logo yeni

EMEKLİLİK İSTEĞİNDEN VAZGEÇME

Aktif . Yayınlanma Emeklilik

İSTEĞE BAĞLI EMEKLİLİK İŞLEMİNİN KURUMUN EN YÜKSEK AMİRİNİN ONAYIYLA TEKEMMÜL ETTİĞİ VE ONAYLA BİRLİKTE KAMU GÖREVLİSİ STATÜSÜ KAZANAN İŞTİRAKÇİNİN DAHA SONRA EMEKLİLİK İSTEMİNDEN VAZGEÇMESİNİN EMEKLİLİK İŞLEMİNİ GERİ ALINMASINI GEREKTİRMEYECEĞİ HK.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 09/09/1999 tarihli ve E:1999/2302, K:1999/114 sayılı Kararı

... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Dava; Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Uzman olarak çalışan davacının isteği üzerine emekliye sevkineilişkin ... onay tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 19. maddesi ve 5434 sayılı T.C. EmekliSandığı Kanununun 39/b. maddesi uyarınca gerekli koşulları taşıyanDevlet memurlarının emekliye ayrılma iradesini yetkili makamlara iletmesi ve bu makamlarca başvurunun benimsenmesi durumunda emekliye ayrılabilmelerinin mümkün olduğu; ilgililerin emekliye sevk onaylarınınancak idareyi harekete geçirmek amacıyla yapılacak başvuru sonucu olduğu dikkate alındığında ilgililerin başvurularının niteliğinin önemkazandığı, dosyanın incelenmesinden Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü iken ...-... tarihleri arasında vekaleten yürüttüğü ... TASİŞ İşletme Müdürlüğü görevi sırasındaki eylem ve işlemleri nedeniyle yapılan soruşturma üzerine Şube Müdürlüğü görevinden alınıp Uzman olarak atanan davacının ... tarihli dilekçesiyle 1. derece Şube Müdürlüğü kadrosu verildikten sonra emekliye sevkini istediği, ancak kadro talebi hakkında herhangi bir işlemtesis edilmeksizin ... tarihi itibariyle emekliye sevkedildiği ve ... tarihli emeklilikten vazgeçme isteminin de çalışmalarından yeterli verim alınamadığından bahisle reddedildiğinin anlaşıldığı, bu durumda ... tarihli dilekçesinde açık bir şekilde emekli olma istemini 1. derece kadrolu Şube Müdürlüğüne atanma şartına bağlayan davacının Şube Müdürlüğüne atama istemi hakkında herhangi bir işlem tesis edilmeksizin doğrudan emekliye sevkinde davacının iradesine ve hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle; dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı; kayıtlara ... tarihinde geçen dilekçesinde davacının emekli olma iradesini Şube Müdürlüğüne atama şartına bağlamadığını, Şube Müdürlüğü görevinden alınıp Uzman olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı dava idari yargı yerince reddedilen davacının tekrar Şube Müdürü olarak atanmasının da gerekmediğini, işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 1425 sayılı Yasayla eklene Ek 26. maddesinde, Sandıkla ilgilendirilenlerden istek üzerine emekliye sevkedileceklerin emeklilik işlemlerinin, iştirakçinin mensub olduğu kurumun en yüksek amirinin onayıyla tekemmül edeceği hükme bağlanmıştır. Aynı Yasanın 39. maddesinin 3774 sayılı Yasayla değişik (b) bendinde kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların emekliye sevkleri isteklerine bağlı tutulmuşsa da; ilgililerin istemi üzerine kurumun en yüksek amirinin onayıylaemeklilik işlemi tekemmül ettiğinden, onay ile birlikte kamu görevlisi
statüsü sona eren ve emekli statüsü kazanan iştirakçinin emeklilik isteminden vazgeçmesi emeklilik işleminin geri alınmasını gerektirmeyecektir.
Dosyanın incelenmesinden; Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşleltmeeri Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak çalışmaktayken Uzmanlığa atanan davacının ... tarihini taşıyan ancak idarenin kayıtlarına ...tarihinde giren dilekçesiyle emekliliğine esas toplam 25 yıl 8 ay 25 gün hizmeti olduğundan bahisle emekli olmak istediğini bildirdiği, aynı gün kayıtlara geçen ... tarihli diğer bir dilekçeyle de emekli olacağı hususu gözönünde bulundurularak emeklilikte daha fazla mali imkanlara sahip olabilmesi ve mağdur edilmemesi için yeniden 1. derece Şube Müdürlüğü kadrosuna atanmasını istediği; emeklilik işleminin kurumun en yüksek amirinin onayıyla ... tarihinde tekemmül ettiği, I. derece Şube Müdürlüğü kadrosuna atanması isteminin ise Şube Müdürü olarak çalıştığı ve ... TASİŞ İşletme Müdürlüğüne vekalet ettiği dönemde geçirdiği soruşturmalar, hakkında verilen Danıştayca da itirazı reddedilen lüzumu muhakeme kararı ile Şube Müdürlüğünden Uzmanlığa atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın ... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararıyla reddedilmiş olması hususlarını gözönünde bulunduran idarece reddedildiği ve emeklilik işlemle rinin geri alınması yolundaki davacı başvurularının da aynı nedenlerle dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, emeklilik istemini I. derece kadrolu Şube Müdürlüğü görevine atama koşuluna bağlaması mümkün olmayan ve ... tarihinde idare kayıtlarına giren dilekçesindeki emeklilik istemini herhangi bir koşula da bağlamadığı açık olan davacının emekliye sevkinin onaylandığı ... tarihinden sonra verdiği ... tarihli vazgeçme iradesini bildirir dilekçeleri, emeklilik statüsünün sona erdirilmesi ve tekrar Devlet memuru statüsünü kazanması sonucunu doğurmayacağından; davacının istemi doğrultusunda hukuka uygun olarak emekliye sevkine ilişkin işlemi iptal eden mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, ... sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.