logo yeni

FARKLI STATÜDEKİ PERSONELİN BİRLİKTE SUÇ İŞLEMESİ HALİNDE SORUŞTURMA KARAR MERCİİ

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

Özeti : Değişik statüde kişilerin birlikte suç işlemeleri halinde, son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurulun, görev itibarıyla üst derecede bulunana göre oluşturulacağı hakkında.

Danıştay 1. Dairesinin 14.3.2012 tarihli ve E:2011/2206, K:2012/402 sayılı Kararı.

KARAR

Şüpheliler :

1- …- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü - Muhasebe Yetkilisi

2- …- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Memuru

Suçları : Ereğli Eğitim Fakültesi ve Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulunda verilen yemek hizmetlerine ilişkin öğrenci ve personel katkı bedellerinin toplanması ve bu bedellerin Üniversite hesaplarına aktarılması işlemlerinde gerekli kontrol ve denetim yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle Üniversiteyi zarara uğratmak

Suç Tarihi : 2008- 2010 Yılları

İncelenen Karar : Zonguldak Valiliği İl İdare Kurulunun 13.12.2011 tarih ve 2011/1 sayılı men-i muhakeme kararı

Karara İtiraz Eden : Yok

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden

Zonguldak Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 19.12.2011 tarih ve 7772 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen kurul kararı, Tetkik Hakimi Bekir Özçelik'in açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (c) fıkrasının 5 numaralı bendinde değişik statüdeki kişilerin birlikte suç işlemeleri halinde soruşturma usulünün ve yetkili yargılama merciinin görev itibariyle üst dereceliye göre tayin olunacağı hükmü yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden, 2010 yılına ilişkin iç denetimde, Ereğli Eğitim Fakültesi ve Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulunda verilen yemek hizmetlerine ilişkin öğrenci ve personel katkı bedellerinin toplanması ve bu bedellerin Üniversite hesaplarına aktarılması işlemlerinde gerekli kontrol ve denetimin yapılmadığı, bu durumun muhasebe yetkilisi mutemet …'in zimmetine para geçirmesine neden olduğu hususlarının tespit edilmesi üzerine konu hakkında soruşturma başlatıldığı, soruşturmada, muhasebe yetkilisi … hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek adı geçen hakkında bir değerlendirme yapılmadığı, Strateji Daire Başkanlığında muhasebe yetkilisi olarak görev yapan …, kontrol teşkilatı yetkilisi olarak tutanakları imzalayan … ve … ile yemek fişlerinin sayımından ve kontrolünden sorumlu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı görevlisi … hakkında men-i muhakeme kararı verilmesinin önerildiği, Rektörlüğün 7.12.2011 tarih ve 2729-16678 sayılı yazısı ile Zonguldak Valiliğinden, şüpheliler …ve …'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel olmaları nedeniyle haklarında İl İdare Kurulunca karar verilmesi gerektiği belirtilerek gerekli işlemlerin yapılmasının istenildiği, bunun üzerine Zonguldak Valiliği İl İdare Kurulunun 13.12.2011 tarih ve 2011/1 sayılı kararı ile isnat edilen suçlar nedeniyle … ve …'ın men-i muhakemelerine karar verildiği, diğer şüpheliler …'un Fakülte Sekreteri, …'in de Yüksekokul Sekreteri olması nedeniyle haklarında Üniversite Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulan üç kişilik kurulca 20.12.2011 tarihli men-i muhakeme kararının verildiği görülmüştür.

Yukarıda anılan hüküm gereğince aynı eylemde iştirak halinde olmakla birlikte değişik statüde bulunan şüpheliler …, …, … ve … hakkında görev itibariyle üst derecede bulunana göre oluşturulacak kurul tarafından tüm şüpheliler için karar verilmesi gerektiğinden, bu hükme aykırı olarak iki şüpheli yönünden karar veren Zonguldak Valiliği İl İdare Kurulunun 13.12.2011 tarih ve 2011/1 sayılı men-i muhakeme kararının bozulmasına, şüpheliler …, …, … ve …'in men-i muhakemelerine ya da lüzum-u muhakemelerine ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulacak üç kişilik Kurulca bir karar verilmesi için dosyanın Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne iletilmek üzere karar ekli olarak Zonguldak Valiliğine iadesine 14.3.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.