logo yeni

YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLEN ATAMADAN DOLAYI EK GÖSTERGEYE HAK KAZANILAMAYACAĞI

Aktif . Yayınlanma Ek Gösterge ve Tazminatlar

Özeti : İdare mahkemesince verilen kararın Danıştay tarafından bozulması üzerine eski görevine iade edilen davacının, bozulan karar nedeniyle atandığı kadronun parasal haklarından yararlandırılmayacağı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y Onbirinci Daire

Esas No : 2009/871 Karar No : 2013/11629

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Erzurum Su ve Kanalizasyon

İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü

Vekili     : Av. ...

Karşı Taraf (Davacı) : ...

İstemin Özeti : Erzurum 2. İdare Mahkemesince verilen 17.12.2008 tarihli ve E:2008/818; K:2008/1274 sayılı kararın; davalı İdare tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Bünyamin Esaf

Düşüncesi : 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun işlem tarihinde yürürlükte bulunan ek 67. maddesinde, daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenlerin, daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam edecekleri kurala bağlanmıştır.

Dava konusu olayda, davacı TRT Erzurum Bölge Müdürlüğüne Mahkeme kararı uyarınca atanmış olup, söz konusu kararın Danıştay'ca bozulması üzerine davalı idaredeki eski görevine iade edilmiştir. Bu durumda, davacının 6100 ek göstergeli kadroya atanmasının dayanağı olan yargı kararının temyiz merciince bozularak ortadan kaldırılması üzerine eski görevine döndürüldüğü göz önüne alındığında, davacının durumunun 5434 sayılı Kanun'un ek 67. maddesi kapsamında değerlendirilmesine ve 6100 ek göstergeden yararlanmasına hukuken olanak bulunmadığından, Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapmakta iken, TRT'ye naklen atanma talebinin reddine ilişkin işlemin yargı kararı ile iptali üzerine, Erzurum TRT Bölge Müdürlüğünde göreve başlamakla birlikte, mahkeme kararının Danıştay Beşinci Dairesince bozulması üzerine eski görevine iade edilen davacının, Erzurum TRT Bölge Müdürlüğünde görev yapmakta iken uygulanan (6100) ek gösterge rakamı ile halen uygulanmakta olan (3600) ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılığın maaşından kesilmesi kaydıyla emekli müktesebi yönünden (6100) ek göstergenin uygulanması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; davacının 12.05.2006 ile 14.03.2008 tarihleri arasında 1 yıl 10 ay 2 gün TRT Erzurum Bölge Müdürlüğü emrinde mühendis olarak (6100) ek gösterge ile görev yaptığı, 14.03.2008 tarihi itibariyle ESKİ Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak (3600) ek gösterge ile çalışmaya başladığı, dolayısıyla 5434 sayılı Kanun'da öngörülen "yüksek ek gösterge ile en az altı ay görev yaptıktan sonra düşük ek göstergeli göreve atanma koşulunu" taşıdığının anlaşıldığından bahisle emeklilik açısından (6100) ek göstergeden yararlandırılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde yasal isabet görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı İdarece, Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülmekte ve temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun işlem tarihinde yürürlükte bulunan ek 67. maddesinde, daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenlerin, daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam edecekleri kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Erzurum Bayındırlık ve İskân Müdürü olarak görev yapmakta iken 2004 yılı Aralık ayı içinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne inşaat mühendisi olarak atanan davacının 24.12.2004 tarihli dilekçesi ile TRT Erzurum Bölge Müdürlüğüne inşaat mühendisi olarak naklen atanma istemiyle başvuruda bulunduğu; isteminin Bakanlıkça da uygun görüldüğü; atamasının yapılması istemiyle TRT Genel Müdürlüğüne yaptığı başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddi üzerine açılan davada, (dava tarihinde davacı ESKİ Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.) Erzurum 1. İdare Mahkemesinin 15.3.2006 tarihli, E:2005/1087; K:2006/435 sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, bu karar neticesinde davacının TRT Erzurum Bölge Müdürlüğü Yapı İşleri Müdürlüğünde inşaat mühendisi olarak göreve başlatıldığı ve (6100) ek göstergeden faydalandırıldığı; Mahkeme kararının temyizi sonucu Danıştay Beşinci Dairesinin 14.02.2007 tarihli ve E:2006/2991; K:2007/557 sayılı kararıyla anılan kararın bozulması üzerine davacının Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğündeki görevine iade edildiği ve bu görev için belirlenen (3600) ek göstergeden faydalanmaya başladığı; davacı tarafından, TRT Erzurum Bölge Müdürlüğünde görev yapmakta iken faydalandığı (6100) ek gösterge rakamı ile mevcut durumda uygulanan (3600) ek gösterge arasındaki farkın maaşından kesilmesi kaydıyla emekli müktesebinde değerlendirilmesi isteğiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle temyize konu davanın açıldığı; bu arada Erzurum 1. İdare Mahkemesince 12.6.2008 tarihli, E:2008/870; K:2008/688 sayılı kararla Danıştay Beşinci Dairesinin bozma kararına uyulmayarak ilk kararında ısrar edilmesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 20.02.2013 tarihli ve E:2008/2397; K:2013/544 sayılı kararı ile ısrar kararının Danıştay Beşinci Dairesince verilen karar doğrultusunda bozulduğu anlaşılmaktadır.

5434 sayılı Kanun'un yukarıda metnine yer verilen ek 67. maddesi kapsamında emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden faydalanabilmek için, ilgilinin daha sonradan idari tasarruf ile başka bir göreve atanmış olması ve atanılan bu kadronun ek göstergesinin daha önce bulunulan kadronun ek göstergesinden düşük olması gerektiği açıktır.

Dava konusu olayda ise, davacı (6100) ek gösterge rakamından faydalandığı TRT Erzurum Bölge Müdürlüğüne Mahkeme kararı gereğince atanmış olup, bu kararın Danıştay'ca bozulması üzerine, yine yargı kararının uygulanmasını teminen tekrar eski görevine iade edilmiştir.

Bu durumda, davacının (6100) ek göstergeli kadroya atanmasının dayanağı olan yargı kararının temyiz incelemesi sonucunda bozularak ortadan kaldırılması üzerine, eski görevine iade edildiği göz önüne alındığında, davacının durumunun 5434 sayılı Kanun'un ek 67. maddesi kapsamında değerlendirilmesine ve daha önce bulunduğu TRT Erzurum Bölge Müdürlüğündeki kadrosu için öngörülen (6100) ek göstergeden yararlandırılmasına hukuken olanak bulunmadığından, İdare Mahkemesince aksine bir yorum ile davacının (6100) ek göstergeden faydalandırılması gerektiği yolunda verilen kararda hukuka uygunluk bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, davalı İdarenin temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına; dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere Mahkemeye gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29/11/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.