logo yeni

MÜFETTİŞ İKEN GENEL İDARE HİZMETLERİNDE BİR KADROYA ATANAN VE EMEKLİ OLAN MEMURUN EK GÖSTERGESİ

Aktif . Yayınlanma Ek Gösterge ve Tazminatlar

MÜFETTİŞLİK GÖREVİNDEN GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINDAKİ 5. DERECE KADROLU BİR GÖREVE ATANAN VE BU GÖREVDEN EMEKLİ OLAN DAVACININ EMEKLİ AYLIĞINA MÜFETTİŞLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN EK GÖSTERGENİN UYGULANAMAYACAĞI HK.

KARAR METNİ

Dava; T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Ege Bölge Müdürlüğü İzmir Grup Müdürü olarak çalışmakta iken emekliye ayrılan davacının emekli aylıklarına, Maliye Bakanlığının ... günlü ve ... sayılı yazısında belirtilen görüşe dayalı olarak 1. derece müfettişler için 657 sayılı Yasada öngörülen 3600 ek gösterge uygulanmasına son verilip, 1.1.1954 tarihinde müfettişlik görevinden Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki bir göreve atandığı, ancak bu kadronun 657 sayılı Yasanın 43. maddesinde öngörüldüğü üzere 1, 2, 3 ve 4. derecede bir kadro olmadığından bahisle, yine Maliye Bakanlığınca çıkarılan 148 seri numaralı Devlet Memurları Genel Tebliğinin 28.9.1997 tarih ve 23124 sayılı Resmi Gazetede yayımını izleyen aybaşı olan 1.10.1997 tarihinden itibaren emekliye ayrıldığı görevi için öngörülen ek göstergenin uygulanması ve 1.10.1997 tarihinden itibaren fazla ödenen ek gösterge farklarının davacı adına borç çıkarılmasına ilişkin 30.10.1997 tarihli işlemin iptali ve 3600 ek gösterge rakamına göre hesaplanacak aylık farklarının yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılmıştır.

Ankara 9. İdare Mahkemesinin 28.10.1998 günlü, E:1998/64,K:1998/1089 sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43. maddesinin 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik (B) bendi 2. Paragrafında, kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergelerin, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleriyle ilgili sınıf veya ekli I sayılı cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamayacağının hüküm altına alındığı, davacının müfettişlik görevinden Genel İdare İdare Hizmetleri sınıfındaki bir göreve atandığı tarihte almakta olduğu ve emeklilik keseneğine esas alınan aylığının 5. dereceye karşılık geldiği, bu durumda kariyer meslek olan müfettişlik görevinden 1.1.1954 tarihinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerdeki bir kadroya atanmadığı açık olan davacının 657 sayılı Yasada müfettişler için öngörülen ek göstergeden faydalandırılmasının mümkün olmadığı ve dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı; müfettiş olarak çalıştığı tarihte 3659 sayılı Yasa hükümlerine göre emeklilik kesintilerine esas alınan aylığın üç üst derecesinden aylık aldığını, Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki göreve atandığında aldığı 625 lira aylığın 3656 sayılı Yasa uyarınca 4. dereceye tekabül ettiğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, ... sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi. (DANDER; SAYI:103) YÖ/ES

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.