logo yeni

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN VEYA MEMURİYETTEN MEN EDİLENLERİN GÖREVE DÖNMESİ

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN VE HAKKINDA AÇILAN CEZA DAVASI SONUCUNDA BERAATINA KARAR VERİLEN DAVACIYA, 657 SAYILI KANUNUN 141.MADDESİ UYARINCA 1/3 TUTARINDAKİ AYLIKLARININ ÖDENECEĞİ, MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN DANIŞTAY KARARIYLA YOKLUKLA SAKATLIĞININ SAPTANMASI ÜZERİNE, GÖREVİNE İADE EDİLEN DAVACIYA AÇIKTA KALDIĞI SÜRELERE AİT AYLIKLARININ ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR METNİ

Gece Bekçisi olarak çalışan davacının 28.12.1975 tarihinde görevden uzaklaştırıldığı, daha sonra 24.2.1976 tarihinde ise meslekten ihraç edildiği, bu işlem aleyhine açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verildiği, 25.10.1976 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı uygulanarak davacının göreve iade edildiği, bilahare de Danıştay Mürettep Dairesinin kararıyla işlemin yoklukla sakatlığının saptandığı, davacı hakkında açılan ceza davası sonucunda da beraatine karar verildiği, bu davanında adıgeçenin görevden uzaklaştırıldığı sürelere ait 1/3 tutarındaki aylıkları ile meslekten ihraç edildiği tarihten görevine iade edildiği tarihe kadar açıkta kaldığı sürelere ait aylıklarının ödenmemesi işleminin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.

657 sayılı kanunun 141.maddesinde, görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisinin ödeneceği, bu gibilerin bu kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlarından faydalanmaya devam edecekleri, 143.madde de sayılan durumların gerçekleşmesi halinde de bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte birinin kendilerine ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan davalı idarenin meslekten ihraç işleminin Danıştay Mürettep Dairesinin kararı ile yokluğu saptanmış bulunmaktadır. İdarenin hukuka aykırı işlemlerinin sonuçlarına katlanmak zorunda olduğu ve yokluğunun saptanmasına ilişkin kararın geriye geçerli olarak konusu olan idari işlemi tesis edildiği tarihten itibaren ortadan kaldıracağı bilinen bir idare hukuku kuralıdır.

Buna göre idarenin davacı hakkında Danıştay Kararına uygun işlemi yapmaması hizmet kusurunun varlığını göstermektedir.

İdarenin hizmeti kusurlu yürütmesinden doğan zararı ödemekle yükümlü olması da idare hukukunun önemli ilkelerinden biridir.

Açıklanan nedenlerle, görevden uzaklaştırılan ve hakkında açılan ceza davası sonucunda beraatine karar verilen davacıya, yukarıda anılan hüküm uyarınca 28.12.197526.2.1976 tarihleri arasında 1/3 tutarındaki aylıkları ile meslekten ihraç edildiği 26.2.1976 tarihi ile görevine iade edildiği 25.10.1976 tarihleri arasında açıkta kaldığı süreye ait aylıklarının ödenmesi gerektiğinden, aksine tesis edilen işlemin iptaline karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.