logo yeni

HAPİS CEZASI ÜZERİNE MEMURLUKTAN ÇIKARILANLARIN İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİ OLMASI

Aktif . Yayınlanma Emeklilik

Danıştay 11. Dairesi Başkanlığının 23.10.2009  tarihli ve E:2007/5374, K:2009/8715 sayılı Kararı. 

Özeti : Hapis cezası ile cezalandırılması üzerine disiplin kurulu kararı ile Devlet memurluğundan çıkarılmasına karar verilen davacının, mahkemeden aldığı memnu haklarının iadesine dair karar uyarınca isteğe bağlı iştirakçi olarak Emekli Sandığı ile ilgilendirilmesi talebinin reddi yolundaki işlemde mevzuata aykırılık görülmediği hakkında. 

            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …

            Karşı Taraf (Davalı)      :  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

                                                  (T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü)

            Vekili                           :   Av. …

            İsteğin Özeti                : Ağır Ceza Mahkemesince 10 ay hapis cezası ile cezalandırılması üzerine İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun kararı ile devlet memurluğundan çıkarılmasına karar verilen davacının, Rize Ağır Ceza Mahkemesinden aldığı memnu haklarının iadesine dair karar uyarınca isteğe bağlı iştirakçi olarak Emekli Sandığı ile ilgilendirilmesi yönündeki başvurusunun reddine dair 16.8.2005 tarihli işlemin iptali istemiyle açtığı davayı; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 12. maddesine 21.9.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5234 sayılı Kanunun 3. maddesi ile eklenen paragrafda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak en az on yıl çalıştıktan sonra, memurluktan çıkarılmış olanlar ile aynı Kanunun 96'ncı maddesi kapsamına girenler ve anılan Kanunun 48'inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde aranan nitelikleri kaybedenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle memurluktan ayrılmış olanların, memurluktan ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay içinde yazılı olarak Sandığa başvurmaları ve emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarını ait olduğu ay içinde Sandık hesabına yatırmaları şartıyla başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren Sandıkla ilgilendirileceklerinin, aynı sayılı Kanunun geçici 218. maddesinde ise T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi iken Sandıkla ilişkisi kesilmiş olanlardan isteğe bağlı iştirakçi olabileceklerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yazılı olarak Sandığa başvurmaları halinde aynı esaslar dahilinde isteğe bağlı iştirakçi olabileceklerinin hüküm altına alındığı, dosyanın incelenmesinden, davacının aldığı ağır hapis cezası üzerine İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun kararı ile devlet memurluğundan çıkarılmasına karar verildiği anlaşıldığından, Kanunda aranan şartlara sahip olmayan davacının isteğe bağlı iştirakçilik talebinin reddine dair işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden Ankara 9. İdare Mahkemesinin 20.10.2006 günlü ve E:2005/2564, K:2006/2387 sayılı kararının; davacı tarafından, sosyal devlet ilkesine ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti        : Temyiz istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Süleyman Kurt

            Düşüncesi                    : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı           :  Handan Yağuş

            Düşüncesi                    : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.  

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

            İdare mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen 20.10.2006 günlü ve E:2005/2564, K:2006/2387 sayılı karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 23.10.2009  tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.