logo yeni

calisanlar2 copy

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ DİSİPLİN KURULU HANGİSİDİR?

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

Özeti: Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmeliğe göre, disiplin cezası vermeye yetkili disiplin kurulunun, eylemin gerçekleştiği tarihte davacının görev yaptığı yer disiplin kurulu olduğu hakkında.

Danıştay 5.Dairesinin 19.6.2018 tarihli ve E: 2016/27065, K: 2018/15047 sayılı Kararı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Antalya Valiliği

Karşı Taraf (Davacı) : …

Vekili :

İstemin Özeti: Hatay İdare Mahkemesinin 13.11.2015 tarih ve E:2015/387, K:2015/2225 sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi:

Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince gereği görüşüldü:

Dava, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının, görev dışında amir veya üstlerine saygısız davrandığından bahisle, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 5/A-10. maddesi uyarınca "3 günlük aylık kesimi" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Antalya Valiliği İl Polis Disiplin Kurulunun 28.11.2014 tarih ve 2014/534 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Hatay İdare Mahkemesinin 13.11.2015 tarih ve E:2015/387, K:2015/2225 sayılı kararıyla; mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, disiplin cezası vermeye yetkili disiplin kurulunun, disiplin cezasının verildiği tarihte ilgilinin görev yaptığı yerdeki disiplin kurulu olduğu, disiplin soruşturması sırasında ilgilinin başka bir yere atanması nedeniyle disiplin amirinin değişmesi halinde, ilgili hakkındaki disiplin yaptırımının belirlenmesi, indirimlerin uygulanması konusunda karar vermeye yetkili merciinin, ilgilinin görev yaptığı yerdeki disiplin amiri olması nedeniyle soruşturma dosyasının yetkili disiplin amiri veya kuruluna gönderilerek disiplin cezasının bu mercilerce verilmesi gerektiği; Hatay İl Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının, Antalya Emniyet Müdürlüğü kadrosunda iken işlediğinden bahsedilen disiplin suçuna ilişkin soruşturma dosyasının yetkili disiplin kurulu olan Hatay Valiliği İl Polis Disiplin Kuruluna gönderilmesi gerekmekte iken, Antalya İl Polis Disiplin Kurulunca cezalandırılmasına ilişkin işlemde yetki unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmişti.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmeliğin Ek 1. maddesinde; "Yetkili disiplin kurulunun saptanmasında, memurun suç tarihindeki kadrosu esas alınır. Mehil müddetinde suç işleyen personel, ilişik kestiği yer kadrosunda görevli kabul edilir." hükmü yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden; davacının Antalya Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev yaparken işlediği iddia edilen bir disiplin suçu sebebiyle sözlü savunmasını yaptığı Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında saygısız hareketlerde bulunduğundan bahisle bu davranışı hakkında da disiplin soruşturmasına başlandığı, soruşturma sürerken davacının Antalya İlinden Hatay İline naklen atandığı, soruşturma neticesinde Antalya İl Polis Disiplin Kurulunca davacının, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 7/B-1. maddesi uyarınca cezalandırıldığı, bu işleme karşı açılan davada, Antalya İdare Mahkemesince, eylemin Tüzüğün 7/B-1. maddesi kapsamında olmayacağı, 5/A-10. maddesi kapsamında davacının cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle iptal kararı verildiği, yargı kararı üzerine dosyayı yeniden görüşen Antalya Valiliği İl Polis Disiplin Kurulunun 28.11.2014 tarih ve 2014/534 sayılı kararıyla davacının görev dışında amir veya üstlerine saygısız davrandığından bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 5/A-10. maddesi uyarınca "3 günlük aylık kesimi" cezasıyla cezalandırılması üzerine temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Her ne kadar, davanın görüldüğü Hatay İdare Mahkemesince disiplin cezası vermeye yetkili disiplin kurulunun, disiplin cezasının verildiği tarihte ilgilinin görev yaptığı yerdeki disiplin kurulu olduğundan, Hatay İl Polis Disiplin Kurulu tarafından işlem tesis edilmesi gerektiği gerekçesiyle iptal kararı verilmiş ise de; yukarıda anılan mevzuat hükmünün değerlendirilmesinden, dava konusu işleme dayanak olan memurun suç tarihinde kadrosunun bulunduğu yer disiplin kurulunun yetkili bulunduğu açık olup, davacı hakkında sonraki görev yeri disiplin kurulu olan Hatay Valiliği İl Polis Disiplin Kurulunun değil, eylemin gerçekleştiği tarihte davacının görev yaptığı yer disiplin kurulu olan Antalya Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu tarafından işlem tesis edilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından, davanın esasının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken aksi yönde verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Hatay İdare Mahkemesinin 13.11.2015 tarih ve E:2015/387, K:2015/2225 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun geçici 8. maddesi gereğince uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca bozulmasına, yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 19.6.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.