logo yeni

BİLİMSEL YETERLİLİKLERİ NEDENİYLE GÖREVLENDİRİLEN ÜNİVERSİTE PERSONELİ HAKLKINDA CEZA SORUŞTURMASI

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

Özeti : 2863 sayılı Kanun’un 35’inci maddesi gereğince bilimsel yeterlilikleri nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca görevlendirilen üniversite personeli hakkında 2547 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince ceza soruşturması yapılamayacağı hakkında.

Danıştay 1. Dairesinin 18.12.2014 tarihli ve Esas: 2014/2037, Karar: 2014/1929 sayılı Kararı.

Danışma ve İdari Uyuşmazlıklar ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmalarına İlişkin Kararlar Birinci Daire

KARAR

Şüpheliler :

1-            ... - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

2-            ... - Aynı Anabilim Dalında Öğretim Üyesi

Suçları : Niğde İlinde yapılan arkeolojik çalışmalara katılmayan şikayetçi ... adına Sosyal Güvenlik Kurumuna işe giriş ve çıkış kaydı yaptırmak ve çalışmış gibi belge düzenlemek suretiyle resmi belgede sahtecilik yapmak, şikayetçinin ve kamunun zarara uğramasına neden olmak.

Suç Tarihi : 2009-2010 Yılları

İncelenen Karar : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 20.08.2014 tarih ve 2014/40 sayılı men-i muhakeme kararı

Karara İtiraz Eden : Yok

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün 02.12.2014 tarih ve 80487 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hâkimi Levent Kaya'nın açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53’üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 35’inci maddesinde, "Bu Kanun hükümlerine tabi, taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere, araştırma, sondaj ve kazı yapma hakkı, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir. Bilimsel ve mali yeterliği Kültür ve Turizm Bakanlığınca takdir ve kabul olunan Türk ve yabancı heyet ve kurumlara araştırma izni, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından; sondaj ve kazı yapma izni Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile verilir, Kültür ve Turizm Bakanlığı elemanları veya bu Bakanlıkça görevlendirilecek Türk bilim adamları tarafından yapılacak araştırma, sondaj ve kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine bağlıdır. Askeri yasak bölgelerde yapılacak araştırma, sondaj ve kazı için gerekli ruhsatname, Genelkurmay Başkanlığının iznini müteakip, sözü geçen heyet ve kurumların göstereceği uzmanlar adına düzenlenir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca haklı görülebilecek sebep olmadıkça heyet ve kurumlar ruhsatnamedeki üyelerini değiştiremezler. Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgeler, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit edilir ve Bakanlar Kurulu kararı ile yayımlanır. Bu bölgelerde, sportif amaçlı dalış yapmak yasaktır, ikinci fıkra hükümlerine göre izin almak şartıyla araştırma ve kazı yapılabilir." hükmüne yer verilmiş, aynı Kanun’un olay tarihindeki haliyle 48’inci maddesinde, "Yabancı heyet ve kurumlar tarafından yapılan araştırma, kazı ve sondajlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarından bir veya birkaç temsilci bulunur. Türk heyet ve kurumlarınca yapılan araştırma, kazı ve sondajlara Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yetkili bir uzman katılır. Temsilci ve uzmanların seçimi ve görevleri, yönetmelikle belirlenir." hükmü yer almıştır.

Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmeliğin, temsilcilerin veya uzmanların kazıdaki görev ve yetkilerinin düzenlendiği 20’nci maddesinin (b) bendinde, "temsilci ya da uzman kazının başlangıcında ve ondan sonra gelen her on beş günde bir hazırlayacağı raporu Bakanlığa gönderir. Kazı başlangıç raporunda kazı yerinin bağlı olduğu il, ilçe, bucak ve köy, kazı yerinin açık posta adresi, kazı yerine en kolay hangi yol ve vasıta ile gidilebileceği, kazının başlama tarihi, heyet üyeleri ve işçi sayısı belirtilir. 15 günlük raporlarda kazıda elde edilen bilimsel sonuçlar kazı heyetine yeniden katılan veya heyetten ayrılan üyeler, değişen işçi sayıları bildirilir." hükmüne yer verilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (c) fıkrasında, ceza soruşturmasının, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 1’inci maddesinde, bu Kanunun amacının, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemek olduğu, Kanunun 2’nci maddesinde ise bu Kanunun, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanacağı, görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tabi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümlerin saklı olduğu hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Niğde'de yapılan arkeolojik çalışmalara katılmayan şikayetçi ... adına Sosyal Güvenlik Kurumuna işe giriş ve çıkış kaydı yaptırmak ve çalışmış gibi belge düzenlemek suretiyle resmi belgede sahtecilik yapıldığı, şikayetçinin ve kamunun zarara uğramasına neden olunduğu iddiaları ile suç duyurusunda bulunması üzerine Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturmada söz konusu kayıtları giren kişilerin. ve ...'nın olduğunun tespit edildiği, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan adı geçenler hakkında gereği için dosyanın 23.03.2012 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Başkanlığın 30.05.2012 tarihli yazısı ile de İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderildiği, Rektörlükçe 2547 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca yaptırılan soruşturma sonucunda da Yetkili Kurulun 20.08.2014 tarih ve 2014/40 kararıyla şüphelilerin men-i muhakemelerine karar verildiği anlaşılmıştır.

Niğde İli, Merkez Kaletepe Kazısı Başkanı olarak .'nın, Niğde İli, Çiftlik İlçesi, Tepecik Höyüğü Kazısı Başkanı olarak da .'nın görev yaptığı, Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 17.02.2012 tarih ve 415 sayılı yazısına göre, bu kazı çalışmalarında harcanacak ödeneklerin İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Genel Sekreterliği ve Kültür Bakanlığı tarafından tahsis edildiği görülmekle birlikte, bu soruşturmada söz konusu projelerin İstanbul Üniversitesi tarafından mı, yoksa Bakanlık tarafından mı yürütüldüğünün açıklığa kavuşturulmadığı, projeler için Üniversite tarafından görevlendirmeler ve harcamalar yapıldı ise, iddiaların 2547 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince Rektörlükçe soruşturulması, eğer arkeoloji alanındaki bilimsel yeterlilikleri nedeniyle şüpheliler söz konusu kazı heyetlerinin başkanı olarak 2863 sayılı Kanun’un 35’inci maddesi uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığınca görevlendirilmiş iseler, şüphelilere isnat edilen ve kazı başkanlığı görevlerinden kaynaklanan eylemlerin, şüphelilerin Üniversitedeki öğretim üyeliği görevlerinden kaynaklanmaması, Üniversitedeki görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işlenmemesi nedenleriyle 2547 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesine göre soruşturulamayacağı, şüpheliler hakkında ceza soruşturması yapılamayacağı ve Rektörlükçe oluşturulan Kurul tarafından lüzum-u muhakemeleri ya da men-i muhakemeleri yolunda bir karar alınamayacağı açıktır.

Açıklanan nedenlerle soruşturmada söz konusu projelerin İstanbul Üniversitesi tarafından mı, yoksa Bakanlık tarafından mı yürütüldüğünün açıklığa kavuşturulması, projeler için Üniversite tarafından görevlendirme ve harcamalar yapıldı ise, konunun Rektörlükçe soruşturulması, aksi halde, kazı heyeti başkanlığı sıfatlarından doğan atılı suçlar nedeniyle şüpheliler hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığınca 4483 sayılı Kanun kapsamında ön inceleme yaptırılarak karar verilmesi gerektiğinden, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 20.8.2014 tarih ve 2014/40 sayılı men-i muhakeme kararının bozulmasına, yukarıda belirtilen hususlar aydınlığa kavuşturularak ilgili projeler Üniversite tarafından yürütülmüş, proje harcamaları Üniversite kaynaklarından yapılmış ise şüpheliler hakkında 2547 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi kapsamında ceza soruşturması yapılması, adı geçenler bu projelerde 2863 sayılı Kanunu’nun 35’inci maddesi uyarınca Bakanlıkça görevlendirilmiş iseler isnat edilen eylemlerle ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca ön inceleme yaptırılması ve sonucunda yetkili merci tarafından bir karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre ilgililere on günlük itiraz süresini ve itiraza bakmakla görevli yeri de belirten gerekli bildirimler yapıldıktan sonra karara itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçeleri de eklendikten sonra itiraza bakmakla görevli Ankara Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesi için dosyanın Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmek üzere karar ekli olarak İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine, kararın bir örneğinin Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmesine 18.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.