logo yeni

MEMURİYET MAHALLİ SAYILMAYAN YERDE İKAMET EDEN MEMURA HARCIRAH ÖDENMESİ

Aktif . Yayınlanma Ek Gösterge ve Tazminatlar

MEMURİYET MAHALLİNE YAKIN OLMAKLA BERABER, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN HİZMETLERİNDEN YARARLANMAYAN MÜSTAKİL BİR BELEDİYESİ BULUNAN VE DAVACININ ÇALIŞTIĞI KURUM TARAFINDAN PERSONEL İÇİN SERVİS ARACI TAHSİS EDİLMEYEN İLÇENİN MEMURİYET MAHALLİ SAYILAMAYACAĞI, BU NEDENLE BU İLÇEDE OTURAN DAVACIYA GEÇİCİ VE SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<

KARAR METNİ

Dava, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru iken Sincan İlçesine önce geçici görevle daha sonra asaleten atanan davacının, geçici ve sürekli görev yolluklarının ödenmesi yolundaki başvurusunun reddine ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış olup, İdare Mahkemesi kararıyla; 6245 sayılı Harcırah Kanununun 9.maddesinin (b) fıkrasında, naklen atananlara sürekli görev yolluğu, 14.maddesinin 1.fıkrasında da, geçici olarak başka bir yere gönderilenlere geçici görev yolluğu ödeneceğinin hükme bağlandığı, anılan yasanın 2562 sayılı yasa ile değişik 3.maddesinin (g) fıkrasında, memuriyet mahallinin, memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler şeklinde tanımlandığı, Ankara'ya 33 Km. uzaklıkta bulunan Sincan İlçesinin Ankara Belediyesi dışında müstakil bir belediyeye sahip olduğu, Ankara Belediyesi hizmetlerinden yararlanmadığı ve davacının görevli olduğu kurumca Ankara Sincan arasında personelini taşıyan herhangi bir servis aracı bulunmadığından memuriyet mahalli sayılamayacağı, bu nedenle geçici ve sürekli görev yolluğu verilmesi gerekirken aksine tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe ve hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddiyle anılan kararın onanmasına karar verildi.

AYRIŞIK OY:

6245 sayılı Harcırah Kanununun 2562 sayılı Kanunla değişik 3.maddesinin (g) fıkrası ile; memur ve hizmetlerinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları için de bulunan mahaller memuriyet mahalli sayılmış, ayrıca bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler de memuriyet mahalli olarak kabul edilmiş, aynı maddenin (h) fıkrasında, başka yerin, yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Sincan İlçesinin Ankara Belediyesinden ayrı bir belediyeye sahip olduğu ve Ankara Belediyesi hizmetlerinden yararlanmadığı anlaşılmakta ise de, söz konusu yasa hükmü ile memuriyet mahallinin tanımlanmasında; bu yerin yerleşim özelliği bakımından şehir ve kasabaların devamı niteliğinde olup olmaması gözönüne alındığı gibi kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidip gelinebilen yerlerin de memuriyet mahalli sayğlacağı kabul edilmiştir. Sincan İlçesinin yerleşim özelliği bakımından şehir devamı niteliğinde olduğu açık bulunduğu gibi düzenli olarak ulaşım hizmetinin sağlanması nedeniyle de memuriyet mahalli dışında bir yer sayılmasının söz konusu olamayacağı açıktır.

Açıklanan nedenlerle, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru iken 6245 sayılı Kanunun 3.maddesi (g) fıkrası uyarınca memuriyet mahalli sayılan Sincan İlçesine önce geçici görevle ve daha sonra asaleten atanan davacıya geçici ve sürekli görev yolluğu ödenmemesine ilişkin işlemde Kanuna aykırılık görülmediğinden, temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması ve davanın reddi kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması ve davanın reddi gerekeceği görüşüyle çoğunluk kararına karşıyız.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.