logo yeni

DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLAMAK AMACIYLA YAKAYA TAKILAN KOKARTIN SİYASİ ANLAM TAŞIMAYACAĞI

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLAMAK AMACIYLA YAKAYA TAKILAN KOKARTIN, BELLİ BİR GÖRÜŞÜ DİĞER KİŞİLERE YANSITMAK AMACINI TAŞIDIĞININ KABUL EDİLEMEYECEĞİ HK.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 13/10/2003 tarihli ve E:2001/1391, K:2003/3993 sayılı Kararı.


Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Milli Eğitim Bakanlığı
Karşı Taraf : ...,
İsteğin Özeti : ... ili, ... Öğretmen Lisesi'nde Matematik Öğretmeni olarak görev yapan davacının, bu görevinden alınarak ... Valiliği emrine Öğretmen olarak naklen atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün ... günlü, ... sayılı işleminin iptali istemiyle açtığı davada; adı geçenin, ... Lisesi Öğretmenliği görevine, yapılan bir sınav sonucunda atandığı ve görevinde başarılı olduğunun dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşıldığı; Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla yakasına taktığı kokartın, belli bir görüşü diğer kişilere yansıtmak amacını taşımadığının açık olduğu; öte yandan, davacının, onay olmaksızın müdür yardımcılığı yaptığı davalı idarece de kabul edilen bir öğretmene ait kararnameyi görmek istemesinin huzursuzluk yarattığının kabul edilemeyeceği; bu itibarla, ...günlü, ... sayılı ön rapor ile, ... günlü, ... sayılı inceleme-soruşturma raporunda getirilen önerilere dayalı olarak tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda ... İdare Mahkemesi'nce verilen ... günlü, ... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Mehmet Aydın
Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı : Ayfer Özdemir
Düşüncesi :Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nceişin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. ... İdare Mahkemesi'nce verilen ... günlü, ... sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, 13.10.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.