logo yeni

KARİYERLERİ VE MESLEKLERİ DIŞINDA BİR HİZMET SINIFINA ATANANLARIN EK GÖSTERGESİ

Aktif . Yayınlanma Ek Gösterge ve Tazminatlar

Danıştay 11. Dairesi Başkanlığının 18.2.2008 tarihli ve E:2005/1881, K:2008/1533 sayılı Kararı.

Özeti : Kariyerleri ve meslekleri ile ilgili hizmet sınıfı dışındaki bir hizmet sınıfına dahil kadrolara atananların, kariyerleri ve meslekleriyle ilgili hizmet sınıfı için, öngörülen ek göstergelerden yararlanabilmesi için, atamalarının ilk dört dereceli kadrolara yapılmış olması gerektiği hakkında. 

            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalılar) :

                                               1- TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

            Vekili                            : Av. …

                                               2- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

            Vekili                            : Av. …

            Karşı Taraf (Davacı)      : …

            Vekili                            : Av. …

            İsteğin Özeti                : TEDAŞ İzmir Elektrik Dağıtım Müessesesinde mühendis unvanıyla müdür kadrosunda çalışmakta iken emekliye ayrılan davacının, ek göstergesinin (2200) rakamı esas alınarak belirlenmesine ilişkin işlemin iptali ve 3600 ek göstergeye göre tahakkuk etmesi gereken emekli ikramiyesi ve emeklilik tarihinden dava tarihine kadar oluşan maaş farklarının yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açtığı davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi 5.11.2004 gün ve E:2004/221, K:2004/1658 sayılı kararıyla; Elektrik Dağıtım Müesseselerinin tesis ve işletme faaliyetlerinde kullandıkları malzemelerin temini, stoklanması ile tahsisindeki iş ve işlemler teknik bilgi ve beceriyi gerektirdiğinden davacının görev yaptığı Ambar Stok ve Tahsis Şube Müdürlüğü kadrosuna mühendis kariyerli personelin atandığının belirtildiği, davacının görev yaptığı müdürlük kadrosunun hangi hizmet sınıfına ait olduğu hususunda açıklık olmadığı ancak fiilen teknik nitelikte bir iş yürüten müdürlük olduğunun anlaşıldığı bu nedenle davacıya 657 sayılı Yasaya ekli (I) sayılı Cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfı (a) bendinde öngörülen (3600) ek gösterge rakamının uygulanması gerekirken davacının en son görev yaptığı kadronun genel idari hizmetler sınıfında olduğundan bahisle (2200) ek gösterge rakamı üzerinden emekli aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ve davacının yoksun kaldığı parasal kayıpların yasal faiziyle birlikte tazminine hükmetmiştir Davalı idare vekilleri tarafından, işlemin mevzuata uygun olduğu ileri sürülerek mahkeme kararının bozulması istenilmiştir.

            Savunmanın Özeti        : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Yasemin Buyuran

            Düşüncesi         : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesindeki düzenlemeyle, sadece kariyerleri (meslekleri) dışındaki ilk dört dereceli kadrolu görevlere atananlara kariyerleri ile ilgili hizmet sınıflarındaki ek göstergeden faydalanma olanağı tanınmıştır.

            Bu durumda, Teknik Hizmetler Sınıfında baş mühendis olarak görev yapmakta iken Genel İdari Hizmetler sınıfına 5. dereceli müdür kadrosuna atanan davacının, kariyeri dışındaki göreve ataması ilk dört dereceli kadrodan yapılmadığından, kariyeri ile ilgili hizmet sınıfındaki ek göstergeden yararlandırılmaması ve davacıya Teknik Hizmetler Sınıfında 1. dereceden aylık alanlar için öngörülen (3600) ek gösterge tutarının uygulanmaması yolundaki dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığından, uyuşmazlık konusu işlemi iptal eden ve parasal kayıpların tazminine hükmeden mahkeme kararında yasal isabet görülmeyerek davalı idareler temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

            Danıştay Savcısı : H. Hüseyin Tok

            Düşüncesi         : TEDAŞ İzmir Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdürlüğüne bağlı Stok Tahsis Şube Müdürlüğünden emekliye ayrılan davacının emekliye esas ek göstergesinin (2200) olarak belirlenmesine ilişkin işlemin iptali ile (3600) ek gösterge üzerinden hesaplanacak emekli maaşı ve ikramiye farkının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; davanın kabulü yönünde verilen idare mahkemesi kararı temyiz edilmektedir.

            657 sayılı Kanunun Ek (I) sayılı Ek Gösterge Cetveli, Teknik Hizmetler Sınıfı (a) bendinde, kadroları bu sınıfa dahil olup, en az dört yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullarından mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre...mühendis ünvanını almış 1.derecede olanlara (3600) ek gösterge uygulanacağı hükme bağlanmış ve davacının da bu maddede yazılı şartları taşıdığı anlaşılmış olmakla birlikte, davacının genel idare hizmetleri sınıfında yer alan TEDAŞ İzmir Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdürlüğüne bağlı Stok Tahsis Şube Müdürlüğünden emekliye ayrılmış olması sebebiyle Teknik Hizmetler Sınıfından emekliye ayrıldığı kabul edilerek (3600) ek göstergeden yararlandırılması mümkün bulunmadığından, dava konusu işlemi iptal eden mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle davalı idareler temyiz istemlerinin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 18.5.1994 tarih ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 43/B maddesinde, bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıklarının, hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı, bu ek göstergelerin ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınacağı, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

            Aynı maddenin 2. fıkrasının son cümlesinde ise; kurumların 1,2,3 ve 4. dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergelerin ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli (I) sayılı cetvelin Genel İdare Hizmetleri sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamayacağı hükme bağlanmıştır.

            Yasa hükmü ile hizmetin yürütülmesindeki gereklilikler nedeniyle, ilgililerin kariyerleri  ile ilgili görevler dışındaki başka görevlere atanmaları halinde ek gösterge kaybına uğramaları önlenmiş ve kariyerleri (meslekleri) dışındaki diğer hizmet sınıfındaki ilk dört dereceli kadrolara atananlara kariyerleri ile ilgili hizmet sınıflarındaki ek göstergeden faydalanma olanağı tanınmıştır. Dolayısıyla kariyerleri dışındaki kadrolara atananlardan hizmet sınıfının ilk dört dereceli kadrolarına atamaları yapılmayanların kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlanmasına olanak bulunmamaktadır.

            Dosyanın incelenmesinden, davacının Dağıtım Şebekeleri Tesis Şube Müdürlüğünde Teknik Hizmetler Sınıfında 5. derece 4. kademede baş mühendis olarak görev yapmakta iken 22.11.1984 tarihinde İzmir Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdürlüğüne bağlı Ambar Stok ve Tahsis Şube Müdürlüğü Genel İdare Hizmetleri Sınıfına müdür olarak atandığı ve 17.3.2003 tarihinde 1. derece 4. kademeden emekli olduğu anlaşılmaktadır.

            Bu durumda, Teknik Hizmetler Sınıfında baş mühendis olarak görev yapmakta iken Genel İdari Hizmetler sınıfına 5. dereceli müdür kadrosuna atanan davacının, kariyeri dışındaki göreve ataması ilk dört dereceli kadrodan yapılmadığından, kariyeri ile ilgili hizmet sınıfındaki ek göstergeden yararlandırılmaması ve davacıya Teknik Hizmetler Sınıfında 1. dereceden aylık alanlar için öngörülen (3600) ek gösterge tutarının uygulanmaması yolundaki dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığından, uyuşmazlık konusu işlemi iptal eden ve parasal kayıpların tazminine hükmeden mahkeme kararında yasal isabet görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, davalı idarelerin temyiz isteminin kabulüne, Ankara 3. İdare Mahkemesi 5.11.2004 gün ve E:2004/221, K:2004/1658 sayılı kararının bozulmasına, gereksiz olarak alınan 17,00 - YTL temyiz başvuru harcının istemi halinde davalı idarelere ayrı ayrı iadesine, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 18.2.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.