logo yeni

DİSİPLİN CEZALARINDA ALT CEZA UYGULAMASI

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

İdari Dava Daireleri Kurulunun 21.4.2011 tarihli ve E:2007/1200, K:2011/268 sayılı Kararı.

Özeti : Disiplin cezaları verilirken bir alt cezanın uygulanması hususunda idarenin takdir yetkisi bulunmakta ise de, disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların takdir yetkisini kullanırken öncelikle; ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına görebir alt ceza ile cezalandırılıp cezalandırılmayacağı konusunda bir değerlendirme yapmaları ve bu değerlendirmenin sonucuna göre ceza vermeleri gerektiği hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …Vekilleri : Av. …

Karşı Taraf (Davalı) : Adana Ticaret Odası Başkanlığı Vekili : Av. …

İstemin Özeti : Adana 1. İdare Mahkemesinin 15.12.2006 günlü, E:2006/3594, K:2006/3884 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Burakhan Melikoğlu'nun Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının Danıştay Sekizinci Daire kararı doğrultusunda bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Radiye Tiryaki'nin Düşüncesi : Adana Ticaret Odasında Muhasebe Şefi olarak görev yapan davacının iki yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Adana TicaretOdası Yönetim Kurulu Kararının iptali istemiyle açılan davayı reddeden İdare Mahkemesi kararını temyizen inceleyerek, yasaya göre, söz konusu işlem tesis edilirken, davacının geçmiş hizmetleri ve bu sırada aldığı sicil notları dadikkate alınarak bir alt ceza verilip verilmeyeceği tartışıldıktan sonra karar verilmesi gerekirken, bu hususlara dikkat edilmeden oluşturulan işlemde ve davanın reddinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle idare mahkemesi kararının bozulması yönündeki Danıştay 8.Dairesi kararına uymayarak kararında ısrar eden Adana 1.İdare Mahkemesi kararı temyiz edilerek bozulması istenilmektedir. İdare Mahkemesince, alt ceza uygulamasının idarenin takdirinde bir konu olduğu, bu nedenle davacıya isnad edilen eylemin sübuta erdiğinin anlaşılması karşısında anılan ceza ile cezalandırılmasında mevzuata ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, yasa maddesine göre disiplin kurullarınca bu durumun gözönüne alınarak tartışıldıktan sonra, kararın verilmesi aşamasında takdir hakkının bulunduğu açıktır.

Bu durumda davacının geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları ile sicil durumu değerlendirilmeden anılan ceza ile cezalandırılması yolundaki Yönetim Kurulu kararında ve bu kararın iptali istemiyle açılan davayı reddeden idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenle idare mahkemesi ısrar kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü: Dava; … Muhasebe Şefi olarak görev yapan davacı hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-b maddesi uyarınca iki yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulunun 15.7.2003 günlü, 95/1978 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Adana 1. İdare Mahkemesinin 27.04.2004 günlü, E:2003/1284,K:2004/446 sayılı kararıyla; hakkında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen soruşturma raporuna göre, 16.6.2003 tarihinden 19.6.2003 tarihine kadar 3 gün izinsiz olarak ve mazeret bildirmeksizin görevine gelmediği sabit olan davacının, bu eylemine uyan 657 sayılı Yasanın 125/D-b maddesi uyarınca, iki yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir. Anılan karar, temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay Sekizinci Dairesinin 8.6.2005 günlü, E:2004/5349, K:2005/2845 sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 125. maddesinin (D) fıkrasının (b) bendinde, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyiderecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanın uygulanabileceği kuralının yer aldığı, davacının mazeret bildirmeksizin 3 gün kesintisiz ve mazeretsiz göreve gelmediğinin sabit olduğundan bahisle iki yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği, ancak, Yönetim Kurulunca söz konusu işlem tesis edilirken, davacının geçmiş hizmetleri ve bu sırada aldığı sicil notları da dikkate alınarak bir alt ceza verilip verilmeyeceği tartışıldıktan sonra karar verilmesi gerekirken, bu hususlara dikkat edilmeden oluşturulan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de; İdare Mahkemesi, kamu görevlisinin geçmiş çalışmaları ve sicillerini değerlendirerek bir alt ceza uygulayıp uygulamamanın idarenin takdirinde bulunduğu gerekçesini de ekleyerek davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.

Davacı, Adana 1. İdare Mahkemesinin 15.12.2006 günlü, E:2006/3594, K:2006/3884 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. "Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Personel Yönetmeliği"nin 25. maddesinde, personele verilecek disiplin cezaları ile bu cezaları gerektiren fiil ve haller hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı kuralına yer verilmiş; bu kural ile göndermede bulunulan 657sayılı Yasa'nın 125. maddesinde, özürsüz ve kesintisiz olarak 3-9 gün göreve gelinmemesi halinde fiilin ağırlık derecesine göre memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulacağı, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanın uygulanabileceği kuralları yer almıştır.

Değinilen yasal ve yönetsel düzenlemeler uyarınca, bir alt cezanın uygulanması hususunda idarenin takdir yetkisi bulunmakta ise de, Danıştay Sekizinci Dairesi kararında da belirtildiği üzere disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların takdir yetkisini kullanırken öncelikle; ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına göre bir alt ceza ile cezalandırılıp cezalandırılmayacağı konusunda bir değerlendirme yapmaları ve bu değerlendirmenin sonucuna göre ceza vermeleri gerekmekte olup, böyle bir değerlendirme yapılmaksızın tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığından, İdare Mahkemesinin davanın reddi yolundaki ısrar kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüne, Adana 1.İdare Mahkemesince verilen 15.12.2006 günlü, E:2006/3594, K:2006/3884sayılı kararın Danıştay Sekizinci Dairesince verilen karar doğrultusunda BOZULMASINA, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, 21.4.2011 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Davacının temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan İdare Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.