logo yeni

İL YAZI İŞLERİ, İL PLANLAMA KOORDİNASYON VE İL İDARE KURULU MÜDÜRLERİNİN EK GÖSTERGESİ

Aktif . Yayınlanma Ek Gösterge ve Tazminatlar

Sayıştay Başkanlığı

Kararın Çeşidi : Temyiz Kurulu Kararı

Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Kararın Numarası : 27950

Kararın Tarihi : 24.05.2005

KONU: İl Yazı İşleri Müdürü, İl Planlama Koordinasyon Müdürü ve İl İdare Kurulu Müdürleri İçişleri Bakanlığını il düzeyinde temsil eden ve ildeki bakanlığa ait birimlerin amiri durumunda olan “Bakanlık İl Müdürü” olmadıklarından, bu kadrolarda görev yapanlara Bakanlık İl Müdürleri için öngörülen 3000 ek gösterge rakamı üzerinden ödeme yapılmasının mümkün olmadığı.

133 no’lu ilâmın 3’üncü maddesinde, İl Yazı İşleri Müdürü, İl Mahalli İdareler Müdürü, İl Planlama Koordinasyon Müdürü ve İl İdare Kurulu Müdürüne 2200 puan ek gösterge karşılığı ödemede bulunulması gerekirken 3000 puan ek gösterge karşılığı ödemede bulunulduğu gerekçesiyle ………………..- liranın tazminine karar verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde, söz konusu kişilere “kadroları genel idare hizmetleri sınıfının birinci derecesinde bulunanların ek göstergelerinin yer aldığı II sayılı cetvel” esas alınarak ödeme yapıldığını, bu cetvelin 4. sırasında 3000 ek gösterge alacaklar sayılırken açıkça Bakanlık İl müdürü ifadesinin belirtildiğini, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 17’nci maddesinde, gerek görülmesi halinde bakanlıkların ana hizmet birimlerinin ayrı il ve ilçe müdürlükleri kurabileceği belirtildiğinden bahsi geçen müdürlüklerin ilgili konularda bakanlığı temsil etmek üzere ihdas edildiğini ve kendilerine Bakanlar Kurulu Kararı ile İl Müdürü unvanın verildiğini, 3000 ek göstergenin sadece bakanlıkları il düzeyinde temsil eden müdürlerin alabileceği gibi bir izlenimin yanlış olduğunu, zira II sayılı cetvelde 3000 ek gösterge alacaklar sayılırken Cezaevi ve Hastane Müdürlerine de yer verildiğini, Sayıştay 7. Dairesinin konuyla ilgili berat kararının olduğunu bildirerek tazmin kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43’üncü maddesinin (B) bendinin birinci fıkrasında; bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıklarının hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceleri dikkate alınarak bu Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı hükme bağlanmış, aynı Kanuna 527 sayılı K.H.K. ile eklenen II sayılı cetvelin l ve 4’üncü sıralarında Bakanlık İl Müdürlerinden Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 3600 puan, diğer illerde görev yapanlara 3000 puan; I sayılı cetvelin Genel İdare Hizmetleri Bölümü (i) bendinin l inci fıkrasında da Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup da yukarıda unvanları sayılmayanlardan 1. derece kadrolarda bulunan ve yüksek öğrenim görenler için 2200 puan üzerinden ek gösterge verilmesi öngörülmüş bulunmaktadır.

3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun'un 17/b maddesinde, bakanlıkları ve bağlı kuruluşları bölge, il ve ilçelerde temsil etmek üzere tek bir taşra teşkilatının kurulmasının esas olduğu, gerek görülmesi halinde bakanlıkların ana hizmet birimleri ve bağlı kuruluşların ayrı il ve ilçe müdürlükleri kurabilecekleri, hükme bağlanmıştır.

3046 sayılı Kanunun 17/b maddesi hükmüne göre, bakanlıkları ve bağlı kuruluşları il düzeyinde temsil etmek amacıyla her bir ilde birden fazla olmamak üzere ihdas edilen kadrolara (Defterdar, İl Kültür Müdürü, İl Turizm Müdürü, Bayındırlık ve İskan Müdürü) atamaları yapılan memurlar "Bakanlık İl Müdürü" olarak kabul edilmekte, 657 sayılı Kanuna ekli II sayılı Ek Gösterge Cetvelinin 4’üncü sırasında da, bakanlığı il düzeyinde temsil eden ve bakanlığa ait birimlerin amiri durumunda olan "Bakanlık İl Müdürü" için, 3000 ek gösterge belirlenmiş bulunmaktadır.

Bu itibarla, 1. dereceli kadrolu İl Yazı İşleri Müdürü, İl Mahalli İdareler Müdürü ve İl İdare Kurulu Müdürü ve İl Planlama Koordinasyon Müdürleri; İçişleri Bakanlığını il düzeyinde temsil eden ve ildeki bakanlığa ait birimlerin amiri durumunda olan "Bakanlık İl Müdürü" olmadıklarından ve belirtilen müdürler II sayılı cetvelin 4’üncü sırasında sayılan unvanlar arasında da yer almadığından, bu kadrolarda görev yapanlara, I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (l/i) sırasında birinci derece kadrolarda bulunan ve yükseköğrenim görenler için öngörülen 2200 ek göstergeden ödeme yapılması gerekirken, II sayılı Ek Gösterge Cetvelinin 4’üncü sırasında Bakanlık İl Müdürleri için öngörülen 3000 ek göstergeden ödeme yapılması mevzuata aykırıdır.

Her ne kadar dilekçi, Sayıştay 7. Dairesinin 21.10.1999 tarih ve 9476 tutanak sayılı kararında İl Mahalli İdareler Müdürü ile İl Planlama Müdürleri hakkında bu konuyla ilgili olarak berat kararının verildiği iddia edilmişse de, sözünü ettiği 7’nci Dairenin 21.10.1999 tarih 9476 tutanak sayılı kararında; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 ve 9’uncu maddelerinin verdiği yetkiye istinaden çıkarılan 91/2344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Valilik Yazı İşleri Müdürünün Kadro Unvanı "İl Yazı İşleri Müdürü" olarak değiştirildiğinden 1’inci derece İl Yazı İşleri Müdürüne 657 sayılı Kanuna ekli II Sayılı "Ek Gösterge Cetvelinin" Başbakanlık ve Bakanlıklarda başlıklı bölümünde yer alan ve Bakanlık İl Müdürü için öngörülen 3000 Ek Gösterge üzerinden ödeme yapılmasında mevzuata aykırı bir husus bulunmadığına karar verilmiştir. Kararının kişisel bir karardır ve bu nedenle bütün İl Müdürleri hakkında uygulanması mümkün değildir.

Kaldı ki, bu kişilerin unvanları İl Müdürü olarak değiştirilmiş ise de; ilgililerin kadrolarının İl Müdürü olup olmadığı konusunda zaten bir tereddüt bulunmamaktadır. Ancak sözü edilen unvanlar, 657 sayılı Kanuna ekli II sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “4 Başbakanlık ve Bakanlıklarda” başlık bölümünde tadat edilen unvanlar arasında bulunmadığından Bakanlık İl Müdürü için öngörülen 3000 Ek gösterge üzerinden ödeme yapılması yasal olarak mümkün değildir.

Dilekçi dilekçesinde, 3000 ek göstergenin sadece bakanlıkları il düzeyinde temsil eden müdürlere ödeneceği gibi bir izlenimin yanlış olduğunu, zira II sayılı cetvelde 3000 ek gösterge alacaklar sayılırken Cezaevi Müdürü, Hastane Müdürü gibi müdürlere de yer verildiğini iddia etmişse de, kimlere hangi ek göstergeden ödeme yapılacağının takdiri Yasama Organının 18.05.1994 tarih ve 3990 sayılı Kanunla verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kuruluna aittir ve bu Kurul da Kararında “İl Müdürlerine” II sayılı cetvelde yer vermemiştir. Dolayısıyla dilekçi iddiasının yasal dayanağı bulunmamaktadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, dilekçi iddialarının reddi ile 133 no’lu ilâmın 3’üncü maddesiyle verilen ……………...- liraya ilişkin tazmin hükmünün tasdikine, karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.