logo yeni

SAHTE DİPLOMANIN VERİLMESİNDEN SONRA 2 YIL GEÇMİŞ OLMASI HALİNDE DİSİPLİN CEZASI

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

ÖZETİ: Sahte diploma vererek, aylık ve özlük haklarından yararlandığı anlaşılan davacıya, diplomanın verilmesinden itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediğinden hakkında uygulanan görevden çıkarma cezasının iptali hk.

Danıştay 8. Dairesinin 8.3.1994 tarihli ve  E:1993/00174, K:1993/00749 sayılı Kararı.

Davacı :

Vekili : Av.

Davalı : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Vekili : Av.

Davanın Özeti: … Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında teknisyen yardımcısı olarak yapmakta iken, sahte lise diploması ile intibakını yaptırıp teknisyen olan davacının, YÖK Yönetici Öğretim Elemanları, Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 11/g maddesi uyarınca görevine son verilmesi yolundaki davalı idarenin 9.12.1992 gün ve 21249 sayılı işleminin, diplomanın sahte olduğunu bilmediği, öne sürülerek iptali istemidir.

Savunmanın Özeti: Davacının sahte diploma ibraz ederek teknisyen kadrosuna atanmasını sağladığı, diplomanın sahte olduğunun anlaşılması üzerine soruşturma başlatılarak disiplin yönetmeliğinin 11/g maddesi uyarınca cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı, istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : A.Sevinç

Danıştay Savcısı H.E.Çanga'nın Düşüncesi : Dava … Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı teknisyeni olan davacının idareye ibraz ettiği Kayseri Endüstri Meslek Lisesi başlığını taşıyan 12.9.1989 gün ve 105 no'lu diplomasının sahte olduğu belirlendiğinden Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 11/g. maddesi uyarınca Kamu görevinden çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı açılmıştır.

Dava ve getirtilen soruşturma dosyasındaki belgelerin incelenmesinden davacının üzerine atılı disiplin suçunu işlediği anlaşıldığından davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince davacı hakkında Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 24.12.1992 gün ve 171 sayılı kararıyla sahtecilik suçu nedeniyle hüküm giydiği anlaşıldığından davacının eylemi 3817 sayılı yasa kapsamında görülmeyerek işin esası görüşüldü :

Dava, davacıya verilen göreve son verme cezasının iptali istemiyle açılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden … Üniversitesi Yapı Teknik Daire Başkanlığında teknisyen yardımcısı olarak görev yapmakta iken Kayseri Endüstri Meslek Lisesi başlığı taşıyan 12.9.1989 gün ve 105 numaralı diplomayı 18.10.1989 tarihinde ibraz ederek teknisyen kadrosu aldığı ve bu nedenle maaş ve özlük haklarındaki artıştan yararlandığı Milli Eğitim Müdürlüğünün 24.7.1992 gün ve 570/11480 sayılı yazıları ile diplomanın sahte olduğunun anlaşılması üzerine 3.8.1992 tarihli Rektörlük onayı ile açılan soruşturma sonunda, 9.12.1992 tarih ve 2249 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararı uyarınca görevine son verildiği anlaşılmaktadır.

Ancak, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin zamanaşımı başlıklı 19. maddesinde "Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar" denilmektedir.

Bu durumda sahte diploma verme eylemi 18.10.1989 tarihinde gerçekleştiğine göre, Disiplin Yönetmeliğinin anılan maddesi uyarınca iki yıl içinde disiplin cezası verilmemesi nedeniyle ceza verme yetkisi yönünden zamanaşımı bulunduğundan, davacının göreve son verme cezası ile cezalandırılmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline 8.3.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.