logo yeni

YARGI KARARI İLE SAPTANAN BİR SUÇ İÇİN DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

ÖZET: Emniyeti suistimal suçunun işlendiği adli yargı kararı ile saptanmış ise ve disiplin cezası yargı kararından sonra otuz gün içinde verilmiş ise zamanaşımından söz edilemeyeceği.

Danıştay 8. Dairesinin 03.02.1999 tarihli ve E:1998/6475, K:1999/222 sayılı Kararı

İstemin Özeti:

Davacının memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle 657sayılı Yasanın 125/E-g maddesi uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; davacının ... Vergi Dairesinde icra memuru olarak görev yapmakta iken,kendisine zimmetle verilen ve vergi dairesine ibraz etmediği makbuzlarla mükelleften üç defada tahsil ettiği toplam 26.814.000 lirayı zimmetine geçirmesi nedeniyle dava konusu cezanın verildiği, aynı suçtan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı, ancak suçun niteliğinin dolandırıcılık olduğunun tespit edilerek TCK.nın 503/1. maddesi uyarınca 7.948.433 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına ve bu cezanın ertelenmesine 22.12.1995 günve 95/273 sayılı Kararla karar verildiğinin anlaşıldığı, her ne kadar davacı işlemiş olduğu suçun vasfının değiştiği ve ertelendiğinden bahisle işlemini ptalini istemekte ise de; 657 sayılı Yasanın 48/A-5. maddesi hükmü karşısındabu iddiasının yasal dayanaktan yoksun bulunduğu, öte yandan ilgiliye isna tedilen suçun vasfı değişse bile isnat edilen ve sübuta bu eren suç da yüzkızartıcı bir suçu olduğundan sonucun değişmeyeceği gerekçesiyle davayı reddeden Ankara 3. İdare Mahkemesinin 15.11.1996 gün ve 1310 sayılı Kararını, davacının aynı eylemi nedeniyle devam eden ceza yargılaması sonucu Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 17.3.1998 gün ve 96 sayılı Kararı ile eyleminin Türk Ceza Yasasının 508. maddesinde yazılı şikayete tabi güveni kötüye kullanma suçunu oluşturup yasal süresi içinde usulüne uygun şekilde yapılmış bir şikayet de bulunmadığından, davacı hakkındaki davanın düşürülmesine karar verildiği anlaşıldığından, davacıya disiplin cezası verilirken ceza yargılaması sonucu verilen karar da dikkate alınarak oluşan bu yeni hukuki duruma göre bir ceza verilmesinin hakkaniyete uygun olacağı gerekçesiyle bozan dairemizin 24.6.1998 gün ve 2373 sayılı Kararının, soruşturma sırasında davacının üzerine atılı bulunan fiili işlediğini kabul ettiği, ceza yargılaması sonucunda verilen kararın disiplin cezasına etki etmeyeceği, davacıya verilecek yeni cezanın da zamanaşımına uğrayacağı öne sürülerek 2577sayılı Yasanın 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istemidir.

Savunmanın Özeti:

Yanıt verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi A.K.'nin Düşüncesi: İstemin reddi gerektiğidüşünülmektedir.

Danıştay Savcısı C.E.'nin Düşüncesi: Karar düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. Maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

Türk milleti adına hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Bakılan davada, davalı idare tarafından 657 sayılı Yasanın 127.maddesinde disiplin cezalarında ceza verme zamanaşımının düzenlendiği, dairemizin bozma kararı üzerine davacıya fiiline uygun başka bir ceza verilebileceği sonucu ortaya çıksa da, anılan madde hükmü uyarınca bunun mümkün olmayacağı ve davacı eyleminin cezasız kalacağı öne sürülerek dairemiz kararının düzeltmesi istenilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının Kararların Sonuçları başlığını taşıyan 28. maddesinde, idarelerin Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde işlem tesisetmeye veya eylemde bulunmaya mecbur oldukları hükme bağlandığından, idare mahkemesince bozmaya uyularak bu yönde bir karar verilmesi durumunda, güveni kötüye kullanma suçunu işlediği adli yargı kararı ile tesbit edilen davacıya,eyleminin karşılığı olan disiplin cezasının idarece otuz günlük süre için deverilmesi halinde, yargısal aşamalardan geçtikten sonra yine yargı kararıgereği olarak tesis olunan bu yeni işlemin, 657 sayılı Yasanın 127. Maddesi hükmü uyarınca zamanaşımına uğrayacağından söz edilemeyecektir.

Öte yandan, Danıştay Dava Daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları tarafından verilen kararlar hakkında karar düzeltilmesi yoluna başvurulabilmesi ancak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 54.maddesinde yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır. İstemde bulunan tarafından öne sürülen düzeltme nedenleri ise sözü edilen maddede belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından, yasal dayanağı olmayan düzeltme isteminin REDDİNE,3.02.1999 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

AZLIK OYU

Esas karardaki azlık oyum doğrultusunda karar düzeltme isteminin kabulü ile dairemiz kararının kaldırılarak idare mahkemesi kararının onanması gerektiği görüşü ile çoğunluk kararına katılmıyorum.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.