logo yeni

VAZİFE MALÜLLÜĞÜ KARARININ BELLİ BİR SÜRE SONRA GERİ ALINMASININ İSTENMESİ

Aktif . Yayınlanma Emeklilik

Danıştay 11. Dairesi Başkanlığının 24.o6.2008  tarihli ve E:2007/9376, K:2008/6993 sayılı Kararı. 

Özeti : Polis memuru olarak görev yapmakta iken, vazife malülü olarak emekliye sevk edilen davacının, yaklaşık bir yıl sonra durumu tekrar değerlendirilerek, hakkındaki vazife malüllüğü kararının geri alınması yolunda tesis edilen işlemin, idari istikrar ve hukuki güvenlik ilkelerine aykırı olduğu hakkında. 

            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

                                                                   (T.C Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü)

            Vekili                            : Av. …

            Karşı Taraf (Davacı)      : …

            Vekilleri            : Av. …, Av. …, Av. …

            İsteğin Özeti    : Polis memuru olarak görev yapmakta iken, vazife malulü olarak emekliye ayrılan davacının, yaklaşık bir yıl sonra sakatlık durumu tekrar incelenerek bu kez malul olmadığı sonucuna varılıp, hakkındaki vazife malullüğü kararının geri alınması yolunda tesis olunan işlemin iptali istemiyle açtığı dava sonunda, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 4.7.2007 gün ve E:2006/271, K:2007/1007 sayılı kararıyla; davacının 1991 yılında Bitlis Emniyet Müdürlüğünde görevli bulunduğu sırada geçirdiği kaza sonucu oluşan rahatsızlığına bağlı olarak hakkında düzenlenen "aktif polislik" yapamaz yolundaki sağlık kurulu raporunu inceleyen Emekli Sandığı Sağlık Kurulunun, "arızasından vazife malulüdür" şeklindeki kararına istinaden kurumunca emekliye sevkedildiği, daha sonra Emekli Sandığınca aynı sağlık kurulu raporu tekrar incelenerek bu kez malul olmadığına karar verildiğinin anlaşıldığı, buna göre, olayda açık bir hata bulunmadığı gibi, davacının gerçek dışı beyanı veya hilesi gibi bir durum da söz konusu olmadığı, mevzuat hükümlerine uygun olarak emekliye sevkedildikten sonra, bu kez yoruma ilişkin değerlendirmelerle davacının malul olmadığına sonucuna varılarak tesis olunan işlemde, idari istikrar, hukuki güvenlik ilkelerine ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir. Davalı idare vekili tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Abdurrahman Şimşeksoy

            Düşüncesi         : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı : Handan Yağuş

            Düşüncesi         : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

            İdare mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Ankara 13. İdare Mahkemesince verilen 4.7.2007 gün ve E:2006/271, K:2007/1007 sayılı karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 24.6.2008  tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.