logo yeni

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİNİN YAPTIĞI SORUŞTURMAYA İSTİNADEN DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

Özeti : Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan davacının, ilköğretim müfettişince yapılan soruşturmaya dayalı olarak aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 12. Dairesinin 21.11.2011 tarihli ve E:2009/7877, K:2011/6079 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Adana Valiliği

Karşı Taraf : …

Vekili : Av. …

İsteğin Özeti : Adana 2. İdare Mahkemesince Danıştay Onikinci Dairesinin 29.3.2007 günlü, E:2004/3753 K:2007/1513 sayılı bozma kararına uyularak dava konusu işlemin iptali yolunda verilen 23.6.2009 günlü, E:2009/801, K:2009/749 sayılı kararın davalı idare tarafından dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : N.Başak Mahmat

Düşüncesi : Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği'nde yapılan ve 21.7.2005 gün ve 25882 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik sonucu ilköğretim müfettişlerinin valiliklerce uygun görülmesi halinde 21.7.2005 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın gözetim ve denetimine tabi okul ve kurumlarda disiplin soruşturması yapma yetkilerinin bulunduğu ve Adana Valiliği olur'u ile görevlendirilen ilköğretim müfettişince davacı hakkında disiplin soruşturması yapılmasında ve bu soruşturma sonucu hazırlanan soruşturma raporunun dikkate alınmasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı,anlaşıldığından, temyiz isteminin kabul edilerek İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Nazmiye Kılıç

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava; Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan davacının, 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 18.11.2003 günlü işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Adana 2. İdare Mahkemesi'nin 23.6.2009 günlü, E:2009/801, K:2009/749 sayılı kararıyla; davacı hakkında milli eğitim müdürlüklerinde disiplin soruşturması yapma yetkisi bulunmayan ilköğretim müfettişi tarafından düzenlenen soruşturma raporuna dayanılarak tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare; İdare Mahkemesi kararının hukuk ve usule aykırı olduğunu öne sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9/D maddesinde; valilerin bu Kanunun 4. maddesinin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat dışında kalan bütün Devlet daire, müessese ve işletmelerini denetleyip teftiş edeceği belirtilmiş, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 53. maddesine dayanılarak çıkarılan ve 13.8.1999 gün ve 23785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği'nin ilk halinde; müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev alanlarını düzenleyen 42. maddesinin (t) bendinde, "valilikçe denetimi uygun görülen diğer okul ve kurumlar" ilköğretim müfettişlerinin görev alanı içinde sayılmışken, bu madde 2005 yılında değişikliğe uğramış ve 21.7.2005 gün ve 25882 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle anılan maddenin (g) bendinde; "valilikçe uygun görülen Bakanlığın gözetim ve denetimine tâbi diğer okul/kurumlarda inceleme ve soruşturma işleri" ilköğretim müfettişlerinin görev alanı içerisinde yer aldığı açıkça belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan davacı hakkında, 1.9.2003 tarihinde Niğde Valiliği olur'u ile görevlendirilen ilköğretim müfettişi başkan yardımcısı ve bir ilköğretim müfettişince yapılan disiplin soruşturması neticesinde 657 sayılı Yasanın 125/Dd maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının teklif edildiği, bu teklifin reddi üzerine atamaya yetkili amiri olan Adana Valisi tarafından 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu ve dava konusu işlemin tesis edildiği görülmektedir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 6.12.2007 günlü, E:2006/1877 sayılı kararı ile; "3797 sayılı Yasanın 53. maddesindeilköğretim müfettişi ve yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarının, temel ilke ve esasları konulup, çerçevesi çizilmeden ve sınırları gösterilmeden Yönetmeliğe bırakılmasının Anayasaya aykırı olduğu" gerekçesi ile anılan kuralın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulması üzerine 5.6.2009 günlü, 27429 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 5.3.2009 günlü, E:2008/3, K:2009/44 sayılı kararıyla, 3797 sayılı Yasanın 53. maddesinin, 3.4.1998 günlü, 4359 sayılı Yasanın 9. maddesi ile eklenen üçüncü fıkrasının son tümcesinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.

3797 sayılı Yasa'nın 53. maddesi, 4.6.2010 günlü, 5984 sayılı Yasa ile değiştirilerek "Eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcılarının görev alanını; il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ve ortaöğretim kurumlarının rehberlik ve denetimi ile bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin branşlara ilişkin inceleme ve soruşturmaları hariç olmak üzere, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, teftiş, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetleri oluşturur." kuralı getirilmiş ve böylece bu yönde verilen çeşitli yargısal içtihatlarla birliktelik sağlanmıştır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik sonucu ilköğretim müfettişlerinin valiliklerce uygun görülmesi halinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın gözetim ve denetimine tabi okul ve kurumlarda disiplin soruşturması yapma yetkilerinin bulunduğu açık olduğundan, Adana Valiliği olur'u ile görevlendirilen ilköğretim müfettişlerinin davacı hakkında disiplin soruşturması yapma yetkisinin bulunduğu bu sebeple söz konusu disiplin soruşturmasında yetki yönünden herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı görüldüğünden, bu soruşturma sonucunda hazırlanan soruşturma raporunun dikkate alınmasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, İdare Mahkemesi'nce uyuşmazlığın esası incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, disiplin soruşturmasının yetkisiz ilköğretim müfettişince yapıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Adana 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 23.6.2009 günlü, E:2009/801, K:2009/749 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/c fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine 21.11.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.