logo yeni

ALT DİSİPLİN CEZASINI VERECEK DİSİPLİN AMİRİ VE DİSİPLİN KURULLARI

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

Özeti : 657 sayılı Yasa’da öngörülen koşulların varlığı halinde bir alt ceza uygulanması ayrı bir disiplin cezası niteliği taşımadığından, alt cezanın da yüksek disiplin kurulunca verilmesi gerektiği hakkında.

Danıştay 12. Dairesinin 5.3.2012 tarihli ve E:2009/3886, K:2012/1305 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Sosyal Güvenlik Kurumu

Karşı Taraf : …

İsteğin Özeti : Ankara 14. İdare Mahkemesince verilen 31.12.2008 günlü, E:2008/5, K:2008/1831 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulmasına karar verilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : N. Başak Mahmat

Düşüncesi : Kanunda öngörülen koşulların varlığı halinde bir alt ceza uygulanması ayrı bir disiplin cezası niteliği taşımadığından, doğrudan Devlet memurluğundan çıkarma cezası vermeye yetkili olmayan merkez disiplin kurulu tarafından alt ceza uygulanmak suretiyle "bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile cezalandırmaya ilişkin olarak tesis olunan dava konusu işlemde yetki unsuru açısından hukuka uyarlık bulunmadığından işlemin bu gerekçeyle iptaline karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek işlemin iptali yolunda verilen kararın gerekçesinde isabet bulunmamakla birlikte, sonucu itibariyle yerinde olduğundan, belirtilen gerekçe ile değiştirilerek onanmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Gül Filiz Ercan Aslantaş

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, davacının alt ceza uygulanarak Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinin 125/D maddesi uyarınca "bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez Disiplin Kurulu'nun 18.7.2007 günlü ve 25 sayılı kararının iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Ankara 14. İdare Mahkemesince verilen 31.12.2008 günlü, E:2008/5, K:2008/1831 sayılı kararla; davacının ev hanımı olan annesinin kimlik bilgilerinin vermek suretiyle sahte olduğu ortaya konulan Se-Ray adlı işyerinde sahte sigortalı olarak gösterilmesine, adı geçenin haksız şekilde sağlık karnesi almasına ve bu şekilde sağlık yardımlarından faydalanmasına bilerek ve isteyerek aracılık etmek suretiyle kurumun yanlış ve yanıltıcı belgeler ile hileli işlemler sonucunda zarara uğramasına neden olduğu ileri sürülmekte ise de; davacıya yüklenilen söz konusu fiillerin dava konusu olayda gerçekleşip gerçekleşmediği irdeleğinde, davacının söz konusu işyerinin ve hizmetin sahteliği konusunda bilgi sahibi olup olmadığı hususunda somut bir tespitinin yapılmaması karşısında, davacının aracılık fiilini işlediği yolunda bir tespitinin bulunmadığının ifade tutanaklarıyla sabit olduğu anlaşıldığından, kanaate dayalı olarak verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare, İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasına karar verilmesini istemektedir.

6.8.2008 tarih ve 26959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 6. Maddesinin (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan ve dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibariyle yürürlükte bulunan Sosyal Sigortalar Kurum Personel Yönetmeliğinin 124/E-g maddesinde, memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelikte ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hakeretlerde bulunmak Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmış, 125/D maddesinde kademe ilerlemesinin durdurulması fiilin ağırlık derecesine göre memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 durdurulması şeklinde tanımlanmıştır.

Anılan yönetmeliğinin 130.maddesinin (c) bendinde, Kurum personeli hakkında soruşturma neticesine göre Devlet memurluğundan çıkarma istemlerinin Yüksek Disiplin Kurulunca görüşüp karara bağlanacağı kuralına yer verilmiştir.

Diğer taraftan 127.maddesinde ise; disiplin cezası verilmesini gerektiren suçu işlemiş olan memurun geçmiş çalışmalarının olumlu veya sicillerinin çok başarılı olması veyahut disiplin cezası uygulamaya yetkili kurul veya amirini takdirine göre hafifletici nedenlerin bulunması gibi durumlarda bu hususlar açıkça belirtilmek şartıyla bir alt ceza uygulanabileceği hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda sözü edilen düzenlemelerle Devlet memurluğundan çıkarmaya ilişkin disiplin cezası tekliflerinin hangi makam ve kurul tarafından karara bağlanacağı, karara bağlanan bu disiplin cezalarının ise hangi makamlar tarafından onaylanacağı belirlenmiştir. Bu kapsamda Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren eylem nedeniyle yapılan soruşturma sonucu soruşturmacı tarafından önerilen cezayı değerlendirecek olan yüksek disiplin kurullarının eylemi sabit görmesi, fakat geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olanlar ve iyi veya çok iyi derecede sicil alanlar için bir alt ceza uygulanması yönünde kanaate varması halinde; yüksek disiplin kurullarının bu yetkilerini kendilerinin kullanacağı, verecekleri kararların ise mevzuatta belirtilen makamlar tarafından onaylanacağı kuşkusuzdur.

Dosyanın incelenmesinden; yapılan soruşturma sonucunda davacının Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinin 124/E maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de, davacının geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları ile sicillerinin olumlu olduğu gözönüne alınarak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının teklif edildiği Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Disiplin Kurulunun bu cezayı aynen kabul ettiği, 127. madde uyarınca bir alt ceza uygulanmasına karar verdiği ve uygulama için disiplin dosyasının Merkez Disiplin Kurulu'na gönderildiği, Merkez Disiplin Kurulu'nca alt ceza uygulanarak davacının "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, 18.7.2007 günlü onay ile dava konusu ceza ile cezalandırıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, Kanunda öngörülen koşulların varlığı halinde bir alt ceza uygulanması ayrı bir disiplin cezası niteliği taşımadığından, bir alt cezanın da yüksek disiplin kurulunca verilmesi gerekirken, doğrudan Devlet memurluğundan çıkarma cezası vermeye yetkili olmayan merkez disiplin kurulu tarafından "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile cezalandırmaya ilişkin olarak tesis olunan dava konusu işlemde yetki unsuru açısından hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşıldığından dava konusu cezanın bu gerekçe ile İdare Mahkemesince iptaline karar verilmesi gerekirken, bu husus gözardı edilerek uyuşmazlığın esası incelenmek suretiyle karar verilmesinde isabet bulunmamakta ise de, karar sonucu itibariyle yerindedir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddine Ankara 14. İdare Mahkemesince verilen 31.12.2008 günlü, E:2008/5, K:2008/1831 sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçe ile sonucu itibariyle onanmasına, davalı idare tarafından yapılan temyiz giderlerinin üzerinde bırakılmasına, 5.3.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.