logo yeni

BAŞARISIZLIĞI SAPTANMADAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA DAYANARAK GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEN MEMUR

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

GÖREVİNDE HERHANGİ BİR BAŞARISIZLIĞI SAPTANMAYAN DAVACININ HAKKINDA SALT SORUŞTURMA YAPILMIŞ OLMASINA DAYANILARAK VE SORUŞTURMADA ELDE EDİLEN BİLGİLER DEĞERLENDİRİLMEKSİZİN GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMIYLA KOORDİNELİ VE GÜVEN ORTAMI İÇİNDE ÇALIŞAMAYACAĞI SONUCUNA VARILARAK GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVİNDEN ALINMASINDA HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI

KARAR METNİ

Dava, davacının Ulaştırma Bakanlığı Telsiz Genel Müdür Yardımcılığı görevinden alınarak Bakanlık Müşavirliğine naklen atanmasına ilişkin Müşterek Kararname ile yerine atama yapılmasına dair Müşterek Kararnamenin iptali isteğiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76.maddesi "Kurumlar Görev ve ünvan eşitliği gözetmeden kazaınılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine işit veya 68.maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki kadrolara naklen atayabilirler." hükmünü taşımaktadır.

Belirtilen hüküm ile kamu görevlilerinin görev yerlerinin değiştirilmesi konusunda idarelere tanınan takdir yetkisinin kamu yararı amacına ve hizmet gereklerine uygun suretle kullanılmasının zorunlu olduğu idare hukukunun yerleşmiş ilkelerindendir. Ne Anayasa nede 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili diğer yasalarda idareye, üst düzey yöneticilerinin görevden alınmaları konusunda kamu yararı ve hizmet gerekleri ölçütleri dışında daha geniş bir takdir yetkisi tanıyan hükümlere yer verilmediğini vurgulamak gerekir. Üst düzey yöneticiliklerine atanmak için öğrenim ve hizmet süresi gibi kimi objektif ölçütlere yer verilmiş olmasına karşılık, bu görevlerden alınmak için kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında özel bir takdir yetkisinin öngörülmemiş olması, bu yöneticilerle ilgili işlemlerde de, idarenin bu ölçütleri gözönünde bulundurmak zorunluluğu olduğunu ve hukuken geçerli nedenlere dayanılması gerektiğini açıkca ortaya koymaktadır.

Diğer yandan 657 sayılı Yasanın 25.maddesinde Devlet Memurları hakkında yapılan ihbar ve şikayetlerin, soruşturma sonucunda, sabit olmadığının veya bunların gareze dayalı yada mücerret hakaret için yapıldığının veya bunların gareze dayalı yada mücerret hakaret için yapıldığının belirlenmesi durumunda yapılacak işlemler gösterilmiş ve bu suretle memurların isnat veya iftiralara karşı korunması esası getirilmiştir.

1984 yılında Telsiz Genel Müdürlüğü Frekans Dairesi Başkanlığı görevine getirilerek genel müdürlük bünyesinde göreve başlayan davacının, 1986 yılında Sistemler Dairesi Başkanlığına, 1988 yılında da Genel Müdür Yardımcılığına atandığı, aynı genel müdürlükte laboratuar şube müdürü olan şahıs hakkında yürütlen bir soruşturmadan dalayı bu kişinin öne sürdüğü bazı iddialar üzerine 15.10.1990 günlü olurla Bakanlık Müfettişleri tarafından yapılan soruşturma sonucunda düzelenen raporda davacı hakkında alış konuda inceleme yapıldığı, bunlardan dört tanesinde yeralan iddiaların sübut bulmadığı veya gerçeği yansıtmadığının belirtildiği, buna karşılık davacının firmalarca laboratuvarda test edilmesi amacıyla getirilen cihazlarla ilgili başvuru dilekçelerine "ivedi" kaydı koyarak bazı firmaların işlemlerinin daha çabuk yapılmasına yönelik tutum içinde olduğu, ayrıca Jandarma İkmal Merkez Komutanlığı için imal edilen uzaktan kumanda cihazının test edilmesi amacıyla firmasınca yapılan 1.8.1990 tarihli başvuru dilekçesine Telsiz Kanununun 29.maddesinin son fıkrası uyarınca kapsam dışı olduğu yolunda kayıt koyulduğu halde aynı firmaya yapılan 8.8.1990 tarihli yazıda başvurunun "kapsam dışı olmadığı, firmanın Telsiz Genel Müdürlüğünden izin alması gerektiğinin bildirildiği, ilk yazıya Telsiz Kanununun 29. maddesinin eklenmesinin laboratuvar şube müdürünün talimatı üzerine aynı yerde görevli bir mühendis tarafından gerçekleştirildiği ancak her iki yazıyı da parafe eden davacının bu davranışı ile tutarlı bir idarecilik örneği göstermediği, ayrıca hakkındaki bu soruşturma nede niyle davacının genel müdürlük makamı ile koordineli ve güven ortamı içinde çalışma olanağı kalmadığı kanaatine varıldığı belirtilerek davacının görevinin değiştirilmesinin önerilmesi üzerine dava konusu işlemlerin tesis edildiği dosyadaki belge ve bilgilerin incelenmesinden anlaşılmıştır.

Telsiz Genel Müdürlüğünün dosyada bulunan yazısıyla, önceden olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden ve Türkiye'deki yabancılardan gelecek, taleplerin geciktirilmemesi, başvuruevrakına ivedi kaydı konulmuş olanlara öncelik verileceğinin tüm ünitelere duyurulmasının istenilmesi karşısında davacının bazı başvurulara "ivedi" kaydı koymasında özel bir kasıt aranamıyacağı ve genel müdürlüğün süregelen uygulaması doğrultusundaki bu tutumu nedeniyle kusurlandırılamayacağı açıktır. Jandarma İkmal Merkez Komutanlığı için imal edilen cihazın Telsiz Kanununun 29.maddesi kapsamında olmadığına dair laboratuar şube müdürünce hazırlanıp imzalanan yazıdan sonra bu cihazın yasa kapsamında olduğu yolunda düzenlenen ve laboratuarda görevli teknisyen, mühendis, laboratuvar şube müdürü ve Daire Başkanının parafını taşıyan yazıda genel müdür yardımcısı olarak davacının da parafının bulunmasının adıgeçenin görevden alınmasını hukuken haklı kılacak bir yönü bulunmamaktadır. Görevinde herhangi bir başarısızlığı saptanmayan davacı hakkında salt soruşturma yapılmış olmasına dayanılarak ve soruşturmada elde edilen bilgiler değerlendirilmeksizin adı geçenin genel müdürlük makamıyla koordineli ve güven ortamı içinde çalışamayacağı sonucunavarılmasında ve bu durumun işlemin nedenleri arasında gösterilmesinde ise kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uyarlıktan söz edilemez.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemlerin iptaline karar verildi.

KARŞI OY:

Davacı hakkında Bakanlık müfettişlerince yapılan soruşturma sonucunda elde edilen bulgular gözönüne alınarak tesis edilen dava konusu işlem lerde kamu yararı ve hizmet gerekleri ile mevzuata aykırılık bulunmadığından, davanın reddi gerekeceği görüşüyle aksi yöndeki çoğunluk kararına karşıyız.

(MT/NÇ)

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.