logo yeni

BAŞKA BİR YERDEKİ GÖREVİNDE İŞLEDİĞİ SUÇ NEDENİYLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN MEMUR

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

DAVACININ, BATMAN İLİNDE GÖREV YAPARKEN İŞLEDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN FİİL NEDENİYLE EDİRNE İLİNDEKİ GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.

KARAR METNİ

Temyiz Eden (Davalı) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - ANKARA

Karşı Taraf : ?

İsteğin Özeti : ? İli ? İlçesi ? Müdür Yardımcısı olan davacının, görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin ? tarih ve ? sayılı işlemin; 657 sayılı Yasanın 137. maddesi uyarınca "görevden uzaklaştırma"nın, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbir olduğu; bakılan davada, davacının Batman İlinde görev yaparken işlediği ileri sürülen "eşi adına haksız yere tedavi yardımından yararlanma" eylemiyle ilgili olarak hakkında soruşturma açılmış olmasının ilgilinin Edirne İlindeki görevinden uzaklaştırılmasını gerektiren bir durum olarak değerlendirilmesine yasal olanak bulunmadığı, bu nedenle dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptali yolunda Edirne İdare Mahkemesince verilen 11.7.2002 günlü, E:2002/88, K:2002/433 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Süleyman Aydın

Düşüncesi : Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Mehmet Akkaya

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Edirne İdare Mahkemesince verilen 11.7.2002 günlü, E:2002/88, K:2002/433 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına, 19.10.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

(DAN-DER; SAYI: 111)

BŞ/Aİ

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.