logo yeni

DİSİPLİN CEZASI ALANLARIN ATANAMAYACAĞI GÖREVLER

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

657 SAYILI YASANIN 132. MADDESİNDE, AYLIKTAN KESME VE/VEYA KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ALANLARIN ATANAMAYACAKLARI GÖREVLER ARASINDA İL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİ SAYILMADIĞINDAN, DAVACININ ALDIĞI DİSİPLİN CEZASI NEDENİYLE İL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANMA KOŞULLARINDAN BİRİNİ YİTİRDİĞİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ HK.

KARAR METNİ

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ?

Vekili : Av. ?

Karşı Taraf : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu GenelMüdürlüğü

Vekili : Av?

İsteğin Özeti : Kocaeli İdare Mahkemesi'nce verilen 28.2.2005 günlü, E:2004/2, K:2005/251 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Bülent Küfüdür

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Mehmet Akkaya

Düşüncesi : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 132. maddesinde, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların atanamayacakları görevler arasında il müdürlüğü görevine yer verilmemiş olup, SHÇEK Kocaeli İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde İl Müdürü olarak görev yapan davacının almış olduğu aylıktan kesme cezası nedeniyle bu görev için aranan koşullardan birini yitirdiğinden bahisle Genel Müdürlük müşavirliğine atanmasında hukuka uyarlık bulunmamakla, davanın reddi yolunda verilen temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Davacının, Kocaeli Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde İl Müdürü olarak görev yapmakta iken, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne müşavir olarak atanmasına ilişkin 16.10.2003 günlü, 630 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Kocaeli İdare Mahkemesi'nin 28.2.2005 günlü, E:2004/2, K:2005/251 sayılı kararıyla; davacının il müdürü olarak görev yaptığı dönemde, devlete ait araçları özel işlerinde kullandığı savıyla başlatılan soruşturma sonucu, kuruma iş yapan bir müteahhide cep telefonu ve hattını aldırdığı ve bu telefonu özel işlerinde de kullandığının subut bulduğu gerekçesiyle, 18.8.2003 günlü işlemle aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldığı, daha sonra dava konusu işlemle Genel Müdürlüğe müşavir olarak atandığı anlaşılmış olup; il müdürlüğünün daire başkanlığı ile eşdeğer görev olması nedeniyle 657 sayılı Kanunun 132. maddesi uyarınca aylıktan kesme cezası alan ve bu cezaya karşı açtığı dava reddedilen davacının il müdürlüğüne atanma koşullarını kaybettiği, daha önce de çeşitli disiplin cezalarıyla cezalandırıldığı anlaşıldığından dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gereklerine ve hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı tarafından, İdare Mahkemesi'nce verilen kararın hukuka aykırı olduğu öne sürülmekte ve kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C maddesinde; memurun brüt aylığından 1/30 ile 1/8 arasında kesinti yapılmasını gerektiren eylem ve durumlar aynı Kanunun 125/B maddesinde ise eylemin ağırlık derecesine göre memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasını gerektiren eylem ve durumlar sayılmış, Kanunun "Uygulama" başlıklı 132. maddesinin 4. fıkrasında, kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenlerin, valilik, büyükelçilik, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerine atanamayacakları öngörülmüştür. Böylece, Kanun ile aylıktan kesme ve/veya kademe ilerlemesini durdurma cezası alanların atanamayacakları görevler sınırlı olarak sayılmıştır.

İncelenen olayda; davacının, Kocaeli İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde il müdürü kadrosunda olup, genel müdür yardımcısı vekili olarak görev yapmakta iken İl müdürü olarak görev yaptığı dönem ile ilgili olarak yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 31.7.2003 tarih ve 09 sayılı soruşturma raporu uyarınca, davacıya uyarma ve kınama cezası verilerek ayrıca, kuruma iş yapan bir müteahhite cep telefonu ve hattı aldırdığı, kuruma bağış yapılan bu telefon ve hattı kendi ihtiyaçları için kullandığı gerekçesiyle 1/15 oranında aylıktan kesme cezası verildiği, bu cezaya karşı açtığı davanın Kocaeli İdare Mahkemesi'nce reddedildiği, ancak temyiz aşamasında Danıştay Onikinci Dairesi tarafından davacının yürütmenin durdurulması isteminin kabul edilerek işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği, ayrıca 22.9.2003 günlü soruşturma raporu üzerine 2.10.2003 günlü işlemle verilen 1/30 oranında aylıktan kesme cezasının Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği, ardından yine il müdürlüğü yaptığı dönemiyle ilgili olarak dava konusu işlemden sonra düzenlenen 16.1.2004 günlü soruşturma raporu uyarınca verilen aylıktan kesme cezasına karşı açılan davanın ise Ankara 2. idare Mahkemesi'nde derdest olduğu, 18.8.2003 günlü disiplin cezasından sonra 16.9.2003 günlü Bakan onayı ile Genel Müdürlük Müşavirliğine vekaleten görevlendirildiği ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 16.10.2003 günlü, 630 sayılı işlemi ile 657 sayılı Yasa'nın 76. maddesi uyarınca Kocaeli İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden alınarak Genel Müdürlük Müşaviri kadrosuna atanması üzerine bakılan davanın açıldığı, sicil raporlarının çok iyi olduğu ve il müdürü olarak sosyal hizmetler alanında yaptığı işler ve gösterdiği başarılı çalışmalardan, özellikle de 1999 yılında bölgede yaşanan deprem felaketi sonrasında yaptığı hizmetlerden dolayı birçok ödülü ve takdirnamesinin bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu durumda, 657 sayılı Kanun'un yukarıda açıklanan 132. maddesinde; aylıktan kesme ve/veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların atanamayacakları görevler arasında İl müdürlüğü görevi sayılmadığına göre, il müdürlüğü görevinin daire başkanlığı görevi ile eşdeğer olduğundan bahisle davacının il müdürlüğü görevi için aranan koşullardan birini yitirdiğinden söz etmeye hukuken olanak bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, almış olduğu disiplin cezalarına konu eylemleri 657 sayılı Kanun'un 76. maddesi uyarınca davacının il müdürlüğü görevinden alınmasını gerektirir nitelikte olmadığından, dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin kabulüyle, Kocaeli İdare Mahkemesi'nce verilen 28.2.2005 günlü, E:2004/2, K:2005/251 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 30.1.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:115)

BŞ/Aİ

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.