logo yeni

EK ÖZEL TAZMİNAT ALABİLMEK İÇİN FİİLEN O İŞTE ÇALIŞMAK GEREKTİĞİ

Aktif . Yayınlanma Ek Gösterge ve Tazminatlar

Danıştay 2. Dairesi başkanlığının 24.06.2009 tarihli ve E:2008/3369, K:2009/2678 sayılı Kararı. 

Özeti : Ek özel hizmet tazminatının da, özel hizmet tazminatlarında olduğu gibi, bu tazminatları gerektiren işlerde görevlendirilen personelin fiilen o işlerde çalışması karşılığında ödeneceği hakkında. 

            Kararın Düzeltilmesini İsteyen (Davalı) : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

            Karşı Taraf                    : …

            Vekili                            : Av. …

            İsteğin Özeti                : Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 23.10.2003 günlü, E:2003/1570, K:2003/1450 sayılı kararının onanmasına dair Danıştay Onbirinci Dairesi'nin 19.06.2006 günlü, E.2004/151, K:2006/3292 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle düzeltilmesi ve İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

            Cevabın Özeti               : Cevap verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Nafi Alantar

            Düşüncesi                    : Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı           : Sevil Bozkurt

            Düşüncesi                    : Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54 üncü maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

            Dava, Tarım Reformu Ankara Bölge Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olan davacı tarafından, arazide yapılan çalışmalar dolayısıyla verilmekte olan ek özel hizmet tazminatının peşin ödenmesi yolunda yapılan başvurunun yanıt verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

            Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 28.04.1999 günlü, E:1998/574, K:1999/518 sayılı kararıyla; 19.01.1998 gün ve 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II Sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin (E) Teknik Hizmetler bölümünün 6. sırasında, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden, çalışma süresinin en az dörtte birini, büro, atölye, tesis gibi kapalı mahaller dışındaki arazi, inşaat ve baraj gibi çalışma mahallinde geçirmesini gerektirecek şekilde görevlendirilenlere belirli oranlarda ek özel hizmet tazminatı ödeneceğinin hükme bağlandığı, olayda davacı ek özel hizmet tazminatlarının arazide çalışma oranları araştırılmayarak peşin ödenmesini istemekte ise de, yukarıda anılan Bakanlar Kurulu kararına ekli söz konusu Cetvel'in 6. sırasında ek özel hizmet tazminatının ödenme koşulları açıklanıp, personelin çalışma süresi, çalışma mahalleri belirtildiğine ve personel hizmetinden yararlanmak üzere görevlendirileceğine göre, özel hizmet tazminatlarında olduğu gibi, bu tazminatların görevlendirilen personelin fiilen çalışması karşılığında ödeneceği, aksine bir uygulamanın hakkaniyete de uygun düşmeyeceği, yine aynı Cetvel'de bu tazminatların kimlere ödeneceğinin, iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak üçer aylık dönemler itibariyle ilgili birim amirlerince belirleneceği kuralının yer aldığı ve söz konusu tazminatların üçer aylık çalışma dönemi sonunda ödeneceği açık olduğundan davacının özel hizmet tazminatlarının arazide çalışma oranları dikkate alınmaksızın peşin olarak ödenmesi yolundaki isteminin zımnen reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; söz konusu bu karar, temyizen incelemesi sonucunda, Danıştay Onbirinci Dairesi'nce verilen 22.04.2003 günlü, E:2000/9850, K:2003/1771 sayılı karar ile bozulmuş ve bozma kararına uyulmak suretiyle Ankara 10. İdare Mahkemesi'nce verilen 23.10.2003 günlü, E:2003/1570, K:2003/1450 sayılı kararla; dosyanın incelenmesinden, davalı idare tarafından Bölge Müdürlüğü Uygulama Alanı içerisinde bulunan yerlerde, 1998 yılında yapılacak arazi çalışmalarına ait üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan 4 dönem 114 günlük arazi çalışma programı ile çalışmalarda görevlendirilen kadrolu teknik personelin isimlerinin hazırlanarak Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'ne sunulduğu ve davacının bu görevlendirme programında yer aldığının anlaşıldığı, öte yandan, 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ekli (II) sayılı Cetvel'in (E) Teknik Hizmetler Sınıfı bölümünün 6. sırasında ve 151 nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nin (II) sayılı Cetvel'e ilişkin açıklama bölümünün 7. maddesinde ifade edildiği gibi, ilgili birim amirince üçer aylık dönemlerde arazide yapılacak iş ve kişilere ait görevlendirmeler ve buna ilişkin programlanan işlere ait liste hazırlandığına ve listenin ibrazı yeterli olacağına göre aynı Kararname ve ekli tebliğ hükümleri uyarınca davacıya ek özel hizmet tazminatının da peşin ödenmesi gerektiği, bu durumda, davacı, ilgili birim amirince hazırlanan listede yer aldığından ve programa dayalı listenin ibrazı yeterli olacağından, davacının ek özel hizmet tazminatının peşin ödenmesi isteminin cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

            Davalı idarenin, anılan karara karşı yapmış olduğu temyiz başvurusu Danıştay Onbirinci Dairesi'nin 19.06.2006 günlü, E.2004/151, K:2006/3292 sayılı kararıyla reddedilerek İdare Mahkemesi kararı onanmıştır.

            Davalı idare tarafından, davacının arazide geçirdiği sürenin, normal çalışma süresinin dörtte birine ulaşmadığı ileri sürülerek karar düzeltme isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

            Davalı idare tarafından verilen karar düzeltme dilekçesinde ileri sürülen hususlar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54/1-c maddesine uygun bulunduğundan, Danıştay Onbirinci Dairesi'nin 19.06.2006 günlü, E.2004/151, K:2006/3292 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlığın esasına geçildi.

            04.02.1998 günlü, 23248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 19.01.1998 gün ve 98/10548 sayılı kararına ekli II Sayılı Cetvel'in (E) Teknik Hizmetler Sınıfı bölümünün 6. sırasında, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden çalışma sürelerinin en az dörtte birini büro, atölye, ısı santrali, laboratuvar, tesis, işletme gibi kapalı mahaller dışındaki arazi, şantiye, inşaat ve baraj gibi çalışma mahallerinde geçirmesini gerektirecek şekilde görevlendirilenlere, aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödeneceği belirtilerek bu oranlar açıklanmış olup, ek özel hizmet tazminatının kimlere ödeneceğinin, iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak üçer aylık dönemler itibariyle ilgili birim amirlerince belirleneceği kuralına yer verilmiştir.

            Öte yandan, bu karara açıklık getiren Maliye Bakanlığı'nın 27.03.1998 günlü, 23299 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 151 nolu Tebliği'nin 7. maddesinde, söz konusu ek ödemenin yapılabilmesi için, bu personelin üçer aylık çalışma süresinin en az dörtte birini büro, atelye, laboratuvar gibi "kapalı mahaller" dışında arazi, park-bahçe, şantiye, maden ocağı, tünel, demiryolu, büyük içme suyu, köprü, kıyı yapıları, baraj vb. "açık mahaller" de geçirmelerini gerektirecek şekilde görevlendirilmiş olmalarının ve ilgili birim amirlerince, söz konusu görevlendirmelere ilişkin görev ve isimleri ihtiva eden listelerin ibrazının yeterli olacağı, ek ödemelerin bu listelere göre ve peşin olarak yapılacağı, ancak söz konusu listelerin programlanmış ve önceden bilinebilen işler dikkate alınarak hazırlanacağı, muhtemel işlerin söz konusu listelerde yer almayacağı, ayrıca söz konusu ek oranların vize cetvellerinde gösterilmeyeceği, ilgili birim amirlerince hazırlanan listelerde yer almamakla birlikte, üçer aylık çalışma süresinin en az dörtte birini yukarıda belirtilen çalışma mahallerinde geçirdiğini tevsik edenlere, geriye yönelik farklarının, dönem sonlarında ödenebileceği, birim amirlerinin, iş programlarını ve personelin bir önceki üç aylık dönemlerindeki büro içi ve büro dışı çalışmalarını dikkate alarak, her üç ayda bir ek ödeme yapılacak personel listelerini yeniden gözden geçirecekleri, birim amirlerince düzenlenecek listelerde, personelin unvanı, adı-soyadı ve görevlendirildiği işlerin ayrıntılı olarak yer alacağı, üç aylık dönem sonunda, personelin çalışma sürelerinin en az dörtte birini büro ve benzeri mahaller dışında geçirmediği anlaşılsa dahi, ödenen tutarın geri alınmayacağı, bu ödemenin yapılmasında personelin görevlendirilmesi ve göreve hazır olmasının esas alınacağı açıklanmıştır.

            Dosyanın incelenmesinde, davalı idare tarafından Bölge Müdürlüğü Uygulama Alanı içerisinde bulunan yerlerde 1998 yılında yapılacak arazi çalışmalarına ait üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan 4. dönem 114 günlük arazi çalışma programı ile çalışmalarda görevlendirilen kadrolu teknik personelin isimlerinin hazırlanarak Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne sunulduğu ve davacının da bu görevlendirme programında yer aldığı anlaşılmıştır.

            Olayda, davacı ek özel hizmet tazminatlarının, arazide çalışma oranları araştırılmaksızın peşin ödenmesini istemekte ise de, yukarıda anılan Bakanlar Kurulu kararına ekli söz konusu Cetvel'in 6. sırasında ek özel hizmet tazminatının ödenme koşulları açıklanıp, personelin çalışma süresi, çalışma mahalleri belirtildiğine ve personelin de hizmetinden yararlanmak üzere görevlendirileceğine göre, özel hizmet tazminatlarında olduğu gibi, bu tazminatlarında görevlendirilen personelin fiilen çalışması karşılığında ödeneceği, diğer taraftan, söz konusu yerlerde geçirilen çalışma süresinin de, toplam çalışma süresinin en az dörtte birini  oluşturması gerekeceği açıktır.

            Bu durumda, davacı, ilgili birim amirince hazırlanan listede yer almakla beraber, planlanan toplam çalışma süresinin, normal çalışma süresinin dörtte birini oluşturmadığı dikkate alındığında, davalı idarece davacının ek özel hizmet tazminatının, tarafına peşin olarak ödenmesi için yaptığı başvurunun, yanıt verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptaline yönelik mahkeme kararında yasal isabet görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Ankara 10. İdare Mahkemesi'nce verilen 23.10.2003 günlü, E:2003/1570, K:2003/1450 sayılı kararın, 2577  sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 24.06.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.