emekli aylıklarının kesilmeyeceğinin kurala bağlandığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 8. Maddesinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin emekli aylıklarının kesilmeyeceği hükmüne yer verilmiş olmakla birlikte, Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin atamasının Yükseköğretim Kurulu başkanınca cari usullere göre yapıldığı dikkate alındığında, davacının istisna kapsamında değerlendirilemeyeceği açıktır.

Bu durumda, davacının atandığı görev anılan Kanunda yer alan istisna kapsamında bulunmadığı için hakkında tesis edilen işlemlerde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle, temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği oyuyla, anılan kararın onanması yönündeki karara katılmıyorum.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.