logo yeni

4483 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN İTİRAZ SÜRESİ

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

Danıştay 1. Dairesi Başkanlığının 22.12.2011 tarihli ve E:2011/1709, K: 2011/2117 sayılı Kararı.

Özeti : 4483 sayılı Kanun’da belirtilen itiraz süresinin çalışmaya ara verme zamanına rastlaması halinde uzayamayacağı hakkında.

KARAR

Hakkında İşleme Konulmama Kararı Verilen : …-… Büyükşehir Belediye Başkanı

İtiraz Edilen Karar : Şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının 27.7.2011 tarih ve İNS:2011.35.1624 sayılı kararı

Karara İtiraz Eden : Şikayetçi … vekili Av. …

Soruşturulacak Eylem :… Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan şikayetçinin kadrosu uhdesinde kalmak üzere Başkanlık Makamına bağlı olarak görev yapmasına ilişkin 15.9.2010 tarih ve 3720 sayılı işlem ile …'ta bulunan belediye hizmet binasında oda tahsisine ilişkin 1.11.2010 tarih ve 4401 sayılı işlemin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin İzmir 4 üncü İdare Mahkemesinin 20.1.2011 tarih ve E:2010/1990 sayılı kararını uygulamamak

Eylem Tarihi : 2011 Yılı İçişleri Bakanlığının 28.9.2011 tarih ve 24094 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 27.7.2011 tarih ve İNS:2011.35.1624 sayılı şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Ayşe Bilge Çapraz'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde, soruşturma izni verilmesine ilişkin Danışma ve İdari Uyuşmazlıklar ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmalarına karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin, soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçinin itiraz yoluna gidebileceği ve itiraz süresinin yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren on gün olduğu hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, İçişleri Bakanının 27.7.2011 tarih ve İNS:2011.35.1624 sayılı kararının şikayetçi …'in vekili sıfatıyla Başsavcılığa verilen şikayet dilekçesini imzalayan Av. …'e 23.8.2011 tarihinde tebliğ edildiği, söz konusu yetkili merci kararına şikayetçinin 25.8.2011 tarihinde vekil tayin ettiği Avukat … tarafından hazırlanan ve 9.9.2011 tarihinde İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi kaydına giren dilekçe ile Kanunda öngörülen on günlük süre geçirildikten sonra itiraz edildiği anlaşılmıştır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 8 inci maddesinin (3) üncü bendinde yer alan, bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlaması halinde sürenin ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağı yolundaki hükmün, 2577 sayılı Kanunda düzenlenen idari davalara ilişkin süreler açısından geçerli olduğu açıktır. 4483 sayılı Kanunda ise, 2577 sayılı Kanunun anılan hükümlerine paralel bir düzenlemeye yer verilmediğinden, itiraz süresinin çalışmaya ara vermeden dolayı uzaması yasal yönden olanaklı değildir.

Açıklanan nedenlerle, 4483 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen on günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan itirazın süre aşımı nedeniyle reddine, dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin şikayetçi vekiline gönderilmesine 22.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.