logo yeni

SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI GEÇTİKTEN SONRA CEZA VERİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

ÖZETİ: Memur soruşturmalarında yasada öngörülen zamanaşımı süreleri geçirildikten sonra verilen cezada hukuka uyarlık olmadığı.

Danıştay 10. Dairesinin 20.3.1991 tarihli ve E:1988/2495, K:1991/1002 sayılı Kararı.

İstemin Özeti:  Ortaokul müdürü davacıya, iş arkadaşına hakaret ettiği ileri sürülerek, 657 sayılı Yasanın 125/D-(1) bendi uyarınca, bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin ... İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun vali tarafından onanan 7.1.1988 gün ve 1 sayılıişleminin iptali istemiyle açılan dava sonunda, isnat edilen disiplin suçunu işlediği sabit olan davacı hakkında tesis edilen işlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda ... İdare Mahkemesince verilen 05.06.1988 gün ve E:1988/45, K:1988/306 sayılı kararının, suçun işlendiğinin18.5.1987 günü öğrenildiği oysa soruşturmacının 26.6.1987 de tayin edildiği, soruşturma zamanaşımı olan bir aylık süre geçtikten sonra soruşturma açılamayacağı iddialarıyla davacı tarafından temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

 Savunmanın Özeti:

 Cevap verilmemiştir.

 Danıştay Tetkik Hakimi: E.C.Ö.

Danıştay Savcısı M.İ.D.`nin Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülenhususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Türk Milleti Adına Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince işin gereği düşünüldü: Davacı 17.5.1987 günü Ondokuz Mayıs törenleri provasında, iş arkadaşına hakaret ettiği ileri sürülerek ... İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun vali tarafından onanan kararıyla 657 sayılı D. Memurları Kanunu`nun 125/D maddesinin ( 1 ) bendi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurdulması cezasıyla cezalandırılmıştır.

 Anılan işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, davacının isnat edilen disiplin suçunu işlediğinin sabit olduğu, dolayısıyla tesis edilenişlemde mevzuata aykırılık görülmediği, gerekçesiyle ... İdare Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir. Davacı, ... İdare Mahkemesinin 9.6.1988 günlü ve E: 1988/45, K: 1988/306 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

 Dava ve temyiz dosyasının incelenmesinden, 17.5.1987 tarihinde yapılan 19mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı provaları sırasında sunucu olarakgörev yapan kişiye yine hakaret ettiği, 1986-1987 dönemi için ortaokuldiplomalarından 800 TL yerine 1000 TL alınması için emir verdiği, Nisan-Mayısayları içinde okula ait 3 top dikenli teli hizmetliyle evine gönderip sonra geri getirttiği, Nisan-Mayıs 1987 ayları içinde okulda görevli hizmetlileri köye götürüp özel işinde çalıştırdığı iddialarıyla davacı hakkında soruşturma açıldığı, ve bu iddiaların hepsinin subuta erdiğinden bahisle bu fiillerin karşılığı olan cezalardan en ağırı olan, çalışma arkadaşına hakaret etmek fiilinin karşılığı bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının davacıya verildiği anlaşılmaktadır.

 Davacı hakkındaki iddiaların her birisi ayrı tarihli şikayet dilekçeleriyle ileri sürülmüş ve ayrı mahiyette, ayrı cezeları gerektiren fiiller olup, bufiilleri birleştirmek suretiyle tek bir ceza verilmesi olanaksız bulunmaktadır. Ancak davacıya sonuç itibariyle çalışma arkadaşına hakaretten dolayı kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildiğinden, dava konusuişlem belirtilen suç ve cezaya yönelik olarak kabul edilip davanın karara bağlanması gerekmektedir.

657 sayılı D. Memurları Kanunu`nun 125/D maddesinin ( 1 ) bendinde "Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek" kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerden sayılmıştır.

 Aynı yasanın 2670 sayılı Yasa ile değişik 127. maddesinde; "Bu kanunun 125.maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar" hükmü yer almaktadır.

Dava ve temyiz dosyasının incelenmesinden bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırıldığı belirtilen hakaret suçunun 17.05.1987 de işlendiği ve hakarete uğrayan tarafından 18.5.1987 tarihli dilekçe ild ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurulduğu, dolayısıyla disiplin amiri durumunda olan milli eğitim müdürünün, disiplin suçu işlendiğini bu tarihte öğrendiği, bir aylık soruşturma zamanaşımı geçirilerek... Kaymakamlığının 26.6.1987 gün ve 1-316 sayılı görevlendirme yazısı ilemuhakkik tayin edildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu görevlendirme yazısının tarihi daktilo ve el yazısı ile 14.6.1987 olarak düzeltilmiş ise de,14.6.1987 günü mesai günü olmayan pazar gününe tekabül ettiğinden bu düzeltmeye itibar etme olanağı bulunmamaktadır.

 657 sayılı Yasanın 2670 sayılı Yasa ile değişik 127. maddesinde yer alan zamanaşımı hükmü uyarınca soruşturma zamanaşımı süresi geçmiş olduğundan dava konusu işlem bu yönüyle yasaya aykırı olup, belirtilen husus dikkate alınıp karar verilmesi gerekirken işin esası incelenip davanın reddi yönünde verilen... İdare Mahkemesinin 9.6.1988 günlü ve E: 1988/45, K: 1988/306 sayılı kararında hukuki isabet görülmemektedir.

 Açıklanan nedenlerle davacının 2577 sayılı Yasanın 49. maddesinin 1.fıkrasına uygun bulunan temyiz isteminin kabulüne, Malatya İdare Mahkemesinin 9.06.1988 gün ve E: 1988/45, K: 1988/306 sayılı kararının bozulmasına, aynı yasanın 3. fıkrası uyarınca dosyanın yeniden karar verilmek üzere adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 20.3.1991 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.