logo yeni

KAZANÇ GETİRİCİ FAALİYETTE BULUNAN MEMURUN GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

TİCARET VE DİĞER KAZANÇ GETİRİCİ FAALİYETLERDE BULUNMA YASAĞINA UYMAYAN VE BU NEDENLE BİR YIL KADEME İLERLEMESİNİN DURDULMASI CEZASI İLE CEZALANDIRILAN DAVACININ BAŞMÜFETTİŞLİK GÖREVİNDEN ALINMASINDA SEBEB VE MAKSAT YÖNLERİNDEN HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.

KARAR METNİ

Dava, davacının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı başmüfettişliği görevinden alınmasına ilişkin üçlü kararname ile Afet İşleri Genel Müdürlüğüne mimar olarak atanmasına dair işlemin; iptali ve bu nedenle yoksun kaldığı parasal haklarının kendisine ödenmesi isteğiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76.maddesi "Kurumlar, görev ve ünvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68.maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki kadrolara naklen atayabilirler." hükmünü taşımakta olup, aynı Kanunun 71.maddesinin 2.fıkrasında da "Kurumlar, memurlarını meslekleriyle ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve ünvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler" hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 11. maddesinin 3.bendinde; mesleğin ve müfettişlik sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsıcı nitelikte davranışlarda bulunmamak müfettişlerin sorumlulukları arasında gösterilmiştir.

İdarece alınan duyumlar üzerine davalı Bakanlıkta başmüfettiş olan davacı hakkında yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen inceleme raporunda davacının İTEM Eğitim Yayın Araştırma A.Ş. adıyla bir milyar lira sermayeli bir şirketi diğer kurucu ortaklarla birlikte kurduğunun ve bu şirkette yönetim kurulu üyesi ve şirket temsilcisi olarak görev aldığının belirtilmesi üzerine 657 sayılı Yasanın 28.maddesi ile getirilen Devlet memurlarının ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağını çiğnediği nedeniyle incelemeyi yapan müfettişlerin önerileri doğrultusunda aynı Yasanın 125.maddesinin D/h fıkrası hükmü uyarınca davacının bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırıldığı, ayrıca adı geçenin bu haliyle yukarıda sözü edilen Tüzüğün 11/3.maddesine aykırı olarak mesleğinin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarstığı esas alınarak başmüfettişlik görevinden alındığı dosyadaki belgelerin incelenmesinden anlaşılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ticaret ve Diğer Kazanç Getirci Faaliyetlerde Bulunma Yasağı" başlıklı 28.maddesinin birinci fıkrasında, memurların Türk Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamıyacakları, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamıyacakları, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamıyacaklarına işaret edilmektedir.

Davacının diğer kişilerle birlikte İTEM Eğitim ve Yayın A.Ş. adlı anonim şirketini kurduğu bu şirketi ticaret siciline kaydettirerek durumu Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirdiği, şirkette yönetim kurulu üyesi ve bu şirkete ait İlkem Özel Okulunda şirket temsilcisi olarak eğitim kurulu üyeliği görevlerini üstlendiği dosyadaki belgelerden anlaşılmış olup; adı geçenin bu eylemlerinin 657 sayılı Kanunun 28.maddesi ne aykırı olduğu açıktır.

Öte yandan, kamu idarelerinde teftiş hizmetleri, özellikleri nedeniyle diğer idari hizmetlerden ayrı olarak ele alınmış ve bu hizmetler ayrı bir kariyer olarak düzenlenmiştir.

Buna göre müfettişlik mesleğinin önem ve özelliği de gözönünde bulundurulduğunda; açıklanan davranışı nedeniyle hakkında soruşturma ve inceleme yapılarak sonucunda bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırıldığı anlaşılan davacının bu durumunun, mesleğinin ve sıfatının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte olduğu açık bulunduğundan 657 sayılı Yasanın 76.maddesiyle tanınan takdir yetkisinin, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek, adı geçenin başmüfettişlik görevinden alınmasında ve Afet İşleri Genel Müdürlüğüne mimar olarak atanması yönünde kullanılmasında sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılık görülmemiştir.

Davacı, bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı İdare Mahkemesinde açtığı davanın bağlantı nedeniyle Danıştay'a gönderildiğini belirtmekte ise de, anılan cezanın müfettişlik görevinden alınma işlemi ile bağlantılı olmadığı gerekçesiyle buna ilişkin dava dosyası Danıştay 8.Dairesinin 20.5.1992 günlü, 1992/987 sayılı kararı ile Mahkemeye geri gönderilmiş olduğundan, sözkonusu disiplin cezası ile ilgili davacı iddialarının bu davada incelenme olanağı bulunmadığı gibi davacının diğer iddialarının da haklı dayanağı bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.

(DANDER, SAYI:87)

BŞ/SE

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.