logo yeni

DERS ÜCRETİNİN KESİLMESİ CEZASI VE CEZAYI VERECEK DİSİPLİN AMİRİ

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

Özeti: Disiplin amiri konumunda bulunan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı tarafından, 1702 sayılı Yasa'nın 22/4 maddesi uyarınca 3 günlük maaş kesimi cezası verilmesinde hukuka aykırılık görülmediğine ilişkin.

T.C.

D A N I Ş T A Y Onikinci Daire

Esas No : 2010/4969 Karar No : 2013/10321

Temyiz İsteminde Bulunan(Davalı) : Kırıkkale Valiliği Karşı Taraf (Davacı) : ...

İstemin Özeti : Kırıkkale İdare Mahkemesince verilen 12/03/2010 tarih ve E:2009/384; K:2010/136 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi : Mustafa Kuş

Düşüncesi : İstemin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, davacının ... Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdür Vekili olduğu döneme ilişkin yapılan soruşturma sonucunda 1702 sayılı Kanun uyarınca iki defa bir günlük ders ücretlerinin kesilmesi cezası verilmesine ilişkin 19.03.2009 tarihli, 14 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125.maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinde düzenlenmiş olan aylıktan kesme cezasının aynı Kanun'un 126. maddesine göre uyarma ve kınama cezalarında olduğu gibi disiplin amirleri tarafından verilmesi gerekmekte ise de; özel kanun olması nedeniyle öncelikle uygulanması gereken ve dava konusu cezanın da dayanağı olan 1702 sayılı Kanun'un yukarıda yer alan hükümlerinin birlikte incelenmesinden, en hafif olan ihtar ve tevbih cezalarının dahi lise müdürlerine Milli Eğitim Müdürü tarafından verilmesi gerektiği, daha ağır ceza olan maaş kesim cezasının disiplin amiri tarafından verilmesinin Kanunun mantığına aykırı olacağı, dolayısıyla maaş kesim cezasının aynı Kanun'un 36.maddesinde düzenlenen her il merkezinde oluşturulan disiplin kurulu tarafından verilmesi gerektiğinden, disiplin amiri tarafından alt ceza uygulanmak suretiyle davacının iki defa ders ücretinin kesilmesi cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Davalı idare tarafından, Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimleri Terfi ve Teczileri Hakkında Kanun'un 22.maddesinin 2. fıkrasında, mektebin binasının ve eşyasının muhafazasına ihtimam etmemek maaş kesilmesi cezasını gerektiren haller arasında sayılmış; "Ceza Veren Makamlar" başlıklı 5. kısım altında düzenlenen 33. maddesinde, ihtar cezasının 1) Maarif Vekili, 2) Vali, 3) Maarif Müdürü, 4) Lise, orta mektep ve muallim mektepleri müdürleri tarafından; tevbih cezasının 1) Maarif Vekili, 2) Vali, 3) Maarif Müdürü tarafından, 35. maddesinde, ders ücretlerinin kesilmesi cezasının Maarif Vekili, Maarif Müdürleri ve orta derecede mektep müdürleri tarafından her biri kendi emir ve icra salahiyeti dairesinde olarak tatbik edileceği; 36. maddesinde, her vilayet merkezinde bir maarif inzibat meclisi bulunacağı; bu meclisin ilk mektep muallim ve başmuallimleri ile akşam sanat ve ticaret mektep ve kursları muallimlerinin inzibati meselelerine ait karar ve hüküm vereceği; 37. maddesinde, Vilayet Maarif İnzibat Meclislerinin valinin riyaseti altında Vali 1) Vilayet Maarif Müdürü, 2) Vilayet Daimi Encümeni azasından bir zat, 3) Merkezde mevcut muallim mektepleri, lise ve orta mektepler müdürlerinden en kıdemlisi, 4) Maarif Vekaleti tarafından seçilecek ilk tedrisat müfettişi, 5) Merkez ilk mektep muallimlerinden bir ilk mektep muallimi, 6) Akşam san'at ve ticaret mektepleriyle kurslarına ait işlerde bu mektep ve kursların müdürleri, 7) Meclisin meşgul olduğu bir meselenin tahkikatını yapan müfettişten (meclis azası arasında bulunan ilk tedrisat müfettişi ise bu mesele hakkında verilecek karara iştirak edemez ve rey veremez.) teşekkül edeceği hükme bağlanmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 126. maddesinde uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının disiplin amiri tarafından verileceğine işaret edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği eki listenin "Taşra Teşkilatı" bölümünde ise ilde görev yapan okul müdürlerinin disiplin amirinin, ilgili il millî eğitim müdür yardımcısı olduğu belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, ... Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdür Vekili olarak görev yapan davacıya hakkında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 23.02.2009 tarihli 08-12 sayılı raporda getirilen teklif doğrultusunda 19.03.2009 tarih ve 14 sayılı işlemle disiplin amiri olan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı tarafından 1702 sayılı Kanun'un 20/1.maddesi uyarınca üç adet "ihtar", aynı Kanunun 22/2.maddesi uyarınca ve bir alt ceza uygulanarak iki adet "Bir Günlük Ders Ücretlerinin Kesilmesi Cezası" ve 657 sayılı Kanun'un 125/A-f maddesi uyarınca bir adet "uyarma" cezası verildiği, bu cezalardan ders ücretinin kesilmesi cezalarının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 125.maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinde düzenlenmiş olan aylıktan kesme cezasının aynı Kanun'un 126.maddesine göre uyarma ve kınama cezalarında olduğu gibi disiplin amirleri tarafından verilmesi gerektiği açıktır.

Her ne kadar İdare Mahkemesince 1702 sayılı Yasa uyarınca maaş kesimi cezasının İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunca verilmesi gerektiği gerekçesiyle işlem yetki yönünden hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiş ise de, 657 sayılı Yasa'nın yürürlüğe girmesi ile birlikte 1702 sayılı Yasanın disiplin cezalarının verilme usulüne ilişkin hükümlerinin uygulanabilirliğinin kalmadığının kabulü gerekmektedir.

Bu durumda, davacının yukarıda belirtilen yönetmelik hükmü gereğince disiplin amiri konumunda bulunan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı tarafından, 1702 sayılı Yasa'nın 22/4 maddesi uyarınca 3 günlük maaş kesimi cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemde yetki yönünden hukuka aykırılık görülmediğinden, dava konusu işlemin bu nedenle iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 10/12/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.