logo yeni

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN “EĞİTİM MÜFETTİŞİ” EK GÖSTERGESİNDEN YARARLANMASI

Aktif . Yayınlanma Ek Gösterge ve Tazminatlar

Özeti : İlköğretim müfettişi olarak görev yapmakta iken 26.04.1999 tarihinde 3000 ek gösterge üzerinden emekli olan davacının; 5984 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4. maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun eki (I) sayılı cetvelin "I-Genel İdari Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) bendine eklenen "eğitim müfettişleri" için öngörülen 3600 ek göstergeden yararlandırılması gerektiği hakkında.

Danıştay 11. Dairesinin 16.5.2012 tarihli ve E:2011/7066, K: 2012/2787 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davacı) : …

Vekili : Av. …

İsteğin Özeti : Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünde ilköğretim müfettişi olarak görev yapmakta iken 26.4.1999 tarihinde 3000 ek gösterge üzerinden emekli olan davacı tarafından, 5984 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4. Maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun eki(I) sayılı cetvelin " I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) bendine eklenen "eğitim müfettişleri" için öngörülen 3600 ek göstergeden yararlandırılması için yapılan 5.7.2010 tarihli başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Eki (I) sayılı cetvelin " IGenel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) bendi uyarınca 1. Dereceden emekli olan müfettişlerin 3600 ek göstergeden yararlanabilmeleri için; ya 3 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile girmeleri ya da yüksek öğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek müfettiş olarak atanmalarının gerektiği, 2 yıllık Eğitim Enstitüsü mezunu olan davacının, yüksek öğrenimli olduğu ve de parantez içi hükmünde yer alan şartları taşıdığı dikkate alındığında hakkında tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptali, işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların ilk uygulama tarihi olan 15.6.2010 tarihinden itibaren hesaplanarak ödenmesi yolunda verilen Ankara 1. İdare Mahkemesinin 28.4.2011 tarihli ve E:2010/2403, K:2011/596 sayılı kararının, davalı idare tarafından, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi : Nigar Dilimen

Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : H. Gül Yılmaz

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 16.5.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.