logo yeni

APK UZMANINA MAKAM TAZMİNATI ÖDENMESİ

Aktif . Yayınlanma Ek Gösterge ve Tazminatlar

APK UZMANI OLAN DAVACIYA 141 SERİ NOLU DEVLET MEMURLARI GENEL TEBLİĞİNİN 5.MADDESİNİN 2.FIKRASI UYARINCA MAKAM TAZMİNATI ÖDENMEYECEĞİNE İLİŞKİN İŞLEMİN VE ANILAN DÜZENLEMENİN 657 SAYILI YASANIN 43/B MADDESİ UYARINCA HUKUKA AYKIRI OLDUĞU HK.

KARAR METNİ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığında APK Uzmanı olan davacıya APK Uzmanı ibaresine dayanılarak kendisine makam tazminatı ödenmeyeceğine ilişkin işlem ile dayanağı olan 141 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının kendisi ile ilgili kısmının iptali, bu işlem nedeni ile yoksun kaldığı maddi haklarının faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; Danıştay Onikinci Dairesince; 6.11.1996 günlü, 1996/3477sayılı kararla; ilgililerin 657 sayılı Yasaya eklenen IV sayılı Makam Tazminatı cetvelinde öngörülen makam tazminatından ve söz konusu yasanın 43/b maddesi 3 üncü bendi hükmünden yararlandırılabilmeleri için Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Müstakil Daire Başkanı ve Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri düzeyinde veya daha üst düzeyde makam tazminatından yararlandırılan görevlerde bulunmaları,fiilen bu görevi 6 ay süreyle yürütmeleri, başka bir göreve atanmaları halinde atandıkları bu görevin söz konusu Yasanın 43/b maddesinde belirtilen görevlerden biri olması gerektiği, öte yandan, 657 sayılı Yasaya ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde yapılan değişikliklerle ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla 17.8.1995 günlü, 22377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan 141 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 5/2 maddesinde ise; 657 sayılı Yasanın 43/b maddesinde yer alan "müşavir" ve "1.dereceden uzman" kadrolarından herhangi bir mesleki ünvana sahip olmayan müşavirlik ve uzmanlıkların anlaşılması, APK Uzmanı, Hesap Uzmanı, Hukuk Müşaviri vb görevlerin 43/B maddesinde sayılan ünvanlar olarak değerlendirilmemesi gerektiği hükmüne yer verildiği, 657 sayılı Yasanın 547 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 43/B maddesinin 3 üncü fıkrasında diğer ünvanlarla birlikte uzman ünvanı da sayılarak söz konusu uzmanlığın mesleki ünvan olup olmadığı yolunda bir ayrıma yer verilmemesi karşısında, 1.dereceden uzman ünvanına yorum getirilip APK Uzmanlığının mesleki bir uzman ünvanı olduğu sonucuna ulaşılarak uzmanlar arasında bir ayrıma gidilmesi ve bu kabule dayanılarak da daha önce bulunduğu görev itibariyle anılan ödemelerden yararlandırılması konusunda bir çekişme bulunmayan davacının şu anda APK Uzmanlığı görevini yürüttüğünden bahisle söz konusu ödemelerden yararlandırılmaması yolunda tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı, dava konusu 141 sayılı Genel Tebliğin 5.maddesinin 2.fıkrasının Dairelerinin ... günlü, 1998/2175 sayılı kararı ile iptal edilmiş olduğu gerekçesiyle davacının IV sayılı makam tazminatı cetveli ile öngörülen makam tazminatından yararlandırılmamasına ilişkin ... sayılı işlemin iptaline, 141 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 5.maddesinin 2.fıkrasının iptal istemi hakkında ise karar verilmesine yer olmadığına davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının dava tarihinden itibaren yürütülecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine davalı idarelerden Maliye Bakanlığı bu kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve dilekçelerde ileri sürülen temyiz sebeplerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı Maliye Bakanlığının temyiz isteminin reddine, Danıştay Onikinci Dairesinin 6.11.1996 günlü, 1996/3477 sayılı kararının ONANMASINA, kararverildi. (MT/NÇ)

(DANDER; SAYI:102)

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.