logo yeni

GEÇİCİ GÖREVLİ OLUNAN KURUMDA İŞLENEN SUÇU SORUŞTURMA YETKİSİ

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

Özeti : Üniversite personeli olmakla birlikte başka bir kurumda geçici görev yapan kişilerin görevli oldukları kurumda işledikleri iddia olunan suçlar nedeniyle, üniversite tarafından ceza soruşturması yapılamayacağı hakkında. Danıştay 1. Dairesinin 24.5.2012 tarihli ve E:2012/510, K: 2012/894 sayılı Kararı.

KARAR

Şüpheliler : 1- … - T.C. Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi

2- … - Aynı Fakültede Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Aynı Hastanede Başhekim Yardımcısı

Suçları : Şikayetçi …’ın ortak olduğu … Toplu Temizlik, Yemek ve Telefon Hizmetleri isimli firmanın 19.9.2011 tarihinde yapılan "Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Hasta Kabul, Veri Girişi ve Hasta Yönlendirme Hizmetleri Alımı" işine ilişkin ihaleye katılmasını engellemek, yasal koşullar bulunmadığı halde 2011/142048 kayıt numaralı söz konusu ihaleyi 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre gerçekleştirmek, bu ihaleyle ilgili işlemleri mevzuata aykırı olarak ve açıklık ve rekabet ilkelerini ihlal ederek yürütmek

Suç Tarihi : 2011 Yılı

İncelenen Karar : T.C. Rize Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 7.3.2012 tarih ve 2012/8 sayılı men-i muhakeme kararı

Karara İtiraz Eden : Yok

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden

T.C. Rize Üniversitesi Rektörlüğünün 22.3.2012 tarih ve 135 sayılı yazısı ve eki soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Danışma ve İdari Uyuşmazlıklar ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Hakimi Levent Kaya'nın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Anayasanın 129 uncu maddesinde, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılmasının kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlı olduğu hükme bağlanmış, 4483 sayılı Yasada, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili merciler ve izlenecek usul düzenlenmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin ceza soruşturması usulüne ilişkin (c) fıkrasında, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlarla ilgili olarak soruşturmanın şüphelilerin konumuna göre belirlenecek soruşturmacı tarafından yapılacağı, son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullar ve kurulların oluşumuna ilişkin usul ve esaslar ile kurulların almış olduğu lüzum-u muhakeme kararlarının ilgililerin itirazı üzerine, men-i muhakeme kararlarının ise kendiliğinden Danıştayca incelenerek karara bağlanacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, şüpheliler … ve …'ın şikayet konusu suçun işlendiği 2011 yılı Eylül ayında Sağlık Bakanlığına bağlı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim ve Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptıkları anlaşılmıştır.

Şikayetçi …'nın ortağı olduğu … Toplu Temizlik, Yemek ve Telefon Hizmetleri isimli firmanın 19.9.2011 tarihinde yapılan "Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Hasta Kabul, Veri Girişi ve Hasta Yönlendirme Hizmetleri Alımı" işine ilişkin ihaleye katılmasının engellendiği, bu ihalenin 4734 sayılı Kanuna aykırı olarak gerçekleştirildiği ve ihaleyle ilgili işlemlerin usulsüz olarak yürütüldüğü yolundaki şikayeti üzerine Rize Cumhuriyet Başsavcılığının 8.12.2011 tarih ve Soruşturma No: 2011/5818 sayılı kararıyla Rize Valiliğinden soruşturma izni istenilmesi üzerine Rize Danışma ve İdari Uyuşmazlıklar ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Valiliğinin 23.12.2011 tarih ve 6844 sayılı yazısıyla şikayet konusu eylemle illiyet bağı bulunan üç kişi hakkında ön inceleme yapılmak üzere ön incelemeci görevlendirildiği, … ve …'ın ise Üniversite personeli olmaları nedeniyle bunlar hakkında 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi gereğince işlem yapılması gerektiği belirtilerek ilgili evrakın T.C. Rize Üniversitesi Rektörlüğüne gönderildiği, Rektörlükçe yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen fezlekeye dayalı olarak T.C. Rize Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 7.3.2012 tarih ve 2012/8 sayılı kararıyla, … ve …'ın men-i muhakemelerine karar verildiği görülmekteyse de, isnat olunan suçun işlendiği 2011 yılı Eylül ayı itibarıyla Sağlık Bakanlığına bağlı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim ve Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan adı geçenler hakkında söz konusu Hastanedeki görevleri nedeniyle ve bu görevlerinden kaynaklanan suçlarla ilgili olarak 2547 sayılı Yasa uyarınca ceza soruşturması yapılmasına, men-i muhakeme veya lüzum-u muhakemeleri yolunda bir karar alınmasına olanak bulunmadığı açıktır.

Açıklanan nedenlerle Rize Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 7.3.2012 tarih ve 2012/8 sayılı men-i muhakeme kararının kaldırılmasına, isnat edilen suçlar nedeniyle … ve … hakkında 4483 sayılı Yasa uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için Rize Valiliğine iletilmek üzere dosyanın karar ekli olarak T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne (T.C. Rize Üniversitesi) iadesine 24.5.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.