logo yeni

ALT DİSİPLİN CEZASINI ESAS CEZAYI VERECEK OLANIN VERMESİ GEREKTİĞİ

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

Danıştay 12. Dairesi Başkanlığının 1.7.2011 tarihli ve E:2011/5000, K:2011/3620 sayılı Kararı.  

Özeti : Davacı kendisi hakkında tesis edilen 3 ayrı disiplin   cezasından bir tanesi hakkında iptal telebinde   bulunduğu halde, mahkemece diğer cezalar hakkında   da hüküm kurulmasında hukuka uyarlık bulunmadığı   gibi; bir alt cezayı, esas cezayı vermeye yetkili   kurulun vermesi gerektiği hakkında.

  Temyiz İsteminde Bulunan(Davacı): …  

Karşı Taraf : 1) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı   2) Hatay Valiliği  

İsteğin Özeti : Hatay İdare Mahkemesi'nce verilen 7.3.2008 günlü,   E:2006/957, K:2008/261 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek   bozulması istenilmektedir.   Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Savunmasının Özeti : Tarım ve Köy İşleri   Bakanlığı:Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin   2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin   reddi gerekeceği yolundadır.  

Hatay Valiliği Savunmasının Özeti: Savunma verilmemiştir.  

Danıştay Tetkik Hakimi : N.Başak Mahmat  

Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk   ve usule uygun bulunmadığından, anılan kararın bozulması gerektiği düşünülmüştür.  

Danıştay Savcısı : Gülen Aydınoğlu  

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemesince verilen kararların temyizen   incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü   Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması   gerekmektedir.   Temyiz dilekçesinde öne süreülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden   hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen mahkeme kararının onanmasının   uygun olacağı düşünülmektedir.  

TÜRK MİLLETİ ADINA  

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:   Dava, Hatay Valiliği İl Disiplin Kurulunun 12.7.2005 gün ve 16 sayılı kararı ile Hatay   Tarım İl Müdürlüğünün 12.8.2005 günlü ve 6969 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.   Hatay İdare Mahkemesi'nin 7.3.2008 günlü, E:2006/957, K:2008/261 sayılı   kararıyla; davacının, Bursa-Karacabey'e düzenlenen üç gezinin giderlerinin Tarım İl   Müdürlüğünce karşılanmasına rağmen geziye katılan çiftçilerden para toplayarak haksız   menfaat elde ettiği,görevinin sağladığı ayrıcalığı kullanarak bazı çiftçilere sertifikasız tohum   satıp faturalarını vermediği,tarım danışmanlarınca hazırlanan projeleri para karşılığı sattığı ve   28.2.2005 tarihli Valilik Olur'una istinaden Mersin-Tarsus'a gidilmesi gerekirken bu olura   dayanarak Osmaniye ve Adana'ya gidildiği, yapılan şikayetler üzerine yapılan soruşturma   neticesinde muhakkik tarafından davacıya tohum satışı ve projelerin çiftçilere ücretli   satılması ile ilgili olrak aylıktan kesme, gerçeğe aykırı yolluk bildirimi düzenlemesi ile ilgili   olarakta kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının teklif edildiği, İl Disiplin Kurulu   tarafından, davacının tohum ve proje satışı ile ilgili fiilinin hizmet içinde Devlet memurunun   itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte bulunduğu gerekçesiyle aylıkTan kesme ,   gerçeğe aykırı beyan sonucu usulsüz yolluk alarak Hazineyi zarara uğrattığı gerekçesiyle   muhakkik tarafından teklif edilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine, davacının   5 yıllık sicil notlarının iyi olması nedeniyle bir alt ceza olan aylıktan kesme cezası ile   cezalandırılabileceği, bu cezaların ise kurumun kendi disiplin amiri tarafından uygulanması   gerektiğinin belirtildiği, bunun üzerine uygulanan disiplin cezasına ilişkin dava konusu   işlemde, dosyada ve soruşturma raporunda yer alan bilgi, belge, tanık ifadelerinden, hukuka   aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.   Davacı; işlemin hukuk ve usule aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi   kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.  

Dosyanın incelenmesinden;Hatay Tarım İl Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev   yapan davacı hakkında üç disiplin cezası teklif edildiği, İl Disiplin Kurulu tarafından uygun   görülen disiplin cezalarının kurumun disiplin amiri tarafınadan uygulanması gerektiği, bu   hüküm uyarınca sadece usulsüz yolluk alarak Hazineyi zarara uğrattığı gerekçesiyle davacı   hakkında teklif edilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine 5 yıllık sicil notlarının   iyi olması nedeniyle bir alt ceza olan aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldığı   anlaşılmaktadır.  

Bununla birlikte; davacı hakkında üç disiplin cezası verildiği, bu cezalardan disiplin   amiri tarafından uygulanan gerçeğe aykırı yolluk bildirimi düzenlemesi ile ilgili olarak teklif   edilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine davacının 5 yıllık sicil notlarının iyi   olması nedeniyle bir alt ceza olan aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin   davacı tarafından dava konusu edildiği, diğer iki disiplin cezasının ise uygulanıp   uygulanmadığı hakkında bir belgeye rastlanılmadığı,bu sebeple anılan iki disiplin cezası   yönünden İdare Mahkemesi tarafından hüküm kurulmasında hukuka uyarlık bulunmadığı   anlaşılmaktadır.  

Öte yandan uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin   durdurulmasına ilişkin disiplin cezalarının hangi makamlar tarafından karara bağlanacağı,   karara bağlanan bu disiplin cezalarının ise hangi makamlar tarafından onaylanacağı yasa ile   belirlenmiştir. Bu kapsamda, disiplin kurullarının ayrı bir ceza tayinine yetkisi olmadığı   hususu açık olmakla birlikte, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren eylem   nedeniyle yapılan soruşturma sonucu soruşturmacı tarafından önerilen cezayı değerlendiren   yetkili disiplin kurullarının eylemi sabit görmesi, fakat geçmiş hizmetleri sırasındaki   çalışmaları olumlu olanlar ve iyi veya çok iyi derecede sicil alanlar için bir alt ceza   uygulanması yönünde kanaate varması halinde; disiplin kurullarının bu yetkilerini kendilerinin   kullanacağı, verecekleri kararların ise Kanun'da belirtilen makamlar tarafından onaylanacağı   kuşkusuzdur.  

Davacı hakkında yapılan soruşturma sonucunda 657 sayılı Yasa'nın 125/D-f maddesi   uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasının teklif edildiği, İl   Disiplin Kurulunca ise teklif uygun görülmekle birlikte, davacının son 5 yıllık sicil notlarının   olumlu olduğu göz önüne alınarak, 12.7.2005 günlü ve 16 sayılı karar ile alt ceza   uygulanarak davacının aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasının gerektiğinin belirtilmesi   üzerine kurumun disiplin amiri tarafından bu ceza ile cezalandırıldığı anlaşılmıştır.  

Bu durumda, kanunda öngörülen koşulların varlığı halinde bir alt ceza uygulanması   ayrı bir disiplin cezası niteliği taşımadığından, başka bir ifade ile asıl ceza yetkili disiplin   kurulu veya disiplin amiri tarafından uygun görülen ceza olduğundan, doğrudan kademe   ilerlemesinin durdurulması cezası vermeye yetkili olmayan vali tarafından alt ceza   uygulanmak suretiyle aylıktan kesme cezası ile cezalandırmaya ilişkin olarak tesis olunan   dava konusu işlemde yetki unsuru açısından hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşıldığından   İdare Mahkemesince işin esasına girilerek karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.  

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Hatay İdare   Mahkemesi'nce verilen 7.3.2008 günlü, E:2006/957, K:2008/261 sayılı kararın 2577 sayılı   İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı   maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler   gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye   gönderilmesine, 1.7.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.