logo yeni

DİSİPLİN CEZASI VERME ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

ÖZETİ: İdarelerin yasada belirtilen süre içinde disiplin cezası vermeleriyle zaman aşımı süresinin kesilmeyeceği ve idari yargı yerince aynı konuda yeniden işlem tesisini gerektirecek biçimde işlemin iptal edilmesinden sonra verilen ceza nedeniyle zaman aşımı süresi işletilemez.

Danıştay 8. Dairesinin 07.10.1996 tarihli ve E:1996/3070, K:1996/2443 sayılı Kararı.

İstemin Özeti: .... Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görevli bulunan davacının,..... polis okulunda görevli olduğu 14.3.1993 tarihinde işlediği iddia edilen disiplin suçu nedeniyle 24 ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin polis okulu disiplin kurulunun 16.11.1995 gün ve 1 sayılı İşleminin iptali istemiyle açılan davada; 657 sayılı Yasanın 127. maddesinde bu Kanunun 125. maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında bu fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza vermenin zamanaşımına uğrayacağı dosyanın incelenmesinden, davacının disiplin cezasını gerektirir fiili..... Polis Okulunda görevli olduğu 14.3.1993 tarihinde bu fiil nedeniyle 16.11.1993 günlü disiplin kurulu kararıyla 24 ay uzun süreli durdurma cezası ile tecziyesine karar verildiği bu işleme karşı İstanbul İdare Mahkemesinde açılan davanın Yetki Ret kararıyla Van İdare Mahkemesine gönderildiği, mahkemelerince dava dilekçesinin 2577 sayılı Yasanın 5. maddesine aykırı bulunması nedeniyle Dilekçe Ret kararı verildiği usulüne uygun dilekçe ile açılan davada ise davacı hakkında uygulanan disiplin cezasının savuma alınmadan verildiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptal edildiği bu karar üzerine davalı idarece davacının savunması alınarak disiplin kurulunun 16.11.1995 günlü kararıyla 24 ay uzun süreli durdurma cezası verildiğinin anlaşıldığı bu durumda, disiplin suçuna uygulanan cezanın fiilin işlendiği tarihten sonra iki yıl içinde verilmediği gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden Van İdare Mahkemesinin 16.5. 1996 gün ve 293 sayılı kararının idare mahkemesinin şekil noksanlığı nedeniyle verdiği iptal kararı üzerine söz konusu eksikliğin giderilerek 2577 sayılı Yasanın 28/1 maddesi uyarınca 30 günlük süre içinde işlem tesis edildiğı öne sürülerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. madde uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti: Suç tarihi ile karar tarihi arasında iki yıllık ceza verme süresinin aşıldığı öne sürülerek mahkeme kararının onanması temyiz isteminin ise reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: Ceza verme zamanaşımı ilk işlemin tesis edildiği tarihte kesilmiş olacağından, anılan işlemin usul eksikliği yönünden yargı yerince iptali üzerine, idarece söz konusu eksikliğin giderilerek yeniden tesis edilen işlemin zamanaşımına uğraması mümkün olmadığından, mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Düşüncesi: Davacıya 24 ay uzun süreli durdurma cezası verilmesine ilişkin işlemi iptal eden Van idare Mahkemesi Kararının 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelerek bozulması istemidir.

Dosyanın incelenmesinden davacıya verilen disiplin cezasının 2 yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra verildiği gerekçesiyle mahkemece işlemin iptaline karar verilmiş ise de, disiplin suçunun 14.3.1993 tarihinden işlendiği, cezanın ise 16 .11.1993 tarihinde verildiği bu ceza kararının Van İdare Mahkemesince savunma alınmadan ceza verilemeyeceğinden bahisle iptali üzerine idarece yeniden usulü işlemlerin tamamlattırılarak ceza verildiği böylece olayda 2 yıllık ceza verme zaman aşımının geçirilmediği anlaşılmaktadır.

Açıklanan bu nedenle mahkeme kararının bozulmasına karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Uyuşmazlık dava konusu disiplin cezasının iki yıllık ceza verme zaman aşımına uğrayıp uğramadığının tesbitine ilişkin bulunmaktadır.

657 sayılı D. Memurları Yasasının 127. maddesinin son fıkrasında disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisinin zaman aşımına uğrayacağı hükmü yer almıştır.

Olayda disiplin suçuna uygulanan cezanın fiilin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde verilmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş ise de; davacının disiplin cezasını gerektiren fiili ... Polis Okulunda görevli olduğu 14.3.1993 tarihinde işlediği hakkında başlatılan soruşturma sonucunda 16.11.1993 tarihili disiplin kurulu kararıyla 24 ay uzun süreli durdurma cezası aldığı, bu işlemin İptali istemiyle İstanbul İdare Mahkemesinde açılan davanın Yetki Yönünden Rededilerek Van İdare Mahkemesine gönderildiği, anılan mahkemece dava dilekçesinin usulüne uygun olarak düzenlenmediği gerekçesiyle Dilekçe Ret kararı verildiği yenilenen davada ise savunma alınmadan disiplin cezası verilemeyeceğinden bahisle dava konusu işlemin iptal edildiği, iptal kararı üzerine davalı idarece davacının savunması alınarak 16.11.1995 günlü disiplin kurulu kararıyla aynı cezanın yeniden verildiği anlaşılmaktadır.

İdarelerin 657 sayılı Yasayla saptanmış olan zaman aşımı süreleri dışında disiplin cezası vermesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak ilgili idarenin süresi içinde disiplin cezası vermesiyle zamanaşımı süresinin kesileceği açık olup böyle bir durumda disiplin cezasının idari yargı yerince ayni konuda yeniden işlem tesisini gerektirecek biçimde iptali üzerine zaman aşımı süresini yeniden işletilmesi de olanaksız bulunmaktadır.

Bu nedenle davacıya 14.3.1993 tarihinde işlediği iddia edilen disiplin suçu nedeniyle bu tarihden itibaren iki yıl içinde verilen 16.11.1993 tarihli disiplin cezasının Van İdare Mahkemesinin 28.9.1995 gün ve 442 sayılı kararıyla savunma alınmadan disiplin cezası verilemeyeceği gerekçesiyle iptal edilmesi uzerine idarece iptal kararı gereği yerine getirilip savunma eksikliği giderilerek aynı konuda yeniden tesis edilen 16.11.1995 tarihli işlemin ceza verme zaman aşımına uğraması söz konusu olmadığından idare mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle Van İdare Mahkemesi kararın bozulmasına dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan mahkemeye gönderilmesine 7.10.1996 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.