logo yeni

TEKERRÜR NEDENİYLE AĞIR CEZA VERİLMESİ İÇİN AYNI FİİLİN İŞLENMİŞ OLMASI GEREKMEZ

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

Özeti : 657 sayılı Kanunun 125. maddesinde düzenlenen disiplin cezası verilmesine sebep olan “fiil veya halin” cezanın silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanmasını öngören hükmün uygulanması için birebir aynı fiilin tekrarının değil, aynı bendi ihlal eden fiil ve halin tekrarının yeterli olduğu hakkında.

Danıştay 12.Dairesinin 07.05.2015 tarihli ve E:2011/10383, K:2015/2928 sayılı Kararı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.

Vekili     :

Karşı Taraf (Davacı) : ...

Vekili     : Av. ...

İstemin Özeti : Bursa 3. İdare Mahkemesince verilen 28/07/2011 tarihli ve E:2010/804, K:2011/826 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi :

Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü: 23/05/2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 3. maddesinin birinci fıkrasının (y) bendinde, "PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi" olarak tanımlanarak; "Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler ile atıflar" başlıklı 31. maddesinin üçüncü fıkrasında, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne yapılan atıfların PTT'ye yapılmış sayılacağı hükmüne yer verildiğinden, "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi" davalı idare kabul edilerek işin esasına geçildi.

Dava, davacının Yalova PTT Başmüdürü olarak görev yaptığı dönemde işlediği öne sürülen fiiler sebebiyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 44. ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-(ı). maddesi ile tekerrür hükümleri uygulanarak 1 yıl süreyle "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile cezalandırılması, ancak yükselebileceği kadronun son kademesinde bulunması nedeniyle % oranında "aylıktan kesme" cezası olarak uygulanmasına ilişkin 26/05/2010 tarihli ve 53 sayılı PTT Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.

İdare mahkemesince, davacıya misafirhane ücreti nedeniyle verilen "aylıktan kesme" cezası dışındaki "aylıktan kesme" disiplin cezalarının mahkeme kararıyla iptal edilmiş olduğu ve bu davaya konu fiiller ile misafirhane ücretini ödemeyle ilgili fiilinin aynı fiiller olarak kabul edilmesine olanak bulunmadığı anlaşıldığından, tekerrür hükümlerinin hatalı uygulanması sonucunda davacıya bir derece daha ağır cezanın verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-(ı). maddesinde yer alan "Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" fiili aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmış, ayrıca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 44. maddesinde de, "Teşebbüs veya bağlı ortaklıklardaki hizmetlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla sözleşmeli personelin görevleri ile ilgili kusurlu hareketleri, iş yerinde veya dışında teşebbüs ve bağlı ortaklıkla ilgili mevzuata aykırı davranışları nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması hariç verilmesi gereken disiplin cezaları ile disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde teşebbüs veya bağlı ortaklık memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller için sözleşme ücretinden kesme cezası, aylıktan kesme cezası esaslarına göre uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Kanunun 125. maddesinin 2. paragrafında ise, disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanacağı, aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verileceği, aynı maddenin 5. paragrafında ise öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4'ü-1/2'si kesileceği ve tekerrüründe görevlerine son verileceği kuralına yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının Yalova PTT Başmüdürü olarak görev yaptığı dönemde işlediği öne sürülen, "(a) Yalova Merkezi dağıtıcısı ...'ın 15/07/2008 tarihinde memuriyete atama kararını, kendisine yapılan ikazlara rağmen, hazırlattırarak onaylatması ve hatalı işlem yapılmasına neden olması, (b) Bazı dağıtıcıların dağıtıma çıkmamaları ile ilgili olarak merkez Müdürlüğünce yazılan yazılara cevap vermeyerek veya verilen emirlerin uygulanmasını takip etmeyerek konunun şikayet edilmesine ve soruşturulmasına neden olması, (c) Yalova Devlet Hastanesinden 11/08/2008 tarihinde aldığı sıhhi kurul raporunda yer alan ve sonradan elle ilave edilen 'istirahatını İstanbul ilinde geçirmesinde sakınca yoktur' ibaresini muhtemelen dayanak yaparak istirahatını bir onay almaksızın İstanbul'da geçirmesi" fiilleri 657 sayılı Kanun'un 125/C-(ı). maddesi kapsamında "Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" şeklinde nitelendirilerek dava konusu işlemle, "aylıktan kesme" cezasına tekerrür hükümleri uygulanarak, 1 yıl süreyle "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, ancak davacı öğrenim durumu nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunduğundan 1/2 oranında "aylıktan kesme" cezası olarak uygulandığı, davacının daha önce 30/06/2008 tarihli işlem ile "davacının kurum misafirhanesinde 15 günden fazla süreyle konaklamasına rağmen ücretini bu sürelere riayet etmeksizin ödediği" fiili ile ilgili olarak 657 sayılı Kanun'un 125/C-(ı). maddesi uyarınca verilen ve Bursa 1. İdare Mahkemesinin E:2008/823 sayılı dosyası ile açılan dava sonucunda davanın reddi ile sonuçlanan "aylıktan kesme" cezası ile cezalandırıldığı ve bu cezanın tekerrüre esas alındığı anlaşılmıştır.

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir "fiil veya halin" tekerrüründe bir derece ağır cezanın uygulanması yasal zorunluluktur. "fiil veya halin tekerrürü" ibaresinden bire bir aynı olayın gerçekleşmesinin değil, aynı maddede tek tek sayılan alt benler kapsamında cezalandırılabilecek, aynı nitelikte değerlendirilme imkanı bulunan fiil ve halin anlaşılması gerekir.

Başka bir anlatımla, 125. maddenin birinci fıkrasının (C) bendinde "aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır" denilerek bu cezayı gerektiren fiil ve haller tek tek tanımlandığından "fiil ve hal" ibaresinden anlaşılması gerekenin davacı tarafından gerçekleştirilen eylemler değil, bu eylemleri mevzuat uyarınca kapsamına alan ve (C) bendinde tek tek sayılan suç tanımlarının anlaşılması ve aynı suç tanımına giren bir eylemin işlenmesi durumunda fiil ve halin tekerrüründen bahsedilmesi gerekmektedir.

Olayda, davacının tekerrüre esas alınan ilk fiili ile dava konusu işleme dayanak alınan ikinci fiilleri 125/C-(ı) kapsamında "Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" niteliğinde tekerrüre esas alınabilecek değerde olduğu açık olduğundan, idare mahkemesince işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken, cezanın aynı fiil ya da halden kaynaklanmadığı gerekçesiyle işlemin iptali yolunda verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın idare mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 07/05/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.