logo yeni

KARİYER MESLEKLERE ÖZEL SINAVLA GİRENLERİN DURUMU

Aktif . Yayınlanma Ek Gösterge ve Tazminatlar

Danıştay 2. Dairesinin 02.07.2010 tarihli ve E:2008/6215, K:2010/3104 sayılı Kararı

Özeti : Özel sınavla kariyer mesleklere atanmış olanların, mesleğe özel yarışma sınavı sonucu girmediği ve herhangi bir yeterlik sınavına tabi tutulmadığı, dolayısıyla 657 sayılı Kanun'a ekli I sayılı Cetvelin (h) bendi kapsamında yer almadığı, bu nedenle, söz konusu bentte yer alan ek gösterge rakamından faydalandırılamayacağı hakkında.

Danıştay 2. Dairesinin 02.07.2010 tarihli ve E:2008/6215, K:2010/3104 sayılı Kararı

Temyiz İsteminde Bulunanlar (Karşılıklı Temyiz):

1- (Davalı) : Maliye Bakanlığı

2- (Davacı) : …

İsteğin Özeti : Kocaeli İdare Mahkemesi'nce verilen 13.6.2008 günlü,  E:2007/1315, K:2008/865 sayılı kararın, dilekçelerde yazılı nedenlerle temyizen incelenerek  bozulması istemlerinden ibarettir.

Davacının Cevabının Özeti : Cevap verilmemiştir.

Davalı İdarenin Cevabının Özeti: Davacının temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Mehmet Özyiğit

Düşüncesi : Davacı tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymamaktadır.

Öte yandan, olayda, 5345 sayılı Yasa'nın geçici 3. maddesi uyarınca yapılan sınav sonucu Gelir Uzmanı olarak atanan davacının, mesleğe özel yarışma sınavı sonucunda girmediği, her hangi bir yeterlik sınavına da tabi tutulmadığı, dolayısıyla, 657 sayılı Kanun'a ekli I sayılı Cetvelin ( h ) bendinde belirtilen usul ve şartlar dahilinde anılan göreve atanmadığı açık olduğundan, söz konusu bentte yer alan ek gösterge rakamından faydalandırılmasına hukuken olanak bulunmamaktadır.

Bu nedenle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının;  davacının, 657 sayılı Yasa'ya ekli I sayılı Cetvelin ( h ) bendi uyarınca tarafına ek gösterge verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının atamasının yapıldığı tarihten itibaren hesaplanarak tazminine karar verilmesine ilişkin hüküm fıkrasının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Semra Şentürk

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci ve Beşinci Daireleri'nce 2575 sayılı Danıştay  Kanunu'nun, 3619 sayılı Kanun'un 10. maddesiyle eklenen Ek 1. maddesi gereğince yapılan müşterek toplantıda işin gereği düşünüldü:

Dava; Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı, Uluçınar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde Yoklama Memuru olarak görev yapmakta iken, Gelir Uzmanlığı Özel Sınavını kazanarak Gelir Uzmanı olarak atanan davacının, atama tarihinden itibaren tarafına bir derece ile ek gösterge verilmesi yolundaki başvurusunun cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin iptali ve işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Kocaeli İdare Mahkemesi'nin 13.6.2008 günlü, E:2007/1315, K:2008/865 sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-11 maddesinde, mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan Gelir Uzman Yardımcılarına özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek, Gelir Uzmanlığına atanmaları sırasında bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanacağı, ek geçici 28. maddesinde, 36 ncı maddenin (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanları ve belediyelerdeki teftiş heyetlerine dahil müfettiş unvanlarını söz konusu fıkrada belirtilen şartlarla kazanmamış olmakla beraber, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanların intibakları yapılırken, bunların söz konusu fıkrada belirtilen unvanları bu fıkrada gösterilen şekilde almış oldukları kabul edilmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere işlem yapılacağının hükme bağlandığı, 657 sayılı Kanuna ekli I sayılı ek gösterge cetvelinin "I Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün ( h ) bendinde, en az 3 yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atananların ek göstergelerinin belirlendiği, olayda mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutularak alınan Gelir Uzman Yardımcılarına, yapılacak özel yeterlilik sınavında başarılı olması halinde Gelir Uzmanlığına atanmaları sırasında bir defaya mahsus olarak bir derece verileceğinin anlaşıldığı, 657 sayılı Yasa'nın Ek Geçici 28. maddesi hükmünün geçici nitelikte olduğu ve bu hükmün 1.3.1975 tarihinde görevde bulunanlara bir defa uygulandığı ve bu tarihten sonra uygulanabilirliğini yitirmiş olması nedeniyle bu madde hükmünün davacıya tatbikinin mümkün olmadığı, bu nedenle mesleğe özel yarışma sınavı ile alınmayan ve yeterlik sınavına girmeyen davacıya 657 sayılı Yasanın 36/A-11 maddesi uyarınca bir derece verilmesine hukuken olanak bulunmadığı, davanın, davacının ek gösterge verilmesi talebinin reddine ilişkin kısmına gelince, kariyer bir görev olan Gelir Uzmanlığına özel yarışma sınavı ile girmenin esas olduğu, bununla birlikte, çeşitli hizmet kademelerinden geçerek belli düzeydeki görevlere gelen elamanların bilgi birikiminden yararlanılmasının hizmet gereklerine uygun olacağı düşüncesi ile 5345 sayılı Yasa'nın geçici 3. maddesi uyarınca yapılan sınav sonucu Gelir Uzmanı olarak atanan davacının ek gösterge rakamlarından yararlanmak için gerekli kadro ve sınıfta görev yapma ve eğitim koşullarını taşıdığı, buna göre mesleğe özel yarışma sınavı ile alınan diğer gelir uzmanları ile aynı hukuki statüde olması ve aralarında kariyer farkı olmaması nedeniyle I sayılı Cetvelin ( h ) bendinde belirlenen ek göstergeden yararlanmasının hakkaniyet gereği olduğu, bu nedenle söz konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının atamasının yapıldığı 5.2.2007 tarihinden itibaren hesaplanarak davacıya ödenmesi gerektiği gerekçesiyle, bir derece verilmesi isteminin reddine ilişkin işlem yönünden davanın reddi, ek gösterge verilmesi isteminin reddine ilişkin kısmı yönünden dava konusu işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının atamasının yapıldığı 5.2.2007 tarihinden itibaren davacıya ödenmesi yolunda karar verilmiştir.

Davalı idare, mesleğe özel yarışma sınavı ile girmeyen ve yeterlik sınavı sonucunda ataması yapılmayan davacının, 657 sayılı Kanun'a ekli I sayılı Cetvelin ( h ) bendinden yararlandırılmasının mümkün olmadığını öne sürerek Mahkeme kararının iptal ve kabule ilişkin kısmının; davacı ise, özel kanuna istinaden yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavında başarılı olarak atanmasına rağmen 657 sayılı Yasa'nın ek geçici 28. ve 36. maddelerinin uygulanmamasının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek Mahkeme kararının davanın reddine dair kısmının, temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkün olup; davacı tarafından öne sürülen iddialar, anılan kararın, davanın reddine ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Davalı İdarenin temyiz istemine gelince;  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43/B maddesinde, bu Kanun'a tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıklarının, hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu Kanun'a ekli ek gösterge cetvelinde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı belirtilmiş ve bu Kanun'a ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetveli'nin " I. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünde yer alan ( h ) bendinde, en az 3 yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek için eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucunda bu bentte belirtilen unvanlara atanan personele aylık derecelerine göre uygulanacak ek gösterge rakamları belirtilmiş, ( i ) bendinde ise, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup da, bu bölümde sayılanlar dışında kalanlara uygulanacak olan ek gösterge rakamları düzenlenmiştir.

Öte yandan, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un geçici 3. maddesinin dördüncü fıkrasında, Başkanlığın merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan ve son üç yılda Bakanlıkta olumlu sicil almış olan personelin, yaş ve öğrenim alanı şartları hariç Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğindeki şartları taşımaları kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl içinde açılacak özel sınavlardan en fazla üçüne girme hakkına sahip olduğu, bu sınavı kazananların gelir uzmanı olarak atanacakları hüküm altına alınmıştır. Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Uluçınar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde Yoklama Memuru olarak görev yapmakta iken, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un geçici 3. maddesinin dördüncü fıkrası ile Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Gelir Uzmanı Olarak Atanmalarında Uygulanacak Usul ve Esaslar uyarınca 2.12.2006 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavında başarılı olarak 5.2.2007 tarihinde Gelir Uzmanı olarak atandığı, 12.2.2007 tarihli dilekçe ile, atama tarihinden itibaren tarafına bir derece ile ek gösterge verilmesi yolunda yaptığı başvurunun zımnen reddi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin irdelenmesinden, Gelir Uzmanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ekli I sayılı Cetvelin "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün ( h ) bendinde sayılan unvanlar içinde bulunduğu, anılan bentte belirtilen ek gösterge rakamlarından yararlanabilmek için de, "en az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulu bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile girme" ve "belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel yeterlik sınavı sonucunda atanma" şartının yer aldığı, 5345 sayılı Kanun'un geçici 3. maddesi uyarınca Gelir Uzmanlığına atananların ise, 657 sayılı Yasa'ya ekli I sayılı Cetvelin ( h ) bendinde belirtilen şartları yerine getirmek suretiyle atanmadığı gibi 5345 sayılı Kanun'da, bu Kanun uyarınca Gelir Uzmanlığına atananların da 657 sayılı Yasa'ya ekli I sayılı Cetvelin "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün ( h ) bendinde yer alan ek gösterge rakamlarından faydalandırılacaklarına dair bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür.

Bu durumda, 5345 sayılı Yasa'nın geçici 3. maddesi uyarınca yapılan sınav sonucu Gelir Uzmanı olarak atanan davacının, mesleğe özel yarışma sınavı sonucu girmediği ve her hangi bir yeterlik sınavına tabi tutulmadığı, dolayısıyla 657 sayılı Kanun'a ekli I sayılı Cetvelin (h) bendi kapsamında yer almadığı açık olup, söz konusu bentte yer alan ek gösterge rakamından faydalandırılmasına hukuken olanak bulunmadığından; mesleğe özel yarışma sınavı ile giren Gelir Uzmanları ile aynı hukuki statüde olması ve aralarında kariyer farkı olmaması nedeniyle I sayılı Cetvelin ( h ) bendinde belirlenen ek göstergeden yararlanmasının hakkaniyet gereği olduğundan bahisle, ek gösterge verilmesi isteminin reddine ilişkin kısmı yönünden dava konusu işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının atamasının yapıldığı 5.2.2007 tarihinden itibaren davacıya ödenmesi yolundaki mahkeme kararında yasal isabet bulunmamaktadır.  

Açıklanan nedenlerle, Kocaeli İdare Mahkemesi'nin 13.6.2008 günlü, E:2007/1315, K:2008/865 sayılı kararının redde ilişkin hüküm fıkrasında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, davacının temyiz isteminin reddiyle kararın bu kısmının onanmasına; iptal ve kabule ilişkin hüküm fıkrasında ise hukuka uyarlık bulunmadığından, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle kararın bu kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasayla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek bozulan kısım hakkında yeniden karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, posta ücretinden artan 6 TL'nin isteği halinde davalıya iadesine, 2.7.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.