logo yeni

5434 SAYILI KANUNA TABİ OLANLARIN MALULEN EMEKLİLİĞİ

Aktif . Yayınlanma Emeklilik

Özeti : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Yasa’ya tabi olarak göreve başlamakla birlikte, anılan Kanun’un Geçici 4. maddesinin 6. fıkrası kapsamında malulen emeklilik için öngörülen koşulları taşıyan davacıya yaşlılık aylığı bağlanması gerektiği hakkında.

Danıştay 11. Dairesinin 18.02.2015 tarihli ve Esas: 2011/1458, Karar: 2015/469 sayılı kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Vekili     :        

Karşı Taraf (Davacı)         :       

Vekili     :             

İstemin Özeti    : Ankara 1. İdare Mahkemesince verilen 10.12.2010 tarihli ve E:2010/148; K:2010/1849 sayılı kararın; davalı İdare tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti          : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi :

Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Dava, vergi denetmeni olarak görev yapan davacının malulen emekli ayrılma isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; davacının göreve başladığı tarihten önce İstanbul Haseki Hastanesinden aldığı raporun Sandık Sağlık Kurulunca incelenmesi sonucunda malullük oranının en az %40 oranında olmadığının tespit edilmiş olması nedeniyle gönderildiği Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Kurulunca Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca düzenlenen raporda malullük oranının %42 olarak belirlenmiş olması karşısında, davacının, 5434 sayılı Kanun’un 39/j maddesi hükmünden yararlandırılmayacağına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı İdare, Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 4. maddesinin 6. fıkrasında; "Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde bu Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a)% 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,

b)% 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480, gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır. " kuralına yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, 29.11.1996 tarihinden itibaren vergi denetmeni olarak görev yapan davacının 5844 gün sigorta primi ve emekli keseneği ödenmiş hizmet süresinin bulunduğu, İstanbul Haseki Hastanesince verilen 02.02.1990 tarih ve 238 sayılı sağlık kurulu raporunda, sakatlığının "sürekli" ve sakatlık oranının "% 40" olarak belirlendiği, 19.10.2009 tarihinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Geçici 4. maddesinin 6. fıkrası uyarınca malulen emekli olma isteğiyle yaptığı başvurusunun, Haseki Hastanesince verilen raporunun davalı İdare Sağlık Kurulunca, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre incelenmesi sonucu çalışma gücü kaybının % 40 oranında olmadığından bahisle malulen emekli olmasına imkân bulunmadığı gerekçesiyle reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 4. maddesinin 6. fıkrasında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlardan en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanacağı hiçbir ihtilafa yer verilmeyecek açıklıkta düzenlenmiştir.

Buna göre, anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 29.11.1996 tarihinde vergi denetmeni olarak göreve başlayan davacının, malulen emeklilik talebinde bulunduğu tarih itibarıyla 5844 gün için sigorta primi ve emekli keseneği ödenmiş hizmet süresine ve çalışmaya başlamadan önce 02.02.1990 tarihinde İstanbul Haseki Hastanesince düzenlenmiş olan % 40 çalışma gücü kaybına ilişkin sağlık kurulu raporu dikkate alındığında, davacıya 5510 sayılı Kanun’un Geçici 4. maddesinin 6. fıkrası uyarınca yaşlılık aylığı bağlanması gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile sonucu itibarıyla onanmasına; temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı İdare üzerinde bırakılmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.02.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.