logo yeni

DİSİPLİN CEZASINA YAPILAN İTİRAZ SONUÇLANMADAN CEZAYA KARŞI DAVA AÇILMASI

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına dava konusu disiplin cezasına yapılan itiraz hakkında henüz bir karar vermediği aşamada kesinleşmemiş olan disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davanın incelenmeksizin reddine karar verilmesi gerektiği hakkında.

Danıştay 8. Dairesinin 08/02/2013 tarihli ve E:2009/9342, K:2013/769 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davacı) : …

Vekili : Av. …

İstemin Özeti : Ankara 11. İdare Mahkemesinin 24/07/2009 gün ve E:2009/100, K:2009/1122 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasa’nın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Ercan GÖKTEPEOĞLU

Düşüncesi: Dava konusu olayda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından dava konusu disiplin cezasının kaldırılmasıyla davanın konusuz kaldığı açık olup, İdare Mahkemesinin konusuz kalan dava hakkında bir karar vermesi gerekçesiyle İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Uyuşmazlık, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapan davacının, 1. derecenin 4. kademesinde olması nedeniyle hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanmasının mümkün olmadığından 1/4 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 30.12.2008 tarih ve 2008/398 sayılı disiplin kurulu kararının iptali isteminden doğmuştur.

2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendinde dava dilekçelerinin, dava konusu işlemin idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı yönünden inceleneceği belirtilmiş; 15. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde de kesin ve yürütülmesi zorunlu olmayan işlemlere karşı açılan davalarda davanın reddine karar verileceği kurala bağlanmıştır.

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin "İtiraz" başlıklı 47. maddesinde, disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı itirazın bir üst disiplin amirine veya disiplin kurullarına yapılabileceği; "İtiraz Süresi ve Yapılacak İşlem" başlıklı 48. maddesinde, disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda sürenin, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gün olduğu, bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarının kesinleşeceği, itiraz halinde, itiraz mercilerinin kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebileceği veya tamamen kaldırabileceği, itiraz mercilerinin itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorunda oldukları, kaldırılan cezaların sicilden silineceği hükmüne yer verilmiştir. Dosyanın incelenmesinden, 30.12.2008 tarih ve 2008/398 sayılı dava konusu işlem ile 1/4 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılan davacının, dava konusu işlemi 12.01.2009 tarihinde tebellüğ ettiği, 13.01.2009 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına itiraz ettiği, yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü uyarınca 30 günlük cevap süresi geçmeden 22.01.2009 tarihinde bakılan davanın açıldığı, ancak davanın açıldığı tarihten sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 09.06.2009 tarih ve 016872 sayılı yazısıyla dava konusu disiplin cezasının yetkisiz merci tarafından verildiğinin tespit edildiği gerekçesiyle kaldırıldığı görülmüştür.

İdare Mahkemesi'nce, mevzuatta belirtilen usul ve şekil kuralları uygulanmaksızın verilen dava konusu disiplin cezasında şekil yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu disiplin cezası iptal edilmiştir.

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının 30.12.2008 tarihli dava konusu cezaya anılan Yönetmeliğin öngördüğü 7 günlük sürede itiraz ettiği, bununla birlikte itirazının sonucunu beklemeden 22.01.2009 tarihinde bakılan davayı açtığı sabittir.

Anılan Yönetmelik hükmüne göre, 7 günlük süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarının kesinleşmiş olması, itiraz edilen disiplin cezalarının ise, ancak itiraz mercilerinin bu konuda verecekleri karar veya süresi içerisinde itiraz hakkında karar vermemeleri üzerine kesinleşecek olması ve cezanın kesinleşmesi halinde dava konusu yapılabilecek olması karşısında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın dava konusu disiplin cezasına yapılan itiraz hakkında henüz bir karar vermediği aşamada kesinleşmemiş olan disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davanın incelenmeksizin reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Ankara 11. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 08/02/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.