logo yeni

EMEKLİ STATÜSÜNDEN ÇIKARILMANIN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMAYA ETKİSİ

Aktif . Yayınlanma Emeklilik

Danıştay 11. Dairesi Başkanlığının 04.07.2011 tarihli ve E:2008/2778, K:2011/4298 sayılı Kararı.

Özeti : Sandıktan emekli aylığı bağlanan kişinin bir kamu kuruluşunda sigortalı olarak çalışması nedeniyle emekli aylıklarının kesilmesi, kişinin emeklilik statüsünden çıkarılması sonucu doğurmamakta olup, bu hususun kişinin sandık sağlık hizmetlerinden yararlandırılmayacağı anlamına gelmeyeceği hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Vekili : Av. … Karşı

Taraf (Davacı) : …

Vekili : Av. …

İstemin Özeti : Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen 17.10.2007 gün ve E:2005/987, K:2007/1401 sayılı kararın; davalı idare tarafından temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Gülsen Akın

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Handan Yağuş

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Dava, davalı idareden emekli aylığı almakta iken sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle özel hukuk hükümlerine tabi olan BURULAŞ'da görev yapan davacının, 28.2.2000-28.2.2005 tarihleri arasında sandıktan yersiz kullanılan muayene, ilaç ve diğer tedavi giderlerinin adına borç çıkarılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. İdare Mahkemesince; bir sosyal güvenlik kuruluşunun güvencesine sahip olan davacı adına çıkartılan borcun, tabi olduğu Sosyal Sigortalar Kurumundan tahsili gerekirken, davacıdan istenilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, emekli olmakla birlikte başka bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak görev yapan davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkün olup, davalı idare tarafından ileri sürülen hususlar, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun Geçici 139. maddesinde, Sandıktan emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanmış olanların, muayene ve tedavilerinin Sandıkça karşılanacağı hükme bağlanmıştır. Olayda, Emekli Sandığından emekli aylığı almakta iken, bir kamu kuruluşunda sigortalı olarak çalışan davacının, 5434 sayılı Kanun'un Ek 11. maddesi hükmü uyarınca emekli aylığı kesilmiş olması nedeniyle Sandık sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasına son verilmiş ise de, anılan yasa hükümleri uyarınca davacının emekli aylıklarının kesilmesi, emekli aylığı ödemelerinin belirsiz bir süreyle askıya alınması sonucunu yaratır.

Zira sözleşmesinin feshedilmesi halinde Emekli Sandığınca emekli aylıklarının yeniden ödenmeye başlanacağı açıktır. Bu itibarla, emekli aylıklarının kesilmesi hali, "Sandıktan emekli aylığı bağlanmış" kişinin emeklilik statüsünden çıkarılması sonucunu doğurmayacağından, bu husus Sandık sağlık hizmetlerinden yararlandırılmayacağı anlamına da gelmemektedir. Nitekim, 5434 sayılı Kanun'un Geçici 139. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde, 5473 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile Emekli Sandığınca muayene ve tedavileri karşılanacak olanlar kapsamına, 5335 sayılı Kanun hükümleri uyarınca emekli aylığı kesilenlerin de dahil edildiği görülmektedir.

Buna göre, davacının emekli aylığının kesilmesine bağlı olarak, Sandık sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasına son verilmesine ilişkin işlem ile bu işlem nedeniyle Sandık 288 Sağlık hizmetlerinin yersiz kullanımı nedeniyle oluşan giderlerin davacı adına borç çıkarılmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle, İdare Mahkemesi kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile sonucu itibarıyla onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 4.7.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.