logo yeni

KREŞ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM TAZMİNATI

Aktif . Yayınlanma Ek Gösterge ve Tazminatlar

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİNDE GÖREVLİ ÖĞRETMEN OLAN DAVACIYA, FİİLEN ÖĞRETMENLİK YAPMAYIP BAKIM VE GÖZETİM GÖREVİ YAPTIĞINDAN EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI ÖDENMEYECEĞİ HK.

Danıştay 8. Dairesi Başkanlığının 19.01.2005 tarihli ve 1994/1701, K:1995/105 sayılı Kararı.

Kız Meslek Lisesi mezunu olup, TCDD 2.Bölge Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğünde görevli öğretmen olan davacıya, eğitim-öğretim tazminatı  ödenmemesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, 2377 sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanunun306 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11.maddesi ile değişik 1.maddesinde, "Kamu Kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabieğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, Yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil,ilköğretim müfettişleri hariç) her ay 400 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda eğitimve öğretim tazminatı ödenir." hükmünün yer aldığı, bu hüküm uyarınca, Kız Meslek Lisesi mezunu olup, eğitim öğretim sınıfına öğretmen olarakatanan ve fiilen öğretmenlik yaptığı anlaşılan davacıya eğitim öğretimtazminatı ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptal eden Ankara 3.İdare Mahkemesinin 31.12.1991 gün ve 2179 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istemidir. 2377 sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkındaki Kanunun 306 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesinin 11.maddesi ile değişik 1.maddesinde, "Kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (İlköğretimve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil ilköğretim müfettişleri hariç her ay 400 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda eğitim ve öğretimtazminatı ödenir." hükmü yer almıştır.

Dava konusu olayda, davacı, davalı kuruluşa ait Kreş ve Gündüz Bakımevleri, öğretim kurumu veya anaokulu statüsünde olmayıp, eğitim öncesi çocukların bakım ve gözetimi için açılan kuruluşlardır.

Bu durumda, bakım ve gözetim görevi yapan davacının fiilen öğretmenlik yaptığının kabulü mümkün olmadığı gibi, adı geçenin 399 sayılı KHK.yetabi sözleşmeli personel olduğu anlaşıldığından, davalı idarece tesisedilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle Ankara 3.İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.