logo yeni

ÜNİVERSİTELERİN 657 SAYILI KANUNA TABİ PERSONELİ İLE İLGİLİ KARAR ORGANI

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

ÜNİVERSİTELERİN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NA TABİ PERSONELİ HAKKINDA BİRİNCİ AŞAMADA İL YÖNETİM KURULUNUN KARAR VERİLECEĞİ HK.

KARAR METNİ

KARAR

Sanık: ... -... Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü.

Suçu: Gerçeğe aykırı evrak tanzim etmek.

Suç Tarihi: 22.1.2002

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Yetkili Kurul Kararı: Sanığın meni muhakemesine.

Karara İtiraz Eden: Yakınıcı ...

İncelenme Nedeni:Yasa gereği kendiliğinden ve itiraz üzerine.

... Üniversitesi Rektörlüğünden 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca ... gün ve .... sayılı yazı ile gönderilen soruşturma dosyası ve Yetkili Kurulca verilmiş bulunan ... gün ve ... sayılı karar incelenerek gereği görüşüldü:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ceza soruşturması usulünü düzenleyen 53/c maddesinin 2/d bendinde, son soruşturma açılıp açılmamasına, öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında üniversite yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurulca; 2/e bendinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında, mahal itibariyle yetkili İl İdare Kurulunca karar verileceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden ... Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü olan sanık hakkında, üniversite yetkili kurulunca karar verildiği, oysa sanığın yukarıda belirtilen kanunun 2/d bendinde sayılan personelden olmayıp 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personel olduğu anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle ... Üniversitesinde Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü olan sanık hakkında 2547 sayılı Kanun'un 53 üncü maddesinin 2/e bendi uyarınca birinci aşamada İl Yönetim Kurulunca karar verilmesi gerekeceğinden, Üniversite Yetkili Kurulunca verilen kararın bozulmasına , sanık hakkında ... İl Yönetim Kurulunca bir karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimlerin yapılması ve itiraz edilmesi halinde tebliğ belgeleri ile itiraz dilekçelerinin eklenerek gönderilmesi için dosyanın yerine çevrilmesine 18.4.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

DAN-KAR-DER ; SAYI:3

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.