logo yeni

UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ÜNİVERSİTEDE GÖREVLENDİRİLENLERİN CEZA SORUŞTURMASI

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

Özeti : Sağlık Bakanlığı kadrosunda olup uzmanlık eğitimi için üniversitede görevlendirilen kişi hakkında 2547 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca ceza soruşturması yapılamayacağı hakkında.

Danıştay 1. Dairesinin 26.12.2014 tarihli ve Esas: 2014/1686, Karar: 2014/2008 sayılı kararı

KARAR

Şüpheli : .- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanlık Eğitimi Öğrencisi

Suçu : ... Sağlık durumunun teşhis, takip ve tedavisinde gereken dikkat ve özeni göstermemek suretiyle adı geçenin ölümüne neden olmak.

Suç Tarihi : 2014 Yılı

İncelenen Karar : Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 09.09.2014 tarih ve 2014/8 sayılı men-i muhakeme kararı

Karara İtiraz Eden : Yok

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünün 02.10.2014 tarih ve 4684 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hâkimi Arzu Bozkurt Şen'in açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53’üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Anayasanın 129’uncu maddesinde, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılmasının kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlı olduğu hükme bağlanmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53’üncü maddesinin ceza soruşturması usulüne ilişkin (c) fıkrasında, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlarla ilgili olarak soruşturmanın şüphelilerin konumuna göre belirlenecek soruşturmacı tarafından yapılacağı, son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullar ve kurulların oluşumuna ilişkin usul ve esaslar ile kurulların almış olduğu lüzum-u muhakeme kararlarının ilgililerin itirazı üzerine, men-i muhakeme kararlarının ise kendiliğinden Danıştay’ca incelenerek karara bağlanacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda ise, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili merciler ve izlenecek usul düzenlenmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; şüpheli ...'ın Sağlık Bakanlığı Bingöl Devlet Hastanesi kadrosunda olduğu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 56’ncı maddesi uyarınca Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimi süresince görevlendirildiği anlaşılmıştır.

Şüpheli ... hakkında hazırlanan fezlekeye dayalı olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 09.09.2014 tarih ve 2014/8 sayılı kararıyla adı geçenin men-i muhakemesine karar verildiği görülmekteyse de; Sağlık Bakanlığı kadrosunda 657 sayılı Kanun’a tabi olarak görev yapan adı geçen hakkında 2547 sayılı Kanun uyarınca ceza soruşturması yapılmasına olanak bulunmadığı açıktır.

Açıklanan nedenle Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 09.09.2014 tarih ve 2014/8 sayılı men-i muhakeme kararının bozulmasına, isnat edilen eylem nedeniyle ... hakkında 4483 sayılı Kanun uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için dosyanın karar ekli olarak Bingöl Valiliğine iletilmek üzere Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine 26.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.