logo yeni

calisanlar2 copy

SORUŞTURMAYA BAĞLI ATAMA İLE İSTEĞE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI ARASINDAKİ FARK

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

Özeti : Soruşturmaya bağlı atama ile isteğe bağlı atamanın sonuçlarının farklı olduğu, isteğe bağlı atama yapılmış olmasının soruşturmaya bağlı atamanın yapılmasını engellemeyeceği hakkında.

Danıştay 2. Dairesinin 25/01/2018 tarihli ve E: 2015/6759, K: 2018/143 sayılı Kararı.

Temyiz isteminde Bulunan (Davalı) : Milli Eğitim Bakanlığı

Vekili    : Av. ...

Karşı Taraf (Davacı) : ...

Vekili                          : Av. ...

İsteğin Özeti : Samsun 1. İdare Mahkemesince verilen 16/04/2015 günlü, E:2014/1810, K:2015/620 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti                      : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi         : ....

Düşüncesi                           : Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, Amasya ili, Hamamözü ilçesi, Adil Candemir Çok Programlı Anadolu Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan davacının, Çorum İdare Mahkemesinin 17/03/2014 günlü, E:2013/662, K:2014/195 sayılı kararı uyarınca Konya ili Akşehir ilçesi Selçuklu Anadolu Lisesine Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak atanmasına ilişkin 14/11/2014 günlü, 190820 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Samsun 1. İdare Mahkemesinin 16/04/2015 günlü, E:2014/1810, K:2015/620 sayılı kararıyla; Çorum'da görev yapan davacının, hakkında yapılan soruşturma sonucunda Konya ili, Akşehir ilçesi, Selçuklu Anadolu Lisesine atandığı ve bu işleme karşı açtığı davanın Çorum İdare Mahkemesinin 07/03/2014 günlü ve E:2013/662, K:2014/195 sayılı kararı ile reddedildiği görülmekte ise de; davacının, bu ret kararı tebliğ edilmeden, isteğe bağlı atama döneminde, davalı idarenin de onay vermesi ile Amasya ili, Hamamözü ilçesi, Adil Candemir Çok Programlı Anadolu Lisesine atandığı; davacının geçirdiği soruşturma sonucunda başka bir ile atanması yönünde oluşan iradenin, Çorum'dan Amasya'ya, yani başka bir ile atanması ile gerçekleştiği, bu durumda, davacının Çorum'dan Amasya'ya atanmasıyla, mahkemenin ret yönündeki kararının gerekçeleri doğrultusunda işlem yapıldığının kabulü ile ikinci bir atamaya gerek olmadığının görüldüğü; bu haliyle yargı kararının uygulandığından bahisle davacının araya ikinci bir atama dönemi ve atamanın girmesine rağmen, Konya ili, Akşehir ilçesi, Selçuklu Anadolu Lisesine Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak tekrar atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinin birinci fıkrasında; "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

17/04/2015 günlü, 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin, "Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler" başlıklı 50. maddesinde ise "(1) Haklarında yapılan adli veya idari soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülen öğretmenlerden görev yeri il içinde değiştirileceklerin atamaları, görevli oldukları yere göre sırasıyla alt hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına; görev yeri il dışına değiştirileceklerin atamaları ise, zorunlu çalışma yükümlülükleri de dikkate alınarak alanlarında öğretmen ihtiyacı olan eğitim kurumlarından birine yapılır. (2) Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il’e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz." hükümlerine yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Çorum Atatürk Anadolu Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan davacının, hakkında yapılan soruşturma sonucu getirilen teklif doğrultusunda 04/07/2013 günlü, 10496 sayılı işlem ile Konya ili, Akşehir ilçesi, Selçuklu Anadolu Lisesine Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak atandığı; bu işlemin iptali istemiyle açılan davada, yürütmenin durdurulması isteminin Çorum İdare Mahkemesinin 28/10/2013 günlü, E:2013/662 sayılı kararı ile reddedildiği, bu karara yapılan itiraz üzerine Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesince verilen 11/12/2013 günlü, Y.D İtiraz No:2013/230 sayılı yürütmenin durdurulması kararı gereğince, davacının Çorum Atatürk Anadolu Lisesindeki görevine iade edildiği ve 21/01/2014 tarihinde görevine başladığı; Çorum İdare Mahkemesinin 07/03/2014 günlü, E:2013/662, K:2014/195 sayılı kararı ile davanın reddedildiği ve bu kararın davalı idareye 14/04/2014 tarihinde tebliğ edildiği; davacının anılan karar üzerine 07/07/2014 günlü, 82815 sayılı kararname ile tekrar Konya ili Akşehir ilçesi Selçuklu Anadolu Lisesine öğretmen olarak atandığı, ancak davacının bu atama işlemini tebellüğden imtina ederek 2014 yılı İl İçi ve İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Döneminde naklen atanma başvurusunda bulunduğu ve yaptığı tercih doğrultusunda 06/09/2014 günlü, 3762775 sayılı kararname ile Amasya ili, Hamamözü İlçesi, Adil Candemir Çok Programlı Anadolu Lisesine Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak atandığı ve görevine başladığı; bilahare dava konusu 14/11/2014 günlü, 190820 sayılı işlem ile yargı kararının uygulanması gerekçe gösterilerek, daha önce atandığı Konya İli, Akşehir İlçesi, Selçuklu Anadolu Lisesine Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak tekrar atanması üzerine anılan atama işleminin iptali istemiyle temyizen bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükümleri ile haklarında yapılan adli veya idari soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülen öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri de dikkate alınarak il dışında ihtiyacı olan eğitim kurumlarından birine atanabilmesi mümkün kılınmış olup; davacının bu kapsamda, hakkında yapılan soruşturma sonucunda getirilen teklif doğrultusunda 04/07/2013 günlü, 10496 sayılı işlem ile Konya ili, Akşehir ilçesi, Selçuklu Anadolu Lisesine Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak atanması yolundaki işlemde herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı hususu yargı kararıyla da tespit edilmiş durumdadır.

Diğer yandan, davacının Konya ili, Akşehir ilçesi, Selçuklu Anadolu Lisesine atanması işlemine karşı açılan davada verilen yürütmenin durdurulması kararı gereğince davacının Çorum'daki görevine iade edilmiş olması sebebiyle, davanın esastan reddi kararı üzerine Konya'ya yeniden atanması yolunda işlem tesis edilmiş ise de, davacının bu işlemin tebliğinden kaçınması sebebiyle atama işleminin tekemmül ettirilemediği ve mahkeme kararının gereğinin yerine getirilemediği; davalı idarece, 2014 yılı İl İçi ve İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Döneminde sehven yapıldığı anlaşılan atama ile davacının Amasya iline atandığı ve yapılan bu hatalı işlemin telafisi amacıyla da dava konusu işlemin tesis edildiği görülmektedir.

Her ne kadar, İdare Mahkemesince iptal kararının gerekçesinde, davacının geçirdiği soruşturma sonucunda başka bir ile atanması yönünde oluşan iradenin, Çorum'dan Amasya'ya, yani başka bir ile atanması ile gerçekleştiği, bu durumda, davacının Çorum'dan Amasya'ya atanmasıyla, mahkemenin ret yönündeki kararının gerekçeleri doğrultusunda işlem yapıldığının kabulü gerektiği belirtilmekte ise de; iki işlemin sonuçları itibarıyla farklı nitelikte olması sebebiyle, davacının kendi tercihi doğrultusunda Amasya'ya atanması işlemi ile soruşturma sebebiyle Konya'ya atanmış olmasındaki amacın gerçekleşmiş olduğundan bahsedilemez.

Bu durumda, Çorum İdare Mahkemesinin 28/10/2013 günlü, E:2013/662 sayılı kararının uygulanması amacıyla esasen 07/07/2014'de tesis edilen, ancak davacının tebellüğden imtina etmesi sebebiyle tamamlanamayan atama işleminin devamı niteliğinde olan ve bu işlemin tekemmül ettirilmesi amacıyla tesis edildiği sonucuna varılan dava konusu işlemde hukuka aykırılık, anılan işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Samsun 1. İdare Mahkemesince verilen 16/04/2015 günlü, E:2014/1810, K:2015/620 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.