logo yeni

İDARENİN YANLIŞ HESAPLAMASI NEDENİYLE SÜRESİ DOLMADAN EMEKLİ OLAN MEMUR

Aktif . Yayınlanma Emeklilik

DAVALI İDARENİN HATALI HESAPLAMASINDAN DOĞMASI VE DAVACININ EMEKLİLİK STATÜSÜNE GİRMESİNE NEDEN OLMASI SEBEBİYLE NOKSAN KALAN HİZMET SÜRESİNİ TAMAMLAMAK AMACIYLA DAVACININ GÖREVE BAŞLATILMASI İSTEMİDE; ATAMA OLGUSUNDAN DAHA ÇOK EMEKLİLİĞE ESAS ÖZLÜK DURUMUNUN YANLIŞLIĞINDAN KAYNAKLANAN EMEKLİLİK İSTEMİNİN GERİ ALINMASI SÖZKONUSU OLDUĞU BU NEDENLE AÇIKTAN ATAMADA İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİN VARLIĞINDAN SÖZEDİLEREK İSTEMİNİN REDDİNE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<

Danıştay 12. Dairesi Başkanlığının 31/12/2010 tarihli ve E:1997/1481, K:2000/1401 sayılı Kararı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Orman Genel Müdürlüğü
Vekili : Av. ...
Karşı Taraf : ...
Vekili : Av. ...
İsteğin Özeti : Dava, beş ay süre eksikliği nedeniyle 4. derecenin 1. kademesi yerine 5. derecenin 5.kademesinden emekli aylığı bağlanan davacının söz konusu süreyi tamamlamak için yeniden göreve atanması yolundaki isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
... İdare Mahkemesinin ... günlü ... sayılı kararıyla; T.C. Anayasasının 60. maddesinde, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunun kurala bağlandığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93.maddesinde de emekliye ayrılanların yeniden memuriyete atanabileceklerinin öngörüldüğü, 19. ve 187. maddelerinde de emekliliğin sosyal bir hak olarak tanımlandığı, ilgilinin emekli olma yönündeki iradesinin kamu görevlisi olarak ulaştığı düzeyin kendisi açısından emeklilikte yeterli bir konumda olduğunu gösteren bir nitelik taşıdığının açık olduğu, dava konusu olayda ise, davacının görev yaptığı idarece 4.derecenin 1.kademeye ulaştığını 10.2.1995 günlü işlemle bildirmesi ve bu derece üzerinden emekli aylığı alması üzerine aynı yıl içinde emekliliğini istediği, ancak davacının intibakında hata yapıldığının saptanması üzerine 5.derecenin emekli aylığının bağlandığının anlaşıldığı, bu olgu karşısında davacının emeklilik iradesini geri çekmesinin Anayasal sosyal hakların tam anlamıyla gerçekleşmesi karşısında kaçınılmaz olduğu, davalı idarenin kendisinin hatalı ve yanlış hesaplanmasından doğan ve davacının emeklilik statüsüne girmesine neden olan intibakında, davacının atama isteminin değerlendirilmesinin gerekeceği, ortada atama olgusundan çok emekliliğe esas özlük durumunun yanlışlığından kaynaklanan emeklilik isteminin geri alınmasının söz konusu olduğu; ayrıca intibak tarihiyle emekli tarihinin aynı yıl içinde gerçekleşmesi ve intibak hesabındaki hatalı sürenin kısalığının olayı emekli intibaklarında görülen ve değişiklikler doğuran durumlardan ayırarak ilgili kamu birimine kendi hatasından kaynaklanan emekliliğin iyileştirilmesi yükümlülüğünü verdiği,bu nedenle anlaşmazlık konusu atamanın olağan açıktan atamadan farklı olduğu gerekçeleriyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Davalı idare, yeniden görev talep edilmesinin açıktan atama niteliğinde olduğunu ve idarelerin bu konuda takdir yetkisi bulunduğunu, ayrıca Başbakanlığın genelgesiyle her türlü açıktan atamaların durdurulduğunu öne sürmekte ve idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi: Safiye Coşkun
Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı : Taylan Aydın
Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, ... sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına,27.3.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BŞ/ÖEK

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.