logo yeni

KİT PERSONELİ HAKKINDA ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

ÖZETİ: KİT personeli hakkında 657 sayılı Yasanın öngördüğü zamanaşımı hükümlerinin uygulanamayacağı.

Danıştay 10. Dairesinin 6.12.1990 tarihli ve E:1989/02135, K:1989/02953 sayılı Kararı.

ÖZETİ: KİT personeli hakkında 657 sayılı Yasanın öngördüğü zamanaşımı hükümlerinin uygulanamayacağı.

Temyiz Eden (Davalı) : PTT İşletme Genel Müdürlüğü

Karşı Taraf(Davacı ) : ………

İstemin Özeti : Z. PTT merkezinde dağıtıcı olarak görev yapan davacının işlediği öne sürülen disiplin suçu nedeniyle personel yönetmeliğinin 120/j maddesi uyarınca görevden çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Sivas İdare Mahkemesince, kurum personel yönetmeliğinde disiplin cezası vermede zamanaşımını düzenleyen bir hükmün bulunmaması nedeniyle genel kanun olan 657 sayılı D. Memurları Kanununun uygulanması gerektiği bu durumda davacının disiplin cezasına konu olan suçu temmuz 1982 tarihinde işlediğine ve bu tarihten itibaren iki yıl içinde söz konusu ceza verilmemiş olduğuna göre, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğradığından bahisle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen 17.2.1989 günlü ve E: 1988/521; K:1989/100 sayılı kararın, personel yönetmeliğinde disipline ilişkin hükümlerin müstakil bölümde düzenlendiği ve bu bölümde zamanaşımına ilişkin hükümlere yer verilmediği, 179 ncu maddenin konuluş amacının yönetmelikte düzenlenmemiş olan hususlar hakkında 657 sayılı Kanunun uygulanmasının temini olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

D. Tetkik Hakimi : T.Özgenç

D. Savcısı : M. ilhan Dinç

Düşüncesi : Z. PTT merkezinde yaya dağıtıcı olarak görev yapmakta iken, işlediği öne sürülen disiplin suçu nedeniyle, personel yönetmeliğinin 120/j maddesi uyarınca görevden çıkarma cezası ile tecziye edilen davacının; bu konudaki işlemin iptali talebiyle açtığı dava sonunda, dava konusu işlemi; olayda zamanaşımı gerçekleştiği gerekçesiyle iptal eden Sivas İdare Mahkemesi kararının temyizen incelerek bozulması, davalı idarece istenmekle, dosya tetkik olundu.

Olay zamanında yürürlükte bulunan 440 sayılı Yasanın 25. maddesinden kaynaklanıp, 657 sayılı Yasa ile devlet memurları yönünden getirilen disiplin cezaları sisteminden esinlenilerek yürürlüğe konulan ve 2.4.1975 günlü 15196 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmak suretiyle yürürlüğe giren PTT Personel Yönetmeliği ile, disiplin suç ve cezaları konusunda yeni bir düzenleme yapılmış olup, disipline ilişkin konularda, 657 sayılı Yasanın disipline ilişkin hükümlerinin değil anılan yönetmelik hükümlerinin uygulanması gerekir.

PTT Personel Yönetmeliğinde, zamanaşımı ile ilgili herhangi bir hükme yer verilmediğine göre, davacının işlediği suçtan dolayı 657 sayılı Yasanın zamanaşımı ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına olanak bulunmamaktadır. Bu itibarla, idare mahkemesince olayda zamanaşımı bulunduğu gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline ilişkin kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ve idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince işin gereği düşünüldü :

Dava, Z. PTT Merkezinde dağıtıcı olarak görev yapan davacının kurum personel yönetmeliğinin 120/j maddesi uyarınca görevden çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış olup Sivas İdare Mahkemesince, kurum personel yönetmeliğinde zamanaşımını düzenleyen bir hükmün bulunmaması nedeniyle genel kanun olan 657 sayılı D. Memurları Kanununun uygulanması gerektiği, disiplin cezası verilmesine neden olan suçun Temmuz 1982 tarihinde işlendiği ve bu tarihten itibaren iki yıl içinde söz konusu ceza verilmemiş olduğuna göre, ceza vermede yetki zamanaşımına uğradığından dava konusu işlemin bu yönüyle hukuka uygun bulunmadığından bahisle iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare ise, olaya 657 sayılı Yasanın disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümlerinin uygulanamayacağını öne sürerek anılan kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 5. maddesinin 6. bendinde, bu Kanunu Hükmünde Kararnamede öngörülen personel Kanunu yürürlüğe girinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilmeyen hususlarda mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edileceği öte yandan 657 sayılı D. Memurları Kanununun 125. maddesinde, özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümlerinin saklı olduğu, hükme bağlanmıştır.

Bu durumda Kamu İktisadi Kuruluşu olan PTT İşletme Genel Müdürlüğü Personeli olan davacının 657 sayılı Yasaya tabi olmayıp özel kanun ve kanun hükmünde kararnamelere tabi olduğu açıktır.

Kamu görevlisi almakla birlikte 657 sayılı D. Memurları Kanunu kapsamında olmayan davacıya bu kanunun öngörüldüğü zamanaşımı hükümlerinin uygulanması olanağı bulunmadığından söz konusu kanunun 127. maddesinde yer alan kural uyarınca ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğradığından bahisle dava konusu işlemi iptal eden idare mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin 2577 sayılı Yasanın 49. maddesine uygun bulunan temyiz isteminin kabulü ile Sivas İdare Mahkemesinin 17.2.1969 gün ve E:1988/521; K:1989/100 sayılı kararının bozulmasına 6.12.1990 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

AYRIŞIK OY

Davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile Sivas İdare Mahkemesince verilen kararın onanması gerekeceği oyu ile aksine verilen çoğunluk kararına karşıyım.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.