logo yeni

UZMANLIK EĞİTİMİ GÖREN KİŞİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

Danıştay 1. Dairesi Başkanlığının 21.9.2011 tarihli ve E:2011/842, K:2011/1322 sayılı Kararı.

Özeti: Tıp Fakültesinde kadrosuz ve aylıksız olarak uzmanlık eğitimi gören, 2547 sayılı Kanun’un 53’ üncü maddesinde belirtilen kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanı statüsünde bulunmayan kişilere isnat edilen suç nedeniyle, genel hükümlere göre soruşturma yapılması gerektiği hakkında.

KARAR

Şüpheliler :

1- … - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi … Anabilim Dalı Başkanı

2- … - Aynı Anabilim Dalında Uzman Doktor

3- … - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi … Anabilim Dalında Fahri

Araştırma Görevlisi

4- …- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında

Fahri Araştırma Görevlisi

Suçları: Şikayetçinin babası …'ın teşhis ve tedavisinde gereken dikkat ve özeni göstermemek suretiyle adı geçenin ölümüne neden olmak

Suç Tarihi: 2007 Yılı

İncelenen Karar: Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 11.4.2011 tarihli men-i muhakeme kararı

Karara İtiraz Eden : Şikayetçi … vekili Av. …

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün 10.5.2011 tarih ve 2479 sayılı yazısı ile gönderilen soruşturma dosyası, yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Neslihan Solmaz'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Dosyanın incelenmesinden, şikayetçinin babasının sırt ağrısı ve baş dönmesi şikayetiyle 20.10.2007 tarihinde saat 10.30'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Acil Servisine getirildiği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında fahri araştırma görevlisi olan ve Acil Serviste rotasyonda bulunan şüpheli … tarafından hastaya ilk müdahalenin uygulandığı, bazı kan testleri yapıldığı, EKG ve akciğer grafisi çekildiği, söz konusu tetkiklerden hastanın kalp krizi geçirdiği anlaşılmasına rağmen tetkiklerin zamanında değerlendirilmemesi nedeniyle tanının konulamadığı ve gereken tedavinin uygulanmadığı, aynı gün saat 15.15 civarında hastanın genel

durumunun kötüleşmesi üzerine Acil Serviste rotasyonda bulunan diğer şüpheli …'e haber verildiği, ancak tüm müdahalelere rağmen saat 16.35'te hastanın yaşamını yitirdiği, şikayetçi tarafından teşhis ve tedavide gerekli dikkat ve özenin gösterilmediği iddiasıyla şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine Rektörlükçe yaptırılan soruşturma sonucunda Yetkili Kurulun 11.4.2011

tarihli kararıyla şüphelilerin men-i muhakemesine karar verildiği görülmüştür.

Soruşturma kapsamında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında görev yapan üç öğretim üyesinden temin edilen 3.3.2010 tarihli bilirkişi raporuda, hastanın Acil Servise gelişinden, genel durumunun kötüleşmesine kadar geçen süre içinde, hastaya akut miyokart infarktüsü (kalp

krizi) tanısı konulmadığı ve yapılması gereken tıbbı tedavinin uygulanmadığı, hastaya yapılan ilk acil müdahalenin tıp kuralları ve tekniğine uygun olmadığı, bu müdahaleyi gerçekleştiren görevlilerin ihmali ve kusurunun bulunduğu kanaatine varıldığı bildirilmiştir.

Üniversitede fahri araştırma görevlisi olarak görev yapan şüpheliler …ve  …'nin söz konusu bilirkişi raporuna göre olayda sorumluluklarının bulunduğu görülmekle birlikte, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (c) fıkrasında, ceza soruşturmasının, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim

elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında yapılacağının hüküm altına alındığı, adı geçenlerin ise yabancı uyruklu oldukları ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine göre Tıp Fakültesinde kadrosuz ve aylıksız olarak uzmanlık eğitimi gördükleri, dolayısıyla 53 üncü maddede belirtilen kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanı statüsünde bulunmadıkları, bu nedenle haklarında anılan madde uyarınca ceza soruşturması yapılamayacağı ve son soruşturmanın açılıp açılamayacağı yolunda bir karar alınamayacağı, ilgililer hakkındaki soruşturmanın genel hükümlere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılması gerektiği anlaşıldığından, Yetkili Kurulun 11.4.2011 tarihli kararının; …ve …'nin men-i muhakemelerine ilişkin kısmının bozulmasına,

Ölüm olayının meydana gelmesinde, henüz iç hastalıkları ve kardiyoloji rotasyonu yapmamış, yeterli bilgi ve deneyim düzeyine ulaşmamış bir … Anabilim Dalı Araştırma Görevlisinin, çoğunlukla komplike ve acil nitelikte vakaların geldiği son basamak bir sağlık kuruluşu olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Acil Servisinde görevlendirilmesinin önemli bir rolü olduğu, şüphelilerden …'ın … Anabilim Dalı Başkanı olarak Acil Servis çalışma düzeninden ve personelin görevlendirilmesinden sorumlu bulunduğu, şüphelilerden …'in ise, olay günü Acil Serviste tüm hastalardan sorumlu uzman hekim olduğu, hastaya teşhisin zamanında konulmadığı ve yapılması gereken tıbbı tedavinin uygulanmadığı hususunun bilirkişi raporuyla tespit edildiği, mevcut delillerin, atılı suçtan dolayı … ve … hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu anlaşıldığından, Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun; 11.4.2011 tarihli kararının … ve …'in men-i muhakemelerine ilişkin kısmının bozulmasına, adı geçenlerin lüzum-u muhakemelerine, şüphelilerin eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesi gereğince yargılanmalarına, yargılamalarının Ankara Sulh Ceza Mahkemesinde yapılmasına, Dosyanın, lüzum-u muhakemelerine karar verilen … ve … ile haklarında genel hükümlere göre işlem yapılması gereken …ve …yönünden gereği için karar ekli olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ile şikayetçi vekiline gönderilmesine 21.9.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.