logo yeni

ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİNİN ALINMASI İÇİ GEREKLİ SÜRE

Aktif . Yayınlanma Ek Gösterge ve Tazminatlar

Özet: Öğretim yılına hazırlık ödeneğini alamayan davacının, eğitim-öğretim yılı sonuna kadar anılan ödeneğin ödenmesi için idareye başvurması gerekirken, bu dönemin bitiminden sonra yaptığı başvurunun reddi üzerine açtığı davada süre aşımı

Danıştay İkinci Daire Başkanlığından :

Esas No: 2012/7631 Karar No: 2012/5556

Kanun Yararına Temyiz İsteminde Bulunan : Danıştay Başsavcılığı

İsteğin Özeti : Konya 2. İdare Mahkemesi Hakimliği'nin 7.2.2012 günlü, E:2012/206, K:2012/117 sayılı kararının; Danıştay Başsavcılığı tarafından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Mehmet Özyiğit

Düşüncesi : Konya 2. İdare Mahkemesi Hakimliği'nce verilen kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Başsavcısı : Turgut Candan

Düşüncesi : Konya İlinde Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından 2007-2008 öğretim dönemine ilişkin hazırlık ödeneğinin tarafına ödenmesi istemiyle yapılan başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali ile söz konusu ödeneğin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; davanın süre aşımı yönünden reddine ilişkin Konya İkinci İdare Mahkemesinin 14.7.2011 gün ve E:2011/569, K:2011/1250 sayılı tek hakimli kararının bozulmasına dair Konya Bölge İdare Mahkemesinin 15.12..2011 gün ve E:2011/1207, K:2011/1455 sayılı kararının yürürlükteki hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek Konya İkinci İdare Mahkemesi Başkanı tarafından kanun yararına bozulmasının istenmesi üzerine konu incelendi.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51'inci maddesinde; Bölge İdare Mahkemesi kararları ile idare ve vergi mahkemelerince ve Danıştay'ca ilk derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenlerin ilgili Bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabileceği; temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde, kararın kanun yararına bozulacağı; bu bozma kararının, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme veya Danıştay kararının hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmayacağı hükme bağlanmıştır.

Konya Bölge İdare Mahkemesi kararının, davanın süresinde olduğu sonucuna varılarak kanun yararına bozulması istemi yerinde görülmemiştir.

Konya İkinci İdare Mahkemesince, Bölge İdare Mahkemesinin bozma kararına uyularakverdiği karara gelince;

Dosyanın incelenmesinden; Konya İlinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının, 2006-2007 öğretim dönemine ait hazırlık ödeneğinin tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 16.2.2011 tarih ve 1431 sayılı işlemin iptali ile söz konusu ödeneğin yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle 8.4.2011 tarihinde açtığı davanın, Konya İkinci İdare Mahkemesinin 14.7.2011 gün ve E:2011/569, K: 2011/1250 sayılı kararıyla anılan eğitim-öğretim yılına ilişkin hazırlık ödeneğini alamayan davacının, en geç bu öğretim yılının sonuna kadar idareye başvurması gerekirken, bu dönemin bitiminden sonra 24.1.2011 tarihinde yaptığı başvurusunun reddi üzerine açıldığı ve davada süre aşımı bulunduğundan, işin esasının incelenmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle süre aşımı nedeniyle reddedilmesi üzerine, davacı vekili tarafından yapılan itirazın; Konya Bölge İdare Mahkemesinin 15.12.2011 gün ve E: 2011/1207, K:2011/ 1455 sayılı kararı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 34'üncü madde uyarınca 22.2.2007tarihinde göreve başlamakla eğitime hazırlık ödeneğine hak kazanan davacının söz konusu alacağını anılan tarihten itibaren beş yıl süre içinde kalmak şartıyla, 2577 sayılı Kanununun 10'uncu maddesinde belirtilen usule uygun olarak idareye başvurmak suretiyle talep edebileceği sonucuna varılarak davanın süresinde olduğu gerekçesiyle kabulüne ve anılan Mahkeme kararının bozulmasınakarar verildiği anlaşılmaktadır.

Dava konusu olayda; dava dilekçesinde davacının yoksun kaldığını ileri sürdüğü eğitime hazırlık ödeneğinin 2007-2008 olduğunun; ancak, davacı vekilinin daha sonra verdiği 9.5.2011 tarihinde mahkeme kayıtlarına giren dilekçe ile sehven yazılan dönemlere ait ödeneğin davacıya ödendiğinin; istemin, 2006-2007 eğitim-öğretim dönemine ilişkin olduğunun belirtilmesine karşın, Konya İkinci İdare Mahkemesinin 14.7.2011 gün ve E: 2011/569, K:2011/1250 sayılı tek hakimli kararında, davanın özetinin ve sonucu düzeltilmeksizin yazılan dönemlere ilişkin olarak hüküm kurulduğunun görüldüğü; bu karara yapılan itiraz üzerine Konya Bölge İdare Mahkemesince verilen 15.12.2011 gün ve E: 2011/1207, K:2011/1455 sayılı karar ile de uyuşmazlığın 2006-2007 yılına ilişkin olduğu sonucuna varılarak itiraz kabul edilip, Mahkeme kararının bozulması üzerine, Konya İkinci İdare Mahkemesinin, bozmaya uyarak, 2007-2008 öğretim yılı hazırlık ödeneği ile ilgili başvuru hakkında tesis edilen işlemin iptali yolunda verilen 7.2.2012 gün ve E:2012/206, K:2012/117 sayılı kararın kesinleştiği anlaşılmakla, hukuka aykırı bir hususu içerip, içermediği incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nunEk 32'nci maddesinde, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda görevli olup;fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek miktarda öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı ay içinde ödeneceğinin hükme bağlandığı; davacının ise, öğretim yılı başladıktan çok sonra, 22.2.2007 tarihinde öğretmenliğe başladığı anlaşıldığından; bu tarihten önceki eğitim-öğretim dönemine ilişkin ödeneğin ödenmemesi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ve 2007-2008 eğitim-öğretim yılına ait hazırlık ödeneğinin de davacıya ödendiği gözönüne alındığında, dava konusu işlemin iptali ve yoksun kaldığı maddi haklarının davacıya ödenmesine hükmedilmesi yolundaki İdare Mahkemesi kararının yürürlükteki hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu nedenlerle, Konya İkinci İdare Mahkemesinin 7.2.2012 gün ve E:2012/206, K:2012/117 sayılı kararının, 2577 sayılı Kanunun 51'inci maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava; Konya İli, Ereğli İlçesi, 100. Yıl Kurtuluş İlköğretim Okulu Müdürlüğünde Beden Eğitimi Öğretmeni olan davacının, 2006-2007 eğitim - öğretim yılına ait öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilmesi amacıyla yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile söz konusu ödeneğin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Konya 2. İdare Mahkemesi Hakimliği'nin 14.7.2011 günlü, E:2011/569, K:2011/1250 sayılı kararıyla; 657 sayılı Kanun'un Ek 32. maddesi uyarınca verilen eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bir eğitim-öğretim yılına mahsus olduğu, 2007-2008 yılına ait eğitim-öğretim ödeneğini almadığını iddia eden davacının, en geç bu eğitim-öğretim yılının sonuna kadar anılan ödeneğin ödenmesi için idareye başvurması gerekirken, bu dönemin bitiminden çok sonra 24.1.2011 tarihinde yaptığı başvurunun reddi üzerine açtığı davada süre aşımı bulunduğu gerekçesiyle süre aşımı yönünden dava reddedilmiş; bu karar, Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin 15.12.2011 günlü, E:2011/1207, K:2011/1455 sayılı kararıyla; her ne kadar dava dilekçesinde davacının yoksun kaldığını öne sürdüğü eğitime hazırlık ödeneğinin 2007-2008 yılına ilişkin olduğu belirtilmiş ise de; davacı vekili tarafından daha sonra verilen9.5.2011 tarihli dilekçede anılan döneme ilişkin ödeneğin davacıya ödendiği, bu dönemin sehven yazıldığı, esasen davanın 2006-2007 eğitim-öğretim dönemine ait hazırlık ödeneğinin ödenmesi istemine ilişkin olduğu belirtildiğinden incelemenin 2006-2007 yılına yönelik olarak yapıldığı, 5018sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 34. maddesinde, Devlet'ten alacağı bulunan kişilerin bu alacağını ait olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl süre içerisinde yazılı bir şekilde talep edebilecekleri belirtildiğinden 22.2.2007 tarihinde göreve başlamakla eğitime hazırlık ödeneğine hak kazanan davacının söz konusu alacağını anılan tarihten itibaren beş yıl süre içerisinde kalmak şartıyla 2577 sayılı Yasa'nın 10. maddesinde öngörülen usule uygun olarak idareye başvurmak suretiyle talep edebileceği sonucuna varıldığı, belirtilen bu durum karşısında, 22.2.2007 tarihinde görevine başlayan davacının 2006-2007 eğitim öğretim yılına ilişkin öğretime hazırlık ödeneğinin ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun 16.2.2011 tarihli işlemle reddi üzerine 8.4.2011 tarihinde açılan davanın süresinde olduğunun kabulü gerektiği gerekçesiyle bozulmuş; bunun üzerine, Konya 2. İdare Mahkemesi Hakimliği'nin 7.2.2012 günlü, E:2012/206, K:2012/117 sayılı kararıyla; her eğitim-öğretim yılı başında öğretmenlere verilen hazırlık ödeneğinin, öğretmenlerin eğitim öğretim yılı süresince ihtiyaçlarını temine katkıda bulunmakamacınayönelik olduğunda kuşku bulunmadığı, davacınıneğitim ve öğretim yılının başında göreve başlamamış olmasının öğretim yılına hazırlık ödeneğini almasına engel teşkil etmeyeceği, zira yılda bir kez ödenen bu miktarın, bir eğitim-öğretim yılının karşılığı olduğu, dolayısıyla davacıya aynı öğretim yılında sözü edilen ödeneğin verilmesinin yasanın amacına uygun olacağı, bu durumda, davacının 2006-2007 öğretim yılı hazırlık ödeneğinin ödenmesi istemli başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle yoksun kalınan hazırlık ödeneğinin dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiş ve bu karar, temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

Konya 2. İdare Mahkemesi Başkanı tarafından, dava konusu olayda 5018 sayılı Yasa'nın 34. maddesinin uygulanmasına olanak bulunmadığından davada süre aşımı olduğu belirtilerek Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin 15.12.2011 günlü, E:2011/1207, K:2011/1455 sayılı kararının kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Danıştay Başsavcılığı söz konusu talebi yerinde görmemekle birlikte, Konya 2. İdare Mahkemesi Hakimliği'nin 7.2.2012 günlü, E:2012/206, K:2012/117 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasını istemiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 32. maddesine göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek ders araç ve gereçleri ile şahsi ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla bir eğitim-öğretim yılına mahsus olarak ödendiği anlaşılmakta olup; söz konusu ödeneğin idarece ödendiği eğitim-öğretim yılı başında, askerlik hizmetinin ifası, aylıksız izin kullanımı ya da henüz göreve atanmamış olmaları gibi çeşitli nedenlerle görevde bulunmadıklarından dolayı kendilerine öğretim yılına hazırlık ödenekleri ödenmeyenlerin, eğitim-öğretim yılı içinde göreve dönmeleri ya da başlamaları halinde; verecekleri eğitim hizmetini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri için göreve döndükleri ya da başladıkları tarihten itibaren içinde bulunulan eğitim-öğretim yılının sonuna kadar her zaman ilgili öğretim yılına hazırlık ödeneğini isteyebileceklerinin kabulü gerekmektedir.

Bu durumda, 2006-2007 eğitim-öğretim yılına ilişkin öğretim yılına hazırlık ödeneğini alamayan davacının, en geç 2006-2007 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar anılan ödeneğin ödenmesi için idareye başvurması gerekirken, bu dönemin bitiminden sonra 24.1.2011 tarihinde yaptığı başvurunun reddi üzerine açtığı davada süre aşımı bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle; Danıştay Başsavcılığı'nın kanun yararına temyiz isteminin yukarıda belirtilen gerekçeyle kabulü ile Konya 2. İdare Mahkemesi Hakimliği'nce verilen 7.2.2012 günlü, E:2012/206, K:2012/117 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına; kararın birer suretinin Danıştay Başsavcılığı'na, davalı idareye ve davacıya gönderilmesine, bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına, 24.9.2012 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.