logo yeni

DİSİPLİNSİZLİK NEDENİYLE EMEKLİ EDİLENLERİN İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİ OLMASI

Aktif . Yayınlanma Emeklilik

Danıştay 11. Dairesi Başkanlığının 13.2.2008 tarihli ve E:2007/3586, K:2008/1338 sayılı Kararı.

Özeti : Disiplinsizlik nedeniyle resen emekliye sevkedilenlerin, Emekli Sandığı ile isteğe bağlı iştirakçi olarak ilgilendirilmemesinde, hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. 

            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı)   :  …

            Vekili                            : Av. …

            Karşı Taraf (Davalı)       : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

            Vekilleri                        : Av. …, Av. …

            İsteğin Özeti                : İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı emrinde Astsubay Kd. Çavuş olarak görev yapmakta iken 1.9.1997 tarihinde disiplinsizlik nedeniyle görevle ilişiği kesilen davacının 15.2.2004 tarihinde isteğe bağlı olarak Emekli Sandığı ile ilgilendirilme talebinin reddi yolundaki işlemin iptali istemiyle açtığı davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 7.12.2006 günlü ve E:2005/956, K:2006/2686 sayılı kararıyla, dosyanın incelenmesinden, davacının … İl Jandarma Komutanlığı emrinde kıdemli çavuş olarak görev yapmakta iken 1.9.1997 tarihinde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun 94. maddesi uyarınca disiplinsizlik nedeniyle resen emekliye sevk edildiği, 15.12.2004 tarihinde Emekli Sandığına isteğe bağlı iştirakçi olmak için yaptığı başvurunun reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığının anlaşıldığı, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 12. maddesinde isteğe bağlı iştirakçi olabilmenin şartları belirlenirken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak en az on yıl çalışmış olanlardan memurluktan çıkarılmış olanların isteğe bağlı iştirakçi olamayacağının belirtildiği, ayrıca Sandığın diğer iştirakçilerinin de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olanlar ile aynı esaslar çerçevesinde bu uygulamadan yararlanacaklarının düzenlendiği dikkate alındığında, çalıştığı kurumdan disiplinsizlik nedeniyle resen emekliye sevk edilen davacının Emekli Sandığı ile isteğe bağlı iştirakçi olarak ilgilendirilmemesi yolunda tesis edilen işlemde hukuka ve ilgili mevzuata aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Davacı vekili tarafından, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti        : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Füsun Erkin

            Düşüncesi                    : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı           : Handan Yağuş

            Düşüncesi                    : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

            İdare mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen 7.12.2006 gün ve E:2005/956, K:2006/2686 sayılı karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 13.2.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.