logo yeni

SONRADAN YAPILAN SORUŞTURMANIN GÖREVDEN ALMA İŞLEMİNE DAYANAK OLAMAYACAĞI

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

Özeti : Davacının, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihten sonra düzenlenmiş olan soruşturma raporunda yer alan eylemlerinin, anılan işleme hukuki sebep oluşturamayacağı; bununla birlikte, dava konusu işlemden sonra tamamlanan soruşturmaya ait rapordaki saptamalara dayalı olarak idarece, davacı hakkında yeni bir işlem kurulabileceği hakkında.

Danıştay 5. Dairesinin 30/01/2013 tarihli ve E:2012/2852, K:2013/507 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Sağlık Bakanlığı

Karşı Taraf : …

Vekili : Av. …

İsteğin Özeti : Tokat İdare Mahkemesince verilen 30/12/2011 günlü, E:2011/213, K:2011/963 sayılı karar, dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Serap Erkan

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Dava, Tokat İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacının, Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine hastane müdürü olarak atanmasına ilişkin 10.03.2011 günlü, 56215 sayılı işlemin iptali ve yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

Tokat İdare Mahkemesinin 30/12/2011 günlü, E:2011/213, K:2011/963 sayılı kararıyla; davacının görevinde başarısız veya yetersiz olduğu yönünde somut bir tespit olmaksızın, salt takdir yetkisi kapsamında kurulan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline ve yoksun kaldığı parasal haklarının davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

Davalı idarece, temyiz dilekçesinde, davacının da dahil olduğu kimi personel hakkında yapılan soruşturmadan bahsedilerek soruşturma sonucu düzenlenen 18.11.2011 günlü, 45/5 sayılı disiplin soruşturma raporunun sunulduğu, bu raporda davacı hakkında dava konusu işlem tarihini de kapsayacak şekilde saptamaların bulunduğu, bu hususların da dikkate alınarak karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Temyiz edilen kararın verildiği 30.12.2011 tarihine kadar, davalı idare tarafından işlemin nedeni olarak takdir yetkisinden söz edilip herhangi bir rapordan bahsedilmediği ve rapor sunulmadığı, dava konusu işlemin hukuka uygunluk denetiminin dosyadaki bilgi ve belgelere göre yapıldığı anlaşılmış olup, esasen 10.03.2011 tarihli işlemin hukuki sebebinin 18.11.2011 tarihinde düzenlenen raporda yer alan eylemlerin oluşturmasının hukuken kabul edilmesi olanağı bulunmadığından, davacının dahil olduğu soruşturmanın konusunu oluşturan eylemlerin bu davada dikkate alınması, dolayısıyla bozma nedeni oluşturması da mümkün görülmemiştir.

Bununla birlikte, temyiz aşamasında ileri sürülen ve dava konusu işlemden sonra tamamlanan bu soruşturmaya ait rapordaki saptamalara dayalı olarak, idarece, davacı hakkında yeni bir işlem kurulabileceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle hukuka ve usule uygun olarak Tokat İdare Mahkemesince verilen 30/12/2011 günlü, E:2011/213, K:2011/963 sayılı kararın yukarıda yapılan açıklamanın da eklenmesi suretiyle onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerine bırakılmasına, 30/01/2013 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Bir yönetsel işlemin hukuka uygun olup olmadığı, kural olarak işlemin kurulduğu tarihteki hukuki duruma göre değerlendirilmekle beraber, dava konusu olayın özelliklerine göre, işlemin yargılandığı tarih de, hukuka uygunluğun değerlendirileceği tarih olarak göz önüne alınmaktadır. Dava konusu olayda, İdare Mahkemesinin temyiz edilen kararı, verildiği tarihte hukuka uygun ise de, temyiz aşamasında sunulan ve davacının görev yaptığı döneme ilişkin disiplin soruşturma raporunun ve ilgili hakkında teklif edilen disiplin cezasına yönelik bilgi ve belgelerin göz önüne alınması ve yargılamanın temyiz evresindeki bu gelişmenin İdare Mahkemesince değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

Bu durumda; temyize konu Mahkeme kararının, davacının İl Sağlık Müdür Yardımcısı olduğu döneme yönelik tespitleri içeren söz konusu soruşturma raporu incelendikten sonra yeniden bir karar verilmek üzere bozulması gerektiği oyuyla karara karşıyız.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.