logo yeni

VEKALETEN ATAMALARDA MAKAM TAZMİNATI

Aktif . Yayınlanma Ek Gösterge ve Tazminatlar

MAKAM VE GÖREV TAZMİNATINA HAK KAZANILABİLMESİ İÇİN MAKAM TAZMİNATI ALINMASINI GEREKTİREN GÖREV UNVANININ KAZANILMIŞ, DİĞER BİR DEĞİŞLE KADROYA ASALETEN ATANMIŞ OLMAK GEREKTİĞİ, VEKALETEN YÜRÜTÜLEN GÖREVLER İÇİN MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI ÖDENEMEYECEĞİ HK

KARAR METNİ

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Aksaray Valiliği

Karşı Taraf (Davacı) : ?

İsteğin Özeti : Tarım Reformu ? Bölge Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten davacının, makam ve görev tazminatı ödenmesi için yaptığı başvurunun reddine dair işlemin iptali istemiyle açılan davada; Konya 1. İdare Mahkemesi 11.2.2004 gün ve E: 2003/311, K:2004/64 sayılı kararıyla; davacının vekaleten yürüttüğü ve sorumluluğunu taşıdığı Bölge Müdürlüğü görevinde bulunması ve 657 sayılı Yasanın makam tazminatlarını düzenleyen Ek 26. maddesinin 527 sayılı KHK ile değişik (a) fıkrasında anılan görevde bulunma biçiminin tanımlanmaması ve vekilin asil memurun tüm yetkilerini ve sorumluluğunu taşıması karşısında davacıya makam ve görev tazminatı ödenmesi gerekirken aksine tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık görülmediği gerekçesiyle işlemin iptaline ödenmeyen makam ve görev tazminatı tutarının başvurudan itibaren tazminine karar vermiştir. Davalı idare tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi : Erhan Çiftçi

Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Ali Kemal Terlemezoğlu

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10. maddesiyle değişik Ek 26. maddesinde, bu Kanuna ekli (IV) sayılı Cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödeneceği hükmü yer almış olup, Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde Bölge müdürleri de bu kapsama alınmıştır.

Öte yandan, aynı Yasanın 33. maddesinde, kadrosuz memur çalıştırılamayacağı, genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar; kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde memur deyimine giren kişilere gördürülen hizmetlerin gerektirdiği görevler için tespit olunan kadroların Genel Kadro Kanununda gösterileceği kuralına yer verilmiştir.

Personel hukukunda kadro, kamu hizmeti yapan kurumların örgütünü, kamu personelinin örgüt içindeki görevlerini, yetki ve sorumluluklarını ve özlük haklarını gösteren ve düzenleyen bir kavramdır. Memur güvenliğinin önemli bir unsuru olan kadro kavramı kişilerden ayrılmakla birlikte, doğrudan hizmetlere bağlanmıştır. Böylece her kurumda yürütülen hizmetlerin ve hizmetleri gören personelin özlük hakları atandıkları kadrolarla belirlenmiştir. Buna göre, 657 sayılı Yasanın oluşturduğu personel rejiminde memurların görev ve yetkileri ile aylık ve ödenekleri doğrudan doğruya işgal ettikleri kadrolarla ilgili olup, bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde ise talep edilecek mali haklar 657 sayılı Yasanın 175. maddesinde düzenlenmiştir. Öte yandan gerek anılan maddede gerekse ek 26. maddede Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde ünvanları yazılı görevleri vekaleten yürütenlere de makam tazminatı ödeneceği yolunda bir düzenleme yer almamıştır.

Bu durumda, Tarım Reformu ? Bölge Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten davacının yukarıda açıklanan kanun hükmü uyarınca makam ve görev tazminatına hak kazanabilmesi için makam tazminatı alınmasını gerektiren görev ünvanını almış olması diğer bir deyişle kadroya asaleten atanmış bulunması gerekmekte olup, davacıya makam ve görev tazminatı ödenmemesi yolundaki işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığından işlemin iptali ve hesaplanacak makam ve görev tazminatı tutarının tazminine hükmeden mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir..

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile, Konya 1. İdare Mahkemesinin 11.2.2004 gün ve E: 2003/311, K:2004/64 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 6.11.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

(DAN-DER; SAYI: 114)

BŞ/Aİ

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.